Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Soňa Koreňová

z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity občianske združenie Cesta mladých Web OZ: https://cesta-mladych.webnode.sk/

Počet článkov autora: 5


Sebapoznávanie v tíme – Mgr. Soňa Koreňová

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE - Prečo sú tímy v niektorých zborovniach nevýkonné a nemotivované? Prečo sa boja na poradách vysloviť názor? Čo môže priniesť zásadnú zmenu v týchto a podobných situáciách?

Interaktívne aktivity v online priestore

Rok 2020 bol prelomový. Z dôvodu šírenia pandémie čelíme výzve, ako pokračovať vo vzdelávaní tak, aby obsah bol doručený adresátom čo najzaujímavejšie a najefektívnejšie. V prezenčnom vzdelávaní mnohí dôkladne plánujeme vyučovaciu hodinu. Premysli...

Príklady dobrej praxe - Aktivity na triednických hodinách

Triednické hodiny podľa vyhlášky č. 224/2011 Z. z. už nie sú súčasťou rozvrhu hodín. Je na rozhodnutí riaditeľa školy, podľa akého interného predpisu sa práca triedneho učiteľa bude realizovať. V mnohých školách je zaužívané, že triednické hodiny ...

Komunikácia, komunikačný reťazec a komunikačné zručnosti v školách a školských zariadeniach

V príspevku sa venujeme komunikácii, ktorej hlavným cieľom je vzájomné porozumenie a spolupráca v tíme. Opíšeme komunikačný reťazec, ktorý spája vysielač s prijímačom prostredníctvom komunikačného kanála a ktorý je východiskom pre porozumenie proc...

Zásady práce so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít v procese inklúzie

V príspevku sa venujeme aktuálnej téme inklúzie rómskych detí z marginalizovaných komunít a prepojenému vzťahu socioekonomického prostredia, z ktorého dieťa pochádza a výsledkov, ktoré v škole dosahuje. Opíšeme príčiny zlyhávania žiakov z marginal...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk