Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 3/2022

3/2022

Vymenúvanie riaditeľa školy a školského zariadenia

JUDr. Matej Drotár

Právomoc vymenúvať riaditeľov škôl a školských zariadení patrí zriaďovateľovi. Vymenovanie riaditeľa možno z pohľadu zriaďovateľa vnímať ako oprávnenie, ale aj ako povinnosť. Samotnému vymenovaniu ...

Vzdelávanie detí cudzincov

PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V príspevku sa venujeme vzdelávaniu detí cudzincov v súvislosti s vojnovou situáciou na Ukrajine. Definujeme pojmy cudzinec, dočasné útočisko. Rozoberáme postup riaditeľa školy pri prijímaní žiaka ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, (02) 58 10 20 10, office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08. Ročné predplatné 86 EUR vrátane DPH, poštovného a balného.
Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 10. 3. 2022.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022. ISSN 1336-9849.

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Nie sme ostrovom samým pre seba

„Nikto nie je ostrovom samým pre seba; každý je kusom pevniny, kusom súše; a ak more odmyje hrudu, Európa sa zmenší, akoby sa stratil výbežok zeme alebo sídlo tvojich priateľov či tvoje vlastné; smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja som súčasťou človečenstva; a preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu; zvonia tebe.“

John Donn (z knihy E. Hemingwaya – Komu zvonia do hrobu)

Súdržnosť a vzájomná podpora v náročných časoch tvorí rámec nášho človečenstva. Pripomínať si, že sme len časťou celku, nás zaväzuje k solidarite s tými, ktorí našu pomoc potrebujú za našimi hranicami, ale aj doma v našich príbytkoch, v školách. Pomoc ponúkame aj prostredníctvom dôležitých informácií v našom časopise. V najnovšom čísle sa venujeme stále aktuálnym témam.

Matej Drotár píše o vymenúvaní riaditeľa školy, resp. školského zariadenia. Vymenovanie riaditeľa možno z pohľadu zriaďovateľa vnímať ako oprávnenie, ale aj ako povinnosť. Vymenovaniu predchádza určitý zákonom upravený proces. 

Téme násilia v školách sa venuje Peter Lengyel: „Uvedomenie si obrovskej plurality a jedinečností, ktoré sa v škole stretávajú v jednom čase na vyučovaní, je základným predpokladom pre vnímanie potreby práce s osobnosťou dieťaťa, pedagóga aj na úrovni vzájomných interakcií.“  Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk