Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Materské školy - podnety, rady, odporúčania riaditeľom škôl

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2018/2019 ponúka podnety, rady, odporúčania riaditeľom škôl a školských zariadení.

Štátna školská inšpekcia odporúča riaditeľom materských škôl:

 1. nastaviť jednoznačné pravidlá fungovania predprimárneho vzdelávania podľa právnych predpisov, premietnuť ich do komplexne vypracovaného ŠkVP a ŠP,
 2. uplatňovať pri prijímaní detí do MŠ aj ďalšie legitímne podmienky posilnenia objektivity prijímacieho konania,
 3. zabezpečiť (v spolupráci so zriaďovateľom) predprimárne vzdelávanie príslušným počtom pravidelne sa striedajúcich učiteľov v triede s celodennou výchovou a vzdelávaním,
 4. zabezpečiť (v spolupráci so zriaďovateľom) asistenta učiteľa, širšie spektrum špeciálnych pomôcok a bezbariérové úpravy priestorov škôl pre predprimárne vzdelávanie detí so ZZ,
 5. spolupracovať so zriaďovateľom na zabezpečení inkluzívnych tímov pre predprimárne vzdelávanie detí so ŠVVP,
 6. zintenzívniť informovanie zákonných zástupcov detí so ŠVVP o možnosti spolupráce s CPPPaP, s CŠPP,
 7. zapájať zákonných zástupcov všetkých detí do komunitných aktivít školy podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní detí so ŠVVP,
 8. inovovať v spolupráci so zriaďovateľom materiálno-technické vybavenie MŠ,
 9. zabezpečiť adekvátne pedagogické riadenie v MŠ vymenovaním zástupcu riaditeľa pre MŠ v ZŠ s MŠ, v spojenej škole,
 10. orientovať riadiacu činnosť na strategické usmerňovanie procesu výchovy a vzdelávania a využívať najmä potenciál vlastných poradných orgánov dôsledným uplatňovaním ich kontrolno-hodnotiacej a odborno-metodickej funkcie vrátane podporovania rozširovania profesijných kompetencií učiteľov a uplatňovania ich skúseností zo vzdelávaní vo výchovnovzdelávacej činnosti,
 11. kontrolovať a hodnotiť pravidelne, dôsledne a adresne vyučovacie postupy učiteľov s dôrazom na rovnomerné rozvíjanie elementárnych kľúčových kompetencií detí, venovať pozornosť: 
 • rešpektovaniu rozvojovej, výkonovej úrovni, momentálnych dispozícií a špecifických potrieb detí;
 • využívaniu hry v procese učenia sa detí; fyziologickej/zdravotnej účinnosti cvičení a pohybových aktivít;
 • dodržiavaniu metodických odporúčaní, ktoré súvisia s rozvíjaním grafomotorických zručností, pohybových spôsobilostí detí, používaním a ovládaním štátneho jazyka bez potláčania kultúrnej identity dieťaťa;
 • porovnávaniu a konfrontovaniu skúseností detí;
 • argumentácii detí v sebareflexii, sebaprezentovaní sa.

Zdrojhttps://www.ssiba.sk/default.aspx?text=g&id=2&lang=sk

 


Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk