Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Komunikácia

Využitie vyučovacích metód pri výučbe komunikácie

Každá vyučovacia metóda má kladné aj záporné stránky. Napriek tomu, že poukazujeme na tvorivé a motivačné metódy, ktoré sa dobre uplatňujú pri výučbe predmetu komunikácia, nepopierame efektívnosť metód slovných, ktoré umožňujú v najkratšom čase od...

Text ako komunikačné médium a univerzálny nástroj vzdelávania v 3. tisícročí

Projekt Škola pre každého – škola na každý deň, sa schválením MŠVVaŠ experimentálne overoval od 1. 1. 2010. Nadviazal na skúsenosti školy so zavádzania alternatívnych procesov do života školy v snahe pripraviť žiakov na život v 3 tisícročí. Odpove...

Od porozumenia artikulovanej reči k tvorbe textu

Artikulovaná reč je vlastná len človeku. Jej utváranie súvisí s ontogenetickým vývojom každého jedinca. Verbálny prejav dieťaťa závisí od niekoľkých skupín faktorov, ktoré sú predmetom bádania viacerých disciplín: lingvistiky, psychológie, socioló...

Psychologicko-pedagogické zákonitosti komunikácie učiteľa so žiakom (2.)

Ľudskú komunikáciu nemožno redukovať iba na proces prenosu informácií. V podmienkach sociálnej komunikácie sa informácia nielen prenáša, ale súčasne aj formuje, utvára, spresňuje, dotvára, rozvíja. Môže byť aj činiteľom vzájomného rozvoja ľudí, kt...

Psychologicko-pedagogické zákonitosti komunikácie učiteľa so žiakom (1.)

Problematika komunikácie je všestranná. Zaoberajú sa ňou filozofi, právnici, sociológovia, pedagógovia, ale aj ekonómovia. Je nevyhnutnou podmienkou bytia každej osobnosti. Bez nej by nemohla vzniknúť, existovať a rozvíjať sa ľudská spoločnosť. V ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk