Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 11/2019

11/2019

Znalostný manažment v školskom prostredí

PhDr. Zuzana Rapčanová

O znalostiach sa hovorí, že sú nehmotným kapitálom organizácie. Zavedenie znalostného manažmentu v školách predstavuje zavedenie novej filozofie. Školy, ktoré zavedú znalostný manažment majú trvalo...

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj (1.)

PhDr. Štefan Bojnák Zo seriálu: Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj

Slovenská spoločnosť zažíva permanentnú krízu. November 1989 priniesol zmenu a s ňou mnoho očakávaní. Občania predpokladali, že porevolučný vývoj prinesie zlepšenie vo všetkých oblastiach života, n...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČ O: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodp. redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08. Ročné predplatné 77 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 7. 11. 2019
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019. ISSN 1336-9849

Editoriál

Komunikácia a spolupráca – dve kľúčové slová, ktoré pomáhajú ľuďom nachádzať cestu k sebe, otvárajú dvere aj ku komplikovaným vzťahom. Vedieť sprostredkovať informácie kolegom tak, aby rezonovali v hlavách a stali sa zdrojom motivácie a inšpirácie, si žiada okrem pedagogickej múdrosti aj spoľahlivé informácie a odporúčania.

Pracovnej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov v predpokladoch na jej výkon, právam a povinnostiam, kategóriám, kariérovým stupňom a kariérovým pozíciám sa v pokračovaní príspevku s názvom Nové legislatívne predpisy v školách, školských zariadeniach venuje Oľga Pivarníková.

Obec je povinná každoročne určiť všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení a pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka, poslucháča a dieťa školy alebo školského zariadenia. I. K. Veverková sa v článku Všeobecné záväzné nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov zamerala na problematiku financovania škôl a školských zariadení z rozpočtu obce.

Pred uzavretím pracovno-právneho vzťahu so zamestnávateľom pedagogický a odborný zamestnanec na účel preukázania bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov okresnému úradu v sídle kraja. Bližšie informácie k téme poskytne Mária Takáčová.

Pokračovanie príspevku...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk