Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Dagmar Tragalová

Zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad, 

prezidentka Asociácie mediačných centier Slovenska,

lektorka vzdelávacích akreditovaných programov

Počet článkov autora: 22


Komunikačné bariéry N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Psychika človeka, jeho osobnosť, stereotypy v správaní, spôsob spracovania informácii sú zodpovedné za komplikácie v komunikácii. Vonkajšie bariéry súvisia aj s prostredím, v ktorom komunikácia prebieha, témou komunikácie, prítomnosťou iných osôb ...

Neplatné odvolanie riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Zriaďovateľ ma odvolal z funkcie uprostred funkčného obdobia a súd uznal toto odvolanie za neplatné. Predĺži sa mi funkčné obdobie o čas, kedy som funkciu nemohla riadne vykonávať? Ak je rozhodnutie súdu právoplatné po skončení funkčného obdobia, ...

Oslobodenie z TV na základ odporúčania lekára N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Je všeobecný lekár pre dorast a mládež považovaný za lekára s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností? A teda môže riaditeľ školy oslobodiť žiaka od TV na základe odporúčania takéhoto lekára?

Osvedčenie o trénerskej skúške N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka:  Na gymnáziu máme odbor - 7902 J 77 gymnázium – šport (momentálne hokej, volejbal). Žiaci počas celého štúdia budú mať navyše predmet (teória) základy športovej prípravy (6 hodín). Ak budú žiaci maturovať z tohto predmetu, sme oprávnení vy...

Plat za prácu nadčas u zástupcu riaditeľa N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Zástupca riaditeľa školy je vedúcim pedagogickým zamestnancom, patrí k ostatným vedúcim (pedagogickým) zamestnancom. Platí sa zástupcovi nadčas za vykázané hodiny po pracovnej dobe, napr. po 15.30 hod. alebo sa nadčas vzťahuje, ak učí viac...

Počet zástupcov na gymnáziu N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka:  Môže mať riaditeľ gymnázia pri počte žiakov 660 a počte 24 tried troch zástupcov (1 pre technicko-ekonomické veci a 2 zástupcov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť ) podľa nariadenia č. 201/2019 Z. z.?

Porušenie pracovnej disciplíny a rozviazanie pracovného pomeru N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Zamestnankyňa porušila pracovnú disciplínu tým, že si nahrávala na súkromný mobil poradu v kancelárii riaditeľky školy. Dostala dvakrát upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny s možnosťou rozviazania pracovného pomeru. Ako má organizácia pos...

Práca pedagogických zamestnancov počas víkendu N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Ako má riaditeľ školy postupovať voči zamestnancom v prípade akcií organizovaných školou počas víkendu? Ide o rôzne vystúpenia pre verejnosť, obec, rodičov, prípadne pri organizácii DOD a podobne. Môže/nemôže im účasť na takejto akcii nariadiť? Za...

Pracovná zmluva - školník - kurič N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: V školskom roku 2018/2019 sme zamestnávali školníka na pracovnú zmluvu a mali sme inú osobu na dohodu ako kuriča. Od septembra bude školník vykonávať aj prácu kuriča. Treba urobiť dve pracovné zmluvy alebo stačí jedna?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk