Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 2/2021

2/2021

Kvalita metodického orgánu školy a osobnosť učiteľa je cestou ku kvalite edukácie

Mgr. Dušana Bieleszová prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Zo seriálu: Učiteľ v procese výchovy a vzdelávania

V týchto dňoch je tomu rok, čo pandémia a mimoriadne opatrenia s ňou súvisiace spôsobili zmeny nielen v spoločnosti, ale aj v edukácii. Zatvorili sa školy, začalo sa využívať dištančné vzdelávanie....

Vybrané faktory kariérového vývinu žiakov

doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD. Zo seriálu: Kariérové sprevádzanie a poradenstvo

Téma kariérového vývinu človeka je jednou z tých, ktoré si vzhľadom na svoju závažnosť zasluhujú podrobné preskúmanie a dôslednú implementáciu poznatkov skúmania nielen v školskej praxi. Kariérové ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava. Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 56,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: dvojmesačník. Zadané do tlače: 22. 3. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021. EV 5869/19. ISSN 1338-2845

Editoriál

Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky....

„Podľa Hérakleita nemôžeme vstúpiť dvakrát do tej istej rieky, v toku času sa príležitosť stráca navždy.“ Kevin Kline ako William Hundert vo filme Klub vyvolených (2002)

Akú príležitosť nám ponúka mimoriadne náročná situácia súvisiaca s pandémiou? Odpoveď na túto otázku možno hľadať aj na zasadnutiach metodických združení, predmetových komisií a školských podporných tímov v školách a školských zariadeniach. Nie je jednoduché prijať zodpovednosť za tých, ktorí ju ešte prijať nemôžu, alebo ju môžu prijať len v menšej miere. O to dôležitejšia je diskusia v tímoch sprevádzaná vzájomným aktívnym počúvaním, zrkadlením pocitov, ktoré, ak nie sú reflektované, môžu byť ohrozením dôvery. Pomoc na tejto ceste poskytujeme v 2. čísle odborného časopisu Didaktika.

Kvalita vyučovania nespočíva len vo využívaní rôznych inovatívnych koncepcií edukácie, ale závisí predovšetkým od osobnosti a kvality učiteľa. Dobrý učiteľ sprostredkúva kolegom svoje skúsenosti, inšpiruje ich, spolupracuje s rodičmi a vníma ich ako dôležitého partnera v usmerňovaní žiaka. Téme, ktorá reflektuje kvalitu osobnosti učiteľa a metodického orgánu školy ako cesty ku kvalite edukácie, sa venujú Erich Petlák a Dušana Bieleszová.

„Kariérový vývin žiakov a s ním súvisiace oblasti, ako kariérová výchova, vzdelávanie a kariérové poradenstvo, sú v súčasnosti pri porovnaní s inými krajinami do určitej miery zanedbávanými oblasťami psychického vývinu jednotlivca,“ píše v príspevku o vybraných faktoroch kariérového vývinu žiakov Viktor Gatial. 

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk