Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Šikanovanie a kyberšikanovanie

Šikanovanie a kyberšikanovanie žiakov

Agresívne správanie, šikanovanie i kyberšikanovanie sú medzi žiakmi značne rozšírené. Efektívna prevencia je nevyhnutná. Významným socializačným a výchovným činiteľom je škola, ktorá by mala zohrávať zásadnú úlohu i pri realizácii prevencie. Dôlež...

Šikanovanie a kyberšikanovanie (2.)

Príspevok analyzuje problematiku šikanovania a kyberšikanovania ako závažného sociálno-patologického javu. Zároveň približuje nové formy kyberšikanovania. Osobitnú pozornosť venuje ich prevencii v školskom prostredí.

Kyberšikana

Moderné technológie sú výborní pomocníci, no často sa stretávame s ich nevhodným využívaním. Odvrátenou tvárou moderných technológií je aj kyberšikana. Práve tejto oblasti sa vo svojej ďalšej fáze celoročnej informačno-osvetovej kampane e-deti ven...

Šikanovanie a kyberškanovanie (1.)

Príspevok analyzuje problematiku šikanovania a kyberšikanovania ako závažného sociálno-patologického javu. Zároveň približuje nové formy kyberšikanovania, pričom osobitnú pozornosť venuje ich prevencii v školskom prostredí.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály