Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2019  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Máj 2019

Nadácia EPH - Energia, ktorá PomáHa.

Kategória: Výzvy

Nadácia EPH vyhlasuje zamestnanecký grantový program s názvom „Energia, ktorá pomáha“. Uzávierka do 3. 6. 2019 (nadaciaeph.sk).

Výzva - Medzinárodná súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach

Kategória: Výzvy Autor: statpedu.sk

Každoročný filmový festival o ľudských právach This human world opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2019 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku v spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Slovinsku. Termín registrácie do súťaže je 21. jún 2019 (www.statpedu.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vzdelaním k integrácii

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia otvára grantový program Vzdelaním k integrácii s cieľom podporiť proces vzdelávania a integrácie zdravotne znevýhodnených. Prihlasovanie prebieha do 30. septembra 2019 (nadacia-volkswagen.sk).

Podpora budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje, že vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov podpory budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019.  Termín predkladania žiadosti: do 7. júna 2019 (www.minedu.sk).

Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje, že v roku 2019 pridelí účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre skvalitňovanie psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva na rok 2019. Termín predkladania projektu: do 31. mája 2019 (www.minedu.sk).

Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR pridelí účelové finančné prostriedky vo výške 73 000 eur na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v základných školách a v základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (vrátane špeciálnych základných škôl). Termín predkladania projektu: do 31. mája 2019 (www.minedu.sk)

Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje, že pridelí účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím, ktorí sa vzdelávajú v základných a stredných školách, alebo ktorí sa vzdelávajú v špeciálnych školách okrem špeciálnych materských škôl. Termín predkladania: do 31. mája 2019 (www.minedu.sk).

Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019“. Termín predkladania žiadosti: do 28. mája 2019 (www.minedu.sk).

Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje, že na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov. Predkladanie žiadosti: do 17. mája 2019 (minedu.sk).

Protidrogová prevencia 2019

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu Protidrogová prevencia 2019. Realizátorom rozvojových projektov sú centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálne výchovné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja. Uzávierka: 24. mája 2019 (minedu.sk).

Nadácia pre deti Slovenska - Škola iluzionistov

Kategória: Výzvy Autor: skolainkluzionistov.sk

Nadácia pre deti Slovenska spúšťa ďalší ročník grantovo-vzdelávacieho  programu Škola inkluzionistov. Projekt na podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom aj druhom stupni základných škôl hľadá na školský rok 2019/20 nových 20 účastníkov. Výzva je otvorená do 17. mája 2019 (skolailuzionistov.sk).

Súťaž – Nie je mi to jedno – idem voliť do EÚ parlamentu 2019

Kategória: Výzvy

Asociácia krajských rád mládeže vyhlasuje súťaž v tvorbe krátkych motivačných videí k zapojeniu so do volieb EU parlamentu 2019. Súťažné príspevky treba odoslať najneskôr do 17. mája 2019 (www.akram.sk).

Nápad pre folklór - Nadácia poštovej banky

Kategória: Výzvy Autor: Nadácia Poštovej banky

Nadácia Poštovej banky sa prostredníctvom grantu Nápad pre folklór rozhodla podporiť tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a s láskou snažia o zachovanie našich tradícií. Nápad možno zasielať do 17. 5. 2019 (napadprefolklor.sk).

Svet Plastelíny - výzva pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory

Kategória: Výzvy Autor: svetplasteliny.sk

Svet plastelíny vyhlasuje projektovú výzvu pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory. Cieľom je podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi. Termín predkladania ponuky do 15.06.2019.

Nadácia Orange - Spojme sa pre dobrú vec

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaorange.sk

Nadácia Orange podporí nápady aktívnych ľudí, ktoré vedú k utuženiu vzťahov v komunite, k rozvoju komunít, dobrovoľníctva, k nachádzaniu riešení na miestne či celospoločenské problémy. Uzávierka programu: 22. 5. 2019 (nadaciaorange.sk).

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu - výzva

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje, že v roku 2019 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019. Uzávierka: 6. mája 2019 (minedu.sk).

Nadácia SPP - SPPravmeTo

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaspp.sk

Nadácia SPP otvára druhý ročník grantového programu SPPravmeTo, ktorým chce pomôcť aktivovať a motivovať deti a mládež k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov. Uzávierka: 9. máj 2019 (www.nadaciaspp.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk