Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Recenzia

Erich Petlák: Inovácie v edukácii. 2020. Bratislava Wolters Kluwer, 196 strán

Učitelia stoja z konštruktivistického uhla pohľadu v neľahkej situácii, nakoľko musia rešpektovať individuálnu kognitívnu úroveň žiakov a zároveň vytvárať situácie, ktoré ich podnecujú k aktívnemu osvojovaniu informácií, ich hodnoteniu, prepájaniu...

Recenzia knihy: Erich Petlák – Motivácia v edukačnom procese

Motivácia v edukačnom prostrední predstavuje dlhodobo skúmanú oblasť pedagogickej reality. Jej interdisciplinárny rozmer dokazujú mnohé psychologické aj pedagogické výskumy. Na prvý pohľad je motivácia vnímaná ako niečo jednoduché a automaticky pr...

Školské podvádzanie – problémový aspekt hodnotenia výkonov žiakov

Ján Bajtoš – Andrea Marhevková V 2016 sa dostala na trh zaujímavá a podnetná publikácia zameraná na vybrané oblasti edukácie stredoškolskej mládeže. Autori sa v nej venujú dvom oblastiam pedagogicko-didaktickej práce učiteľa. Prvé tri kapitoly sú ...

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

E. Petlák a A. Baranovská vydali publikáciu „Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia“, kde sa na 123 stranách venujú aktuálnemu problému stresu a vyhoreniu. Kniha je určená učiteľom, ale aj študentom učiteľstva a odborným pracovníkom, ktorých za...

Recenzia: Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?

Předkládaná publikace zaměřuje pozornost na vysoce aktuální téma, s nímž se setkáváme nejen v rodinné výchově, ale i v pedagogické praxi. Počet dětí s poruchami aktivity narůstá, zvláště nárůst dětí s hyperaktivitou. Text se však snaží poukázat i ...

Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov

Predmetnú vysokoškolskú učebnicu možno považovať za dosiaľ ojedinelú svojho druhu v Slovenskej a Českej republike. Jej kvalita je umocnená dôkladnou analýzou vzdelávacích potrieb riaditeľov škôl na Slovensku, ktorej výsledky autori konfrontovali s...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály