Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Určenie pracovnej kategórie na základe posudkov a prijatie rozhodnutia

Publikované: Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Kto určuje aké sú faktory práce pri jednotlivých pozíciách? Kto určuje či je posudok v súlade s BOZP a jednotlivými faktormi zaťaženia? Kto kontroluje, či je možné na základe lekárskeho posudku podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov? Pri takomto ukončení pracovného pomeru sa posudzujú len zdravotné dôvody súvisiace s prácou?

Od posudzovania zdravotnej spôsobilosti a vydania lekárskeho posudku ošetrujúcim lekárom treba odlišovať posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov podľa zákona a ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Tento zákon kategorizuje práce do štyroch skupín podľa ich zdravotného rizika, na základe čoho upravuje rozdielne povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. 

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, lekársky posudok na účely tohto zákona je výsledok posúdenia:

  1. zdravotnej spôsobilosti na prácu,
  2. zdravotného stavu v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,
  3. bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví.

Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. lekársky posudok vydáva poskytovateľ a posudzovanie podľa odseku 1 vykonáva poskytovateľom určený lekár. Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej osoby so súhlasom takejto osoby. 

Posudzovanej zdravotnej spôsobilosti zamestnancov upravuje osobitný zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje posudzovanie zdravotnej starostlivosti zamestnancov na prácu, ktoré sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, ako aj zabezpečenie zdravotného dohľadu. 

Podľa § 30 ods.1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30a ods 3; zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, 

Podľa § 31 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z do prvej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia alebo miera zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia je akceptovateľná. 

Podľa § 31a ods. 21 zák. č. 355/2007 Z. z. ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti § 30f, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť fyzickej osobe, má podozrenie, že jej ochorenie súvisí s vykonávanou prácou, odošle ju na vyšetrenie lekárovi s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore dermatovenerológia so sídlom najbližšie k miestu pracoviska fyzickej osoby. 

Podľa § 30f a ods. 1 zák. č. 355/2007 Z. z. lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, zaznamená výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci do svojej zdravotnej dokumentácie36) a vypracuje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu.37) Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu odovzdá zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby; kópie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu doručí zamestnancovi a lekárovi, s ktorým má zamestnanec alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,37a) a na požiadanie mu poskytne výsledky vyšetrení získané pri výkone lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. 

Podľa § 30f a ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z., lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu obsahuje evidenčné číslo, údaje o zamestnávateľovi, a to obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa; údaje o zamestnancovi alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, pracovné zaradenie, posudzovanú prácu, faktory práce a pracovného prostredia a kategóriu práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia. Záver lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu znie:

  1. spôsobilý na výkon posudzovanej práce,
  2. spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením alebo
  3. dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce.

Zo záveru lekárskeho posudku musí byť zrejmé, či je posudzovaná osoba pre účel, pre ktorý je posudzovaná, zdravotne spôsobilá, zdravotne nespôsobilá alebo zdravotne spôsobilá s podmienkou, poprípade, že stratila zdravotnú spôsobilosť alebo či jej zdravotný stav splňuje predpoklady alebo požiadavky, ku ktorým bola posudzovaná, včítane určenia príslušnej  kategórie práce.

Za relevantný podklad na účely skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. c), možno považovať aj lekársky posudok vydaný v rámci posudzovania zamestnanca podľa zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Poznamenávame, že lekársky posudok môže vydať ošetrujúci lekár zamestnanca (t.j. môže to byť všeobecný lekár, lekár – špecialista, napr. kardiológ a pod.). Čo sa týka obsahu lekárskeho posudku, ten musí deklarovať nepriaznivý zdravotný stav, t. j. musí obsahovať výslovné stanovisko, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať dohodnutý druh práce.

 1. 7. 2020Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk