Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Financie a dotácie

Zoznam právnych predpisov pre financovanie regionálneho školstva N

Autor/i: -

Ponúkame kompletný prehľad legislatívy súvisiacej s financovaním regionálneho školstva, vrátane zákonov a smerníc o rozdelení štátnych a podielových daní medzi vzdelávacie inštitúcie. Prehľad obsahuje odkazy na relevantné právne predpisy a umožňuj...

Krátenie odmeny pre PN, OČR – regionálny príplatok N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

MŠVVaM SR v roku 2024 z dôvodu zvýšenia atraktivity učiteľského povolania a prilákania pedagogických a odborných zamestnancov do oblastí, kde je najväčší nedostatok učiteľov, poskytne školám finančné prostriedky na odmeňovanie. Za dobu PN, OČR a p...

Metodika rozpisu finančných prostriedkov na motivačné odmeňovanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl - regionálne príplatky N

Autor/i: -

Finančné prostriedky na motivačné odmeňovanie v roku 2024 z dôvodu zvýšenia atraktivity učiteľského povolania a prilákania pedagogických a odborných zamestnancov do oblastí, kde je najväčší nedostatok učiteľov, poskytne MŠVVaM SR podľa § 8c zákona...

Postup pri rozpise finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Ako mám postupovať pri rozpise finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia po zmene zákona? Do roku 2023 vrátane sa to uskutočňovalo prostredníctvom ...

Výška motivačného štipendia v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Poskytovanie motivačného štipendia sa realizuje podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.

Rekreačné poukazy – potrebné doklady na preplatenie N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Na základe akých dokladov možno preplatiť rekreáciu zamestnanca (letný tábor dieťaťa)? Zamestnanec predložil iba príjmový doklad o zaplatení poplatku za letný tábor dieťaťa a potvrdenie o účasti dieťaťa v letnom tábore vydanom organizátorom. Sú ti...

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2023 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2023 hodnoty percentuálnych podielov zodpov...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ