Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Hry a aktivity

Sebapoznávanie v tíme – Mgr. Soňa Koreňová

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE - Prečo sú tímy v niektorých zborovniach nevýkonné a nemotivované? Prečo sa boja na poradách vysloviť názor? Čo môže priniesť zásadnú zmenu v týchto a podobných situáciách?

Interaktívne aktivity v online priestore

Rok 2020 bol prelomový. Z dôvodu šírenia pandémie čelíme výzve, ako pokračovať vo vzdelávaní tak, aby obsah bol doručený adresátom čo najzaujímavejšie a najefektívnejšie. V prezenčnom vzdelávaní mnohí dôkladne plánujeme vyučovaciu hodinu. Premysli...

Zimné sezónne hry a činnosti v prírode

Realizácia zimnej školy v prírode v materskej škole vychádza zo špecifík vývinu detí predškolského veku. Činnosti, ktoré vedúci školy v prírode plánuje, musia byť postavené na zážitkovom učení. Zimné environmentálne aktivity deti robia aj v maters...

Environmentálne aktivity v zimnej škole v prírode pre deti materskej školy

Činnosti v zimnej škole v prírode pre deti materskej školy sú zamerané prevažne na pohyb. Pri pohybových aktivitách sa dá veľmi dobre organizovať aj spoznávanie prírody so zameraním na zimnú prírodu a vlastnosti snehu a ľadu. Uvedené aktivity môžu...

Program podpory zdravia (primárne vzdelávanie)

Výchova k zdravému životnému štýlu je nezastupiteľným priestorom pre primárnu prevenciu vzniku patologických závislostí. Cieľom prevencie je nielen odovzdávať vedomosti o drogách a správania sa k nim, ale najmä k budovaniu postojov k návykovým lát...

Námety na využitie hry „Geocaching“ v materskej škole

Geocaching alebo jeho prvky možno využiť v každom tematickom okruhu, obsahovom štandarde, podoblasti, aj pri každej prierezovej téme. Uvádzame tri návrhy na realizáciu hry. V prvej edukačnej aktivite je zvolený typ kešky Multicache. Deti musia spl...

Hra Geocaching v predprimárnej edukácii

Hra je neodmysliteľná súčasť života človeka. Nehľadiac na vek, každý sa rád hrá, aj keď je to typická činnosť dieťaťa. V každej dobe sa objavujú nové hry alebo modifikácie starých hier. K takýmto modifikáciám patrí aj hra „Geocaching“, ktorá vznik...

Skupinové hry s dôrazom na akceptáciu rôznorodosti v materskej škole

Akceptovať (prijať) každé dieťa bez rozdielov, také aké je, bez poukazovania na jeho odlišnosť, je jedným z predpokladov pre úspešné fungovanie začlenenia (inklúzie). Akceptáciu možno považovať za základnú a špecifickú vlastnosť každej edukačnej h...

Hrové edukačné aktivity - Dopravná výchova

Hra je pre dieťa predškolského veku významnou činnosťou. Spravidla je charakterizovaná ako jeho hlavná činnosť. Jej spontánnosťou, symbolickosťou, ale aj prvkami fantastickosti sa vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj osobnosti dieťaťa. Podstat...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk