Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Matej Drotár

Publikácie vo WK: Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve - komentár, Pracovné právo pre školy a školské zariadenia  

Počet článkov autora: 93


Asistent učiteľa a profesijný rozvoj nevyplývajúci z potrieb školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Asistentka učiteľa, ktorá má vysokoškolské vzdelanie s aprobáciou pre 2.stupeň, absolvovala rozširujúce štúdium ďalšieho predmetu. Teraz si požiadala o uznanie a vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj. Vzdelávanie mala uvedené aj v osobnom plán...

Čerpanie náhradného voľna N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Kolegyňa má týždenný úväzok 26 hodín, z toho 3 nadčasové učí v piatok, okrem toho nemá v piatok žiadne hodiny. V pracovnom poriadku máme  zadefinované,  že v deň, kedy nemá pedagogický zamestnanec základný úväzok, požiada o dovolenku, nie náhradné...

Čerpanie náhradného voľna počas letných dovoleniek N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Koľko hodín náhradného voľna si má čerpať učiteľ počas letných prázdnin (prvý týždeň JÚL). Máme vychádzať z týždenného úväzku priamej vychovno-vzdelávacej činnosti aj napriek tomu, že vyučovanie resp. rozvrh hodín končí 30. 6.?

Dátum rozhodnutia o prijatí na strednú školu N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Otázka sa týka vydávania rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí na strednú školu. Podľa platnej legislatívy riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. 5. 2023...

Dátum ukončenia funkčného obdobia N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Riaditeľovi školy končí funkčné obdobie 30. 6. 2024. Musí ukončiť k tomuto dátumu aj pracovný pomer? Alebo je možné, aby počas letných prázdnin vyčerpal ešte dovolenku a PP ukončil k 31. 8.2024 na základe dohody o ukončení PP - § 60 Zákonníka prác...

Dátum ukončenia pracovného pomeru N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Ak ukončíme pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dovŕšil vek 65 rokov , bolo mu vyplatené odchodné a odstupne a chce kontinuálne pokračovať u toho istého zamestnávateľa na dohodu, ale so skráteným úväzkom, môžeme túto dohodu uzavrieť aj na čas, k...

Delegačné listy pre delegovaných zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Delegačné listy do Rady školy pri ZŠ pre delegovaných za zriaďovateľa sa vydávajú na funkčné obdobie rady školy alebo na obdobie mandátu poslanca OZ?

Dodatok k pracovnej zmluve N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Nový riaditeľ školy nastupuje do funkcie 01.07.2024. Na jeho miesto (zástupcu riaditeľa) nastupuje od 01.07.2024 iný pedagogický zamestnanec, ktorý je u nás zamestnaný ako učiteľ odborných predmetov a má PZ na dobu neurčitú (100% úväzok). Prosím o...

Existencia rady školy v súkromnej škole N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Musí mať každá škola zriadenú radu školy? Ako súkromná škola takýto inštitút k svojej činnosti vôbec nepotrebujeme, máme svoju organizačnú štruktúru riadenia.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk