Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

JUDr. Dagmar Tragalová

Zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad, 

prezidentka Asociácie mediačných centier Slovenska,

lektorka vzdelávacích akreditovaných programov

Dočasná migrácia žiakov

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Často migrujúca slovenská rodina, ktorá žije v priebehu roka na viacerých miestach Slovenska, chce zapísať svoje dieťa do 1. ročníka. Matka vopred upozorňuje na to, že dočasná migrácia sa nebude týkať len slovenských miest, ale aj iných št...

Exekučné konanie a zadržanie peňazí na bežnom účte školy

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Môžu škole v rámci exekučného konania zadržať peniaze na bežnom účte?

Komunikačné bariéry

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Psychika človeka, jeho osobnosť, stereotypy v správaní, spôsob spracovania informácii sú zodpovedné za komplikácie v komunikácii. Vonkajšie bariéry súvisia aj s prostredím, v ktorom komunikácia prebieha, témou komunikácie, prítomnosťou iných osôb ...

Neplatné odvolanie riaditeľa školy

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Zriaďovateľ ma odvolal z funkcie uprostred funkčného obdobia a súd uznal toto odvolanie za neplatné. Predĺži sa mi funkčné obdobie o čas, kedy som funkciu nemohla riadne vykonávať? Ak je rozhodnutie súdu právoplatné po skončení funkčného o...

Osvedčenie o trénerskej skúške

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka:  Na gymnáziu máme odbor - 7902 J 77 gymnázium – šport (momentálne hokej, volejbal). Žiaci počas celého štúdia budú mať navyše predmet (teória) základy športovej prípravy (6 hodín). Ak budú žiaci maturovať z tohto predmetu, sme oprávnení vy...

Plat za prácu nadčas u zástupcu riaditeľa

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Zástupca riaditeľa školy je vedúcim pedagogickým zamestnancom, patrí k ostatným vedúcim (pedagogickým) zamestnancom. Platí sa zástupcovi nadčas za vykázané hodiny po pracovnej dobe, napr. po 15.30 hod. alebo sa nadčas vzťahuje, ak učí viac...

Počet zástupcov na gymnáziu

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka:  Môže mať riaditeľ gymnázia pri počte žiakov 660 a počte 24 tried troch zástupcov (1 pre technicko-ekonomické veci a 2 zástupcov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť ) podľa nariadenia č. 201/2019 Z. z.?

Porušenie pracovnej disciplíny a rozviazanie pracovného pomeru N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Zamestnankyňa porušila pracovnú disciplínu tým, že si nahrávala na súkromný mobil poradu v kancelárii riaditeľky školy. Dostala dvakrát upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny s možnosťou rozviazania pracovného pomeru. Ako má organiz...

Práca pedagogických zamestnancov počas víkendu

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Ako má riaditeľ školy postupovať voči zamestnancom v prípade akcií organizovaných školou počas víkendu? Ide o rôzne vystúpenia pre verejnosť, obec, rodičov, prípadne pri organizácii DOD a podobne. Môže/nemôže im účasť na takejto akcii nari...

Pracovná zmluva - školník - kurič

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: V školskom roku 2018/2019 sme zamestnávali školníka na pracovnú zmluvu a mali sme inú osobu na dohodu ako kuriča. Od septembra bude školník vykonávať aj prácu kuriča. Treba urobiť dve pracovné zmluvy alebo stačí jedna?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk