Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Recenzia

Recenzia knihy: Erich Petlák – Motivácia v edukačnom procese

Dátum: Autor/i: PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD. Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Motivácia v edukačnom prostrední predstavuje dlhodobo skúmanú oblasť pedagogickej reality. Jej interdisciplinárny rozmer dokazujú mnohé psychologické aj pedagogické výskumy. Na prvý pohľad je motivácia vnímaná ako niečo jednoduché a automaticky prítomné počas edukácie. Realita však odkrýva mnohé problémy s motivovaním žiakov do zmysluplnej edukačnej aktivity. Jednou z hlavých príčin je, ako uvádza autor, že "žiak je dnes rozhľadený, oveľa viac cestuje a poznáva svet, veľa sa učí aj samostatne s využívaním rôznych moderných technológií, ktoré ponúkajú také vzdelávacie autodidaktické možnosti, o ktorých sme pred niekoľkými rokmi nemali ani predstavu“. Otázkou ostáva, ako efektívne pracovať s motiváciou, s motivačnými činiteľmi, ktoré ovplyvňujú motiváciu žiakov.Recenzovaná monografia je koncipovaná do šiestich kapitol. Svojím charakterom prezentuje teoretické východiská, ktoré sú doplnené konkrétnymi príkladmi využiteľnými a aplikovateľnými v súčasnej praxi, ako aj konkrétnymi zisteniami z realizovaných výskumov autora.

Príspevky v diskusii: 0

Školské podvádzanie – problémový aspekt hodnotenia výkonov žiakov

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

Ján Bajtoš – Andrea Marhevková

V 2016 sa dostala na trh zaujímavá a podnetná publikácia zameraná na vybrané oblasti edukácie stredoškolskej mládeže. Autori sa v nej venujú dvom oblastiam pedagogicko-didaktickej práce učiteľa. Prvé tri kapitoly sú zamerané na problematiku hodnotenia žiakov, ostávajúce dve kapitoly sú zamerané na školské podvádzanie vo vzťahu k hodnoteniu žiakov. Oblasť hodnotenia žiakov patrí k citlivým stránkam edukácie, pretože hodnotenie sa netýka len kognitívnej stránky, ale veľmi významne aj emocionálnej stránky osobnosti žiaka. V snahe dosiahnuť dobré výsledky sa žiaci neraz uchyľujú k podvádzaniu, ktoré má rôzne metódy a formy.

Príspevky v diskusii: 0

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. Vydanie: 10/2016 Ročník: 2016

E. Petlák a A. Baranovská vydali publikáciu „Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia“, kde sa na 123 stranách venujú aktuálnemu problému stresu a vyhoreniu. Kniha je určená učiteľom, ale aj študentom učiteľstva a odborným pracovníkom, ktorých zaujíma problém záťaže v učiteľskej práci a problém vyhorenia.

Príspevky v diskusii: 0

Recenzia: Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?

Dátum: Autor/i: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. Vydanie: 5/2016 Ročník: 2016

Předkládaná publikace zaměřuje pozornost na vysoce aktuální téma, s nímž se setkáváme nejen v rodinné výchově, ale i v pedagogické praxi. Počet dětí s poruchami aktivity narůstá, zvláště nárůst dětí s hyperaktivitou. Text se však snaží poukázat i na obtíže opačného rázu, a to na projevy hypoaktivity. 

Príspevky v diskusii: 0

Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov

Dátum: Autor/i: prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. Vydanie: 3/2015 Ročník: 2015

Predmetnú vysokoškolskú učebnicu možno považovať za dosiaľ ojedinelú svojho druhu v Slovenskej a Českej republike. Jej kvalita je umocnená dôkladnou analýzou vzdelávacích potrieb riaditeľov škôl na Slovensku, ktorej výsledky autori konfrontovali s Opisom študijného odboru 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov. Jeho súčasťou je vymedzenie jadra vedomostí budúcich pedagógov a potenciálnych vedúcich pedagogických zamestnancov, medzi ktoré patrí aj orientácia v problematike „organizácie a legislatívy školstva a školy“.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk