Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 4/2020

4/2020

Tvorivá trieda – využitie témy koronavírusu k dosiahnutiu kľúčových kompetencií vo vzdelávaní

RNDr. Mária Nogová, PhD. Zo seriálu: Aktivity

Od marca sú školy zatvorené, učitelia hľadajú možnosti vzdelávanie na diaľku. V príspevku uvádzame návod využitia témy koronavírusu k dosiahnutiu kľúčových kompetencií žiakov, ktorí nemajú informác...

Interdisciplinárny prístup vo vyučovaní občianskej náuky na gymnáziu

PhDr. Štefan Bojnák Zo seriálu: Teória vyučovania

V článku sa pokúšame vyjadriť svoj pohľad na vyučovanie občianskej náuky a limity, na ktoré neraz naráža. Nejde o komplexný pohľad, ale skôr o fragmentárne uchopenie problému, ktoré si neuzurpuje p...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 54,60 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr
v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 9. 7. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
EV 5869/19.
ISSN 1338-2845

Editoriál

V článku uverejnenom na portáli direktor Klasické a inovatívne v edukácii autora Ericha Petláka, odborného garanta časopisu Didaktika, sú opísané rozdiely medzi odchádzajúcou a prichádzajúcou edukáciou (podľa J. Gersteina). Pedagóg budúcnosti už nemôže byť len poskytovateľom obsahu, ale musí sa stať mentorom, sprievodcom vyučovacieho procesu. V oveľa väčšej miere sa musí využívať formatívne hodnotenie a väčšia aktivita žiakov. Technológie prestávajú byť doplnkom k programu, ale musia byť do výučby zmysluplne integrované. Vyučovanie musí byť diferencované a prispôsobené žiakom. Tejto téme sa autor venuje aj v príspevku Didaktiky v článku Didaktická kooperácia a diferencované vyučovanie ako aktualita súčasnosti.

„Digitálna revolúcia je pre vzdelávanie mladých ľudí súčasného sveta obrovským prínosom. Zároveň však nikdy nebolo potrebnejšie, aby sme dokázali oddeliť fakty od názorov, pravdu od nezmyslov a úprimnosť od klamstva“, hovorí v príspevku Ako využiť vzdelávanie o koronavíruse Mária Nogová.                       

Často diskutovanou témou v učiteľských zborovniach je kvalita absolventov štúdia učiteľských odborov. Uvádzaniu do praxe priamo v prostredí školy predchádza pedagogická prax počas vysokoškolského štúdia. Mária Sirotová v článku Pedagogická prax v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov... ponúka závery zisťovania názorov na realizáciu pedagogickej praxe, ale aj vnímania samotného učiteľského povolania v perspektíve ich vlastného uplatnenia v budúcnosti.

Súčasné vzdelávanie na Slovensku sa vyznačuje partikularizmom. Zdôrazňuje časti na úkor celku. Š. Bojnák v článku Interdisciplinárny prístup vo vyučovaní občianskej náuky ... zdôrazňuje: „V súčasnom, pre školy výnimočnom stave, treba formulovať úlohy, ktoré nebudú odtrhnuté od reality a zároveň budú personalizované na každého žiaka...“.

Pokračovanie ... 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk