Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Inovácia edukácie ako priorita auditu školy

Dátum: Rubrika: Reflexie, návrhy, odporúčania

Príspevkom reagujeme na hodnotenie a vážnu kritiku edukácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Tomáša Druckera v polovici decembra 2023 po zhodnotení výsledkov PISA 2022 v gramotnostiach našich žiakov. Cieľom nie je ani obhajovanie práce učiteľov, ani vyjadrenie nesúhlasu s hodnotením. Ide nám predovšetkým o to, aby sme podnietili školy a učiteľov do skutočne tvorivej edukácie.

V polovici decembra 2023 minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker zhodnotil výsledky medzinárodného testovania PISA 2022 v gramotnostiach našich žiakov. Označil ich za „národnú tragédiu“. Zverejnené výsledky naozaj nie sú povzbudzujúce a mnohí učitelia, ale aj verejnosť ich prijali ako prekvapujúci fakt. Už viac ako 30 rokov reformujeme naše školstvo a edukáciu. Žiaľ, mnohé reformy sa zrodili len ako výsledok želaní nových ministrov školstva, a to bez solídneho výskumom overeného základu a overenia v praxi. Jedna reforma poriadne nezačala, nemala sa ani kedy vyhodnotiť a školy, učitelia už vstupovali do ďalšej. Môžeme hovoriť o istej nesystémovosti tvorby obsahu vzdelávania a z toho plynuli aj problémy s učebnicami, reformami v ďalšom vzdelávaní učiteľov a pod. Ak sme dospeli do stavu tragédie, musíme pripustiť, že vyššie uvedené reformné zmeny nepriniesli kvalitatívne lepšie výsledky. Nebolo by správne, ak by sme za výsledkami videli len COVID, pretože pandémia nezasiahla len Slovensko. Takto by sme mohli pokračovať vo výpočte nesystémového prístupu ku školstvu a edukácii. Časť viny nesie MŠVVaŠ SR, resp. politické strany, do gescie ktorých v danom období patrilo ministerstvo. Istý podiel viny má aj Štátny pedagogický ústav, ktorý sa vážnejšie, zásadnejšie, razantnejšie a odbornejšie nezapájal do reforiem a zmien v edukácii. Ako problém sa ukazuje aj príprava budúcich učiteľov. Sme svedkami kritiky, že začínajúci učitelia nie sú dobre pripravení na svoju prácu.

Akreditácie učiteľského vzdelávania

Akým prínosom boli niekoľkoročné akreditácie učiteľského vzdelávania?

Zo skúseností vieme, že fakulty v snahe uspieť pri akreditácii zavádzali nové predmety, obsahovo ich inovovali, presúvali kredity medzi predmetmi atď. Ukázalo sa, že akreditácie výraznejšie neprispeli ku kvalite vzdelávania budúcich učiteľov. Neraz sme sa pri týchto procesoch zamýšľali nad tým, či sa uberáme správnym smerom, či sa viac nevenujeme rôznym hodnotiacim pohľadom na úkor prípravy vysoko kvalitnej pedagogicko-didaktickej prípravy budúcich učiteľov. Po skúsenostiach uvažujeme nad tým, či a ako v súčasnosti prebiehajúce akreditačné či hodnotiace procesy prispejú ku skvalitneniu vzdelávania budúcich učiteľov.

Vplyv učiteľov na kvalitu edukácie

Bolo by veľmi nesprávne, ak by sme z reflexie vynechali učiteľov. Mnohé publikované výskumy (napr. aj PISA) hovoria, že v školách treba viac pozornosti venovať napr. rozvoju jednotlivých gramotností, tvorivosti žiakov, kritickému mysleniu, premyslenej kooperácii žiakov, emocionalite ako motivačnému významu učenia sa žiaka a viacerým ďalším aspektom.

Pri krízach zvykneme hovoriť o tzv. hrubých čiarach. Zastávame názor, že za touto „vzdelávacou tragédiou“ treba urobiť „hrubú čiaru“. Treba urobiť aj seriózne zhodnotenie jestvujúceho stavu a veľmi jasne stanoviť priority najbližších úloh. Ide o to, aby sme boli svedkami jasne vymedzených úloh. Jednou z nich je aj výraznejšie dotovanie školstva, hoci nielen od neho závisí úspešnosť vzdelávania. Hrubá čiara v tomto ponímaní predstavuje mimoriadne dôležitú výzvu učiteľom a školám na skutočné zlepšenie edukácie. Vychádzame z presvedčenia, že v školách je veľa učiteľov, ktorí robia dobrú edukačnú prácu. Svedčia o tom úspechy žiakov na rôznych medzinárodných súťažiach a aj stovky študentov, ktorí úspešne študujú vo viacerých štátoch Európy.

Nedá sa ani povedať, že učitelia nemajú záujem o inovácie. Svedectvom záujmu je aj počet hlásiacich sa škôl do overovania a získavania skúseností pripravovanej reformy. Ak sú však výsledky PISA také, ako ich zhodnotil minister, potom nám prichodí v nasledujúcom období pracovať tak, aby sme v školách dosahovali lepšie edukačné výsledky.

Sme presvedčení, že ak do škôl prenesieme tvorivého ducha, radosť žiakov z poznávania, ak spoločnosť docení osobnosť učiteľa, ak učiteľov odbremeníme od zbytočnej byrokracie a budú mať čas venovať sa serióznej príprave na vyučovanie a dôslednému sebavzdelávaniu, môžeme dosiahnuť výrazné zlepšenie edukácie.

Sebavzdelávanie a zásadná inovácia metód a foriem práce

Sebavzdelávanie neuvádzame náh

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk