Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 1/2024

1/2024

Inovácia edukácie ako priorita auditu školy

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Príspevkom reagujeme na hodnotenie a vážnu kritiku edukácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Tomáša Druckera v polovici decembra 2023 po zhodnotení výsledkov PISA 2022...

Duálne vzdelávanie

prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

V príspevku sa autorka venuje odbornému vzdelávaniu, resp. jednému z typov – duálnemu vzdelávaniu. Na príklade koncepčných skúseností zo zavádzaním rôznych modelov, prístupov k odbornému vzdelávani...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk. 
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com. 
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. 
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk. 
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk. 
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava. 
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X. Ročné predplatné 79,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 13,17 € vrátane DPH , poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. EV 5869/19. Periodicita vydávania: dvojmesačník 
Zadané do tlače: 23. 1. 2024 
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
ISSN 1338-2845

Editoriál

Fixné a rastové myslenie

V každom tíme nájdeme rozmanitosť názorov a predstáv o jeho fungovaní. Členovia tímu sa líšia vo svojom pohľade na svet, prácu, záujmy a potreby. Niektorí pravidelne reflektujú dynamiku neustále sa meniaceho prostredia, zatiaľ čo iní preferujú statický a nemenný prístup. Fixné myslenie poskytuje istotu a stabilné postupy, no ak prestaneme reflektovať meniace sa podmienky, prispejeme k stagnácii. Strach z nových výziev a obavy z možného zlyhania sa stávajú dominantnými. Naopak, rastové myslenie podnecuje schopnosť zlepšovať sa a neustále sa učiť novým zručnostiam. Umožňuje tímu prispôsobovať sa novým situáciám a využívať chyby ako príležitosť na učenie sa. Dynamika tímu je posilnená rastom, ktorý prináša chuť prijímať nové výzvy, podporuje otvorenosť voči novým prístupom, inováciám a vytvára odolnejšie prostredie, ktoré je pripravené na nevyhnutné zmeny.

O to sa usilujeme aj v našej redakcii, kde pracujeme na časopise Didaktika. V jej ­p­rvom čísle prinášame ďalšie inšpirujúce témy.

Erich Petlák v príspevku s názvom „Inovácie edukácie ako priorita auditu školy a učiteľa“ reaguje na hodnotenie a vážnu kritiku edukácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Tomáša Druckera po zhodnotení výsledkov PISA 2022 v gramotnostiach našich žiakov.

Adriana Wiegerová opisuje duálne vzdelávanie. Upozorňuje, že kľúčovú úlohu majú v systéme duálneho vzdelávania odborní pracovníci z praxe, ktorí sa na Slovensku volajú hlavní inštruktori. 

Beáta Pošteková ponúka tému literárnych žánrov a ich využitie u detí predškolského veku. Uvádza konkrétne úlohy, ktoré má dieťa plniť pri dodržiavaní vopred stanovených cieľov, pričom využíva vlastné príklady s odkazom na literárny žáner.  Pokračovanie

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk