Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Dagmar Tragalová

Zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad, 

prezidentka Asociácie mediačných centier Slovenska,

lektorka vzdelávacích akreditovaných programov

Počet článkov autora: 27


COVID-19 Pracovná porada a zhromažďovanie osôb do a nad 6 zamestnancov N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Je pracovná porada na pracovisku (v interiéri), ktorej sa zúčastní viac ako 6 zamestnancov, zhromaždením osôb, ktoré je zakázané uznesením vlády SR č. 645/2020? Ak nie je organizovanie pracovnej porady pre viac ako 6 zamestnancov zakázané príslušn...

COVID-19 Vymyslené podozrenie žiaka na koronavírus a postup školy N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Žiak SŠ spolu so zákonným zástupcom (matka žiaka) zneužili situáciu ohľadom podozrenia na COVID-19. Trieda, ktorá bola v kontakte so spolužiakom zostala aj s triednou učiteľkou doma niekoľko dní. Matka o 3 dni zatelefonovala do školy, že test syna...

Funkčné obdobie žiackej školskej rady N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Obraciame sa na Vás s otázkou ohľadom žiackej školskej rady (gymnázium). Podľa § 24 vymenované orgány školskej samosprávy majú funkčné obdobie 4 roky. Aké funkčné obdobie má žiacka školská rada – radi by sme si to nejako v štatúte upravili vzhľado...

Komunikačné bariéry N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Psychika človeka, jeho osobnosť, stereotypy v správaní, spôsob spracovania informácii sú zodpovedné za komplikácie v komunikácii. Vonkajšie bariéry súvisia aj s prostredím, v ktorom komunikácia prebieha, témou komunikácie, prítomnosťou iných osôb ...

Neplatné odvolanie riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Zriaďovateľ ma odvolal z funkcie uprostred funkčného obdobia a súd uznal toto odvolanie za neplatné. Predĺži sa mi funkčné obdobie o čas, kedy som funkciu nemohla riadne vykonávať? Ak je rozhodnutie súdu právoplatné po skončení funkčného obdobia, ...

Oslobodenie z TV na základ odporúčania lekára N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Je všeobecný lekár pre dorast a mládež považovaný za lekára s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností? A teda môže riaditeľ školy oslobodiť žiaka od TV na základe odporúčania takéhoto lekára?

Osvedčenie o trénerskej skúške N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka:  Na gymnáziu máme odbor - 7902 J 77 gymnázium – šport (momentálne hokej, volejbal). Žiaci počas celého štúdia budú mať navyše predmet (teória) základy športovej prípravy (6 hodín). Ak budú žiaci maturovať z tohto predmetu, sme oprávnení vy...

Otvorenie prípravného ročníka a zmeny v legislatíve N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Sme klasická ZŠ a od r. 2018 máme na škole zriadený aj  prípravný ročník. Úpravou zákona č. 245/2008 Z. z. bolo umožnené, aby do prípravného ročníka zriadeného podľa predpisov platných do 31. 12. 2020 bolo možné zaradiť deti najneskoršie do 15. 6....

Plat za prácu nadčas u zástupcu riaditeľa N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Zástupca riaditeľa školy je vedúcim pedagogickým zamestnancom, patrí k ostatným vedúcim (pedagogickým) zamestnancom. Platí sa zástupcovi nadčas za vykázané hodiny po pracovnej dobe, napr. po 15.30 hod. alebo sa nadčas vzťahuje, ak učí viac hodín, ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Pyramída inkluzívneho vzdelávania N

Publikované:

Obecná východiska inkluze N

Publikované:

Prijímanie žiakov so zdravotným znevýhodnením A

Publikované: Aktualizované:

Pravidlá pre plnenie povinnej školskej dochádzky určuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 8 určuje, že žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak.