Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 11/2019

11/2019

Znalostný manažment v školskom prostredí

PhDr. Zuzana Rapčanová

O znalostiach sa hovorí, že sú nehmotným kapitálom organizácie. Zavedenie znalostného manažmentu v školách predstavuje zavedenie novej filozofie. Školy, ktoré zavedú znalostný manažment majú trvalo...

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj (1.)

PhDr. Štefan Bojnák Zo seriálu: Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj

Slovenská spoločnosť zažíva permanentnú krízu. November 1989 priniesol zmenu a s ňou mnoho očakávaní. Občania predpokladali, že porevolučný vývoj prinesie zlepšenie vo všetkých oblastiach života, n...

Obsah vydania

Komunikácia a spolupráca

Zo seriálu: Editorial

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČ O: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodp. redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08. Ročné predplatné 77 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 7. 11. 2019
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019. ISSN 1336-9849

Editoriál

Komunikácia a spolupráca – dve kľúčové slová, ktoré pomáhajú ľuďom nachádzať cestu k sebe, otvárajú dvere aj ku komplikovaným vzťahom. Vedieť sprostredkovať informácie kolegom tak, aby rezonovali v hlavách a stali sa zdrojom motivácie a inšpirácie, si žiada okrem pedagogickej múdrosti aj spoľahlivé informácie a odporúčania.

Pracovnej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov v predpokladoch na jej výkon, právam a povinnostiam, kategóriám, kariérovým stupňom a kariérovým pozíciám sa v pokračovaní príspevku s názvom Nové legislatívne predpisy v školách, školských zariadeniach venuje Oľga Pivarníková.

Obec je povinná každoročne určiť všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení a pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka, poslucháča a dieťa školy alebo školského zariadenia. I. K. Veverková sa v článku Všeobecné záväzné nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov zamerala na problematiku financovania škôl a školských zariadení z rozpočtu obce.

Pred uzavretím pracovno-právneho vzťahu so zamestnávateľom pedagogický a odborný zamestnanec na účel preukázania bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov okresnému úradu v sídle kraja. Bližšie informácie k téme poskytne Mária Takáčová.

Pokračovanie príspevku...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk