Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Financie a dotácie

Postup pri rozpise finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Ako mám postupovať pri rozpise finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia po zmene zákona? Do roku 2023 vrátane sa to uskutočňovalo prostredníctvom ...

Výška motivačného štipendia v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Poskytovanie motivačného štipendia sa realizuje podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.

Rekreačné poukazy – potrebné doklady na preplatenie N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Na základe akých dokladov možno preplatiť rekreáciu zamestnanca (letný tábor dieťaťa)? Zamestnanec predložil iba príjmový doklad o zaplatení poplatku za letný tábor dieťaťa a potvrdenie o účasti dieťaťa v letnom tábore vydanom organizátorom. Sú ti...

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2023 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2023 hodnoty percentuálnych podielov zodpov...

Príspevok na kurzy pohybových aktivít v prírode na rok 2023 N

Autor/i: -

V súlade s § 4ab ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informáciu o  pridelení...

Elektronický výkon základnej finančnej kontroly N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Je možné vykonať základnú finančnú kontrolu elektronicky v informačnom systéme školy/školského zariadenia? Pri elektronickom výkone základnej finančnej kontroly je potrebné, aby ju vykonali dvaja zamestnanci? Aké sú povinnosti zamestnanca pri elek...

Pracovný pomer alebo dohoda o pracovnej činnosti - výučba náboženstva N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Má škola zamestnať na výučbu náboženstva farára na pracovný pomer alebo je možné uzatvoriť aj dohodu o pracovnej činnosti? Ide o výučbu náboženstva v rozsahu 2 hodiny týždenne.

Dohoda o vykonaní práce s dôchodkyňou na zastupovanie učiteľky N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Môže riaditeľka školy uzatvoriť s dôchodkyňou – učiteľkou dohodu o vykonaní práce na zastupovanie učiteľky počas materskej dovolenky a ďalšej materskej dovolenky?

Zodpovednosť za manko pri zamestnankyni na dohodu o pracovnej činnosti N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Škola na zastupovanie pokladníčky počas čerpania jej dovolenky uzatvorila so zamestnankyňou dohodu o pracovnej činnosti. Inventarizáciou bolo v pokladnici zistené manko. Zodpovedá táto zamestnankyňa pracujúca na základe dohody o pracovnej činnosti...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ