Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Sociálny pedagóg v školách

Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici patrí medzi prvé fakulty na Slovensku, ktoré začali v magisterskom štúdiu pripravovať od roku 1994/1995 sociálnych pedagógov na Katedre pedagogiky. Štúdium nadväzovalo na bakalársky odbor vychovávateľstvo...

Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia predstavuje aktuálny problém - preraďovanie žiakov do špeciálnych škôl, nedostatočná školská dochádzka, neuspokojivé vzdelávacie výsledky, ukončenie školskej dochádzky v nižšom ročníku a pod.. ...

Profesionálne pôsobenie sociálneho pedagóga v základnej škole a v strednej škole

Pôsobenie sociálneho pedagóga v školách je v Slovenskej republike legislatívne dostatočne ošetrené. Prijatím Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 22. mája 2008 sa sociálny pedagóg stal jednou z integrálnych zložiek systému výchovného pora...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály