Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Plánovanie školského roka

Testovanie 9 (T9) v školskom roku 2024/2025 N

Autor/i: -

Prehľad termínov Testovania 9 (T9) v školskom roku 2024/2025 zobrazuje riadne a náhradné termíny s uvedením dátumu a predmetov podľa vyučovacích jazykov, pričom prihlasovanie žiakov prebieha od 11. do 29. novembra 2024.

Vyučovanie v školskom roku 2024/2025 N

Autor/i: -

Novelou vyhlášky č. 231/2009 Z. z. sa s účinnosťou od 1. mája 2024 začína obdobie školského vyučovania 1. septembra a končí sa 30. júna. V súlade s § 2 ods. 2 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. sa vyučovanie v prvom polroku školského roka 2024/2025 začína...

Prázdniny v školskom roku 2024/2025 N

Autor/i: -

Organizáciu školského roka upravuje vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na...

TERMÍNY - Prijímacie pohovory na stredné školy v školskom roku 2024/2025 N

Autor/i: -

Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona č. 182/2023 Z. z. V prijímacom konaní na stredné školy sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli ...

Školské športové súťaže vyhlásené ministerstvom na školský rok 2023-2024 N

Autor/i: -

Školské športové súťaže vyhlásené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školský rok 2023-2024 sa prvý krát sa budú konať podľa iných organizačných princípov ako nešportové súťaže. 

Termíny predmetových olympiád a súťaží 2023/2024 N

Autor/i: -

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zverejňuje Terminovník predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2023/2024. 

TERMÍNY - Testovanie 9 v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 13. – 30. november 2023. Informácie o Testovaní 9. Na Testovaní 9 sa podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom ...

TERMÍNY - Prázdniny v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Podľa § 150 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.   Školský r...

Prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2022/2023 N

Autor/i: -

Organizačné pokyny pre školský rok 2022/2023 nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2022.

Dôležité termíny školského roka 2021/2022 pre základné a stredné školy N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2021/2022. Prehľad obsahuje termíny uverejnené v dokumente Sprievodca školským rokom 2021/2022 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ