Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 5/2021

5/2021

Prokrastinácia ako problém súčasnosti

PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Prokrastinácia je fenomén, ktorý sa v posledných rokoch stáva stále častejšou premennou vo výskumoch. Je to tiež pojem, ktorý je veľmi dôležitým v rámci školy a vzdelávania, a to nielen zo strany ž...

Zmeny v školskom zákone pre materské školy a predprimárne vzdelávanie

PaedDr. Jana Kmeťová Zo seriálu: Povinné predprimárne vzdelávanie

Prijatím zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa materské školy stali prvým článkom školskej sústavy na Slovensku. V príspevku sa ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08.

Ročné predplatné 80 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 10. 5. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021. ISSN 1336-9849

Editoriál

Pokoj a nepredvídané situácie

„Tvoj pokoj musí byť silnejší ako hluk tohto sveta.“ Marian Szulowski

Ako reagujete na nepredvídané situácie v škole? Odpoveď na otázku, ktorú dostali vedúci zamestnanci počas funkčného vzdelávania, mala aj jedno spoločné odporúčanie – zachovať v sebe pokoj. „Pokojne si vypočujem, o čo ide, získam čo najviac informácií o probléme, dám si čas na rozmyslenie. Ak viem reagovať okamžite, na mieste vyriešim problém, vypočujem si obidve strany a zoberiem na seba úlohu mediátora“, zhodli sa vedúci zamestnanci v skupinovej diskusii.

Prečo sú sebareflexie dôležité? Ako zabezpečiť prácu z domu tam, kde to je potrebné? Ako prokrastinácia môže ovplyvniť výkon? Týmto a ďalším témam venujeme pozornosť v 5. čísle odborného časopisu Manažment školy v praxi.

Sebareflexia významne prispieva k profesionálnemu rastu učiteľa. Sebareflexívny učiteľ vychováva aj sebareflexívnych žiakov, pretože podporuje ich myslenie, analytické prístupy k učivu a pod., vedie učiteľa k pokore a k poznaniu, že stále sa možno učiť a zdokonaľovať. Téme sebareflexie v práci učiteľa sa venuje Erich Petlák.

V príspevku s názvom Práca z domu v školách a školských zariadeniach sa Ingrid Konečná Veverková zameriava na vysvetlenie tejto problematiky. Na inštitút práce z domu a jeho uplatňovanie v školskom prostredí sa pozrie v kontexte novely Zákonníka práce a prijatých osobitných ustanovení Zákonníka práce v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktoré sú uvedené v § 250b ods. 2 Zákonníka práce.

„Prokrastinácia je dobrovoľné, ale iracionálne odkladanie začatia alebo dokončenia potrebných úloh alebo činnosti, ktoré sú pre človeka dôležité (ich význam chápe po rozumovej stránke), ale súčasne aj nepríjemné (po emocionálnej stránke)“, píše v článku o prokrastinácii ako o probléme súčasnosti Andrea Baranovská.

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk