Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Sociálny pedagóg v školách

Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici patrí medzi prvé fakulty na Slovensku, ktoré začali v magisterskom štúdiu pripravovať od roku 1994/1995 sociálnych pedagógov na Katedre pedagogiky. Štúdium nadväzovalo na bakalársky odbor vychovávateľstvo a od roku 1996/97 na bakalársky odbor sociálna práca. Pri koncipovaní odborov sa vychádzalo z nemeckého modelu s akcentom na konvergentný prístup. Presun sociálnej práce z pedagogických vied do sociálnych a behaviorálnych vied, snahy o amerikanizáciu sociálnej práce vyvolali diferenciačné tendencie vo vývoji sociálnej pedagogiky, sociálnej práce a výrazné oslabovanie vzájomnej spolupráce. Viedlo to k zmene legislatívnych podmienok pre pôsobenie sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov v praxi, väčšinou v neprospech uplatnenia sociálneho pedagóga. 

Príspevky v diskusii: 0

Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia predstavuje aktuálny problém - preraďovanie žiakov do špeciálnych škôl, nedostatočná školská dochádzka, neuspokojivé vzdelávacie výsledky, ukončenie školskej dochádzky v nižšom ročníku a pod.. Školy zaznamenávajú uvedené problémy v regiónoch, kde je zvýšené zoskupenie najmä rómskeho obyvateľstva, ktoré žije v neprimeraných sociálno-ekonomických podmienkach. Žiaci prichádzajúci z tohto prostredia tvoria najpočetnejšiu skupinu žiakov zo SZP (Belková, 2019).

Príspevky v diskusii: 0

Profesionálne pôsobenie sociálneho pedagóga v základnej škole a v strednej škole

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Rubrika: Príklady z praxe Vydanie: 12/2013 Ročník: 2013

Pôsobenie sociálneho pedagóga v školách je v Slovenskej republike legislatívne dostatočne ošetrené. Prijatím Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 22. mája 2008 sa sociálny pedagóg stal jednou z integrálnych zložiek systému výchovného poradenstva a prevencie. Na školách v SR sa však zatiaľ táto funkcia vyskytuje iba výnimočne.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk