Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Školský psychológ

Metódy a techniky v práci školského psychológa

Dátum: Autor/i: Mgr. Marianna Kollárová Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 7-8/2016 Ročník: 2016

V príspevku sa venujeme najčastejšie používaným metódam a technikám v práci školského psychológa. Opíšeme pozorovanie ako najprirodzenejšiu metódu poznávania vzťahov medzi žiakmi v triede z hľadiska priestoru, predmetu, procesu a štruktúry pozorovania. Poskytneme informácie o škálovaní ako o kvantifikačnej operácii, opíšeme skreslenia, ktoré môžu vzniknúť. Uvedieme situácie uprednostnenia interview pred dotazníkom, odporučíme princípy kladenia otázok i vedenie záznamov.

Príspevky v diskusii: 0

Leadership ako moderná psychologická koncepcia vedenia ľudí

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Manažment Vydanie: 6/2016 Ročník: 2016

Vodcovstvo (leadership) je fenomén, ktorému sa z rôznych uhlov pohľadu venujú výskumní pracovníci s rôznym odborným zameraním. V spoločenských vedách ide najmä o oblasť psychológie, politológie, sociológie, či manažmentu. Potreba kvalitného riadenia a vedenia sa stáva dôležitou súčasťou efektívneho fungovania v mnohých oblastiach spoločenského života, školstvo nevynímajúc. Výskumy potvrdzujú fakt, že vodcovstvo súvisí s výkonom v organizáciách, v dynamike fungovania tímu i zanietenosti jednotlivcov pre kvalitnú prácu. Významný priestor v rovine konkurenčných výhod sa budú snažiť dosiahnuť nielen podnikateľské subjekty, ale aj všetky ustanovizne, kde je dôležité vedenie ľudí, práca s mládežou a poradenstvo, ktoré dnes tvorí kompaktnú súčasť akéhokoľvek vedenia.

Príspevky v diskusii: 0

Psychologické aspekty vplyvu inteligencie a testovania žiakov na školský výkon

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Diagnostika Vydanie: 5/2016 Ročník: 2016

Do popredia záujmu psychologických a pedagogických pracovníkov sa v súčasnosti dostávajú otázky efektívnosti vyučovacieho procesu. Školský výkon býva významne ovplyvňovaný výškou žiakovej inteligencie a osobnostnými vlastnosťami. Preto aj vznik prvých testových hodnôt kvality osobnosti vzišiel zo školského prostredia. Pri skúmaní profesionálneho vývinu osobnosti neunikne skutočnosť, že ľudské výkony sú už od ranného detstva pomerne pravidelne hodnotené, testované a kvantifikované. Tieto formy hodnotenia výkonu nie sú ničím irelevantným, ale sú často kľúčovým momentom rozhodujúcim o ich ďalšom osude. Preto sa treba tejto problematike venovať a učiť žiakov zvládať tento typ záťaže, ktorá ich bude sprevádzať nielen v školských laviciach, ale aj v prípade pracovného umiestnenia, či ďalšej životnej pregradácie.

Príspevky v diskusii: 0

Psychológ ako odborný zamestnanec školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Marianna Kollárová Rubrika: Manažment Vydanie: 4/2016 Ročník: 2016

V príspevku sa venujeme legislatívnemu vymedzeniu pozície školského psychológa ako odborného zamestnanca školy. Pozreli sme sa na východiská pre jeho činnosť. Opísali sme dôležitosť poznania a porozumenia jedinečnosti osobnosti žiaka a spolupráce psychológa s učiteľmi. Venovali sme sa konzultačnej činnosti a poradenstvu ako ďalším úlohám školského psychológa. Z hľadiska aktuálnych problémov z praxe sme opísali riešenie dysfunkčných vzťahových prvkov a realizáciu osvetovej a prednáškovej činnosti v práci školského psychológa.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk