Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Veverková Konečná

Absolventka Fakulty ekonomiky, služieb a cestovného ruchu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. V súčasnosti pôsobí vo funkcii hlavného kontrolóra mesta Brezno. Venuje sa aj lektorskej činnosti v rámci Asociácie vzdelávania samosprávy. Je predsedníčkou sekcie Združenia hlavných kontrolórov. 

Publikácie WK: Finančná kontrola, Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie, Ekonomika školy a školského zariadenia, Riadenie školy a školského zariadenia, Základná škola - organizácia a manažment, Stredná škola - organizácia a manažment, Materská škola - organizácia a manažment. Ekonomické minimum hlavného kontrolóra.

Počet článkov autora: 118


COVID-19 Novela školského zákona N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlásenie núdzového stav...

Čerpanie náhradného voľna pri skrátenom úväzku N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Ak má zamestnanec úväzok čiastočný, je čerpanie náhradného voľna prepočítané vo vzťahu k veľkosti úväzku?

Dotácie v školstve v roku 2015 N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Problematika poskytovania dotácií v školstve je upravená v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), konkrétne v §6c cit. právneho predpisu.  

Dovolenka pri skrátenom úväzku N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka Nastúpila som na pozíciu učiteľky v základnej škole na 50 % pracovný pomer (učím dva dni v týždni po 6 hodín). Zamestnávateľ mi dal 45 dní dovolenky s tým, že za jeden deň si musím čerpať 2,5 dňa dovolenky. Je jeho postup správny? Ako má za...

Dôležitá zmena v povinnom zverejňovaní zmlúv pre školy a školské zariadenia N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Upozorňujeme školy a školské zariadenia, že s  účinnosťou od 31. 3. 2022 majú povinnosť zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv - https://crz.gov.sk. Táto nová povinnosť vyplýva z novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infor...

Financovanie regionálneho školstva N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Financovanie regionálneho školstva je viaczdrojové. K hlavným finančným zdrojom patria prostriedky zo štátneho rozpočtu, prostriedky z rozpočtov obcí a samosprávnych krajov.

Finančná kontrola - súkromné a cirkevné školy N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme súkromná škola, sme financovaní aj zo štátu. V novom zákone o základnej finančnej kontrole v § 6 ods. 2 za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá orgán verejnej správy. Kto je orgánom verejnej správy sa uvádza na stránke Štatistického ...

Finančná kontrola – cirkevné školy N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme neštátna cirkevná škola s právnou subjektivitou, právna forma nezisková organizácia. Našim zriaďovateľom je rímskokatolícka cirkev. Naša organizácia nie je zapísaná na Štatistickom úrade SR ako subjekt verejnej správy a ani nemá pridel...

Finančné prostriedky pre materskú školu na stravovanie detí N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V obci je obecná základná škola so 450 žiakmi a obecná materská škola s 40 deťmi. Deťom z materskej školy sa vozí strava zo zariadenia školského stravovania pri základnej škole. Koľko finančných prostriedkov dostane materská škola na financovanie ...

Kniha mesiaca - JÚL - Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Publikácia Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie autorky Ingrid Konečnej Veverkovej dopĺňa a kompletizuje už vydané príručky, ktoré sa všeobecne venovali problematike riadenia a ekonomiky školy a školského zariadenia či špeciálne konk...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Delenie žiakov na hodinách TV na skupiny a vyučujúci (zákon č. 138/2019 Z.z.) N

Publikované:

  V základnej škole máme dvoch vyučujúcich predmetu telesná výchova na druhom stupni. Ide o učiteľa a učiteľku. Žiakov na vyučovacej hodine telesná výchova delíme na skupinu chlapcov a skupinu dievčat. Musí skupinu dievčat v našom prípade učiť učiteľka a skupinu chlapcov učiteľ? 

Vymeškané hodiny pri žiakoch vzdelávaných v zahraničí N

Publikované:

Otázka:  Ako máme postupovať pri riešení vymeškaných vyučovacích hodín žiakov, ktorí sa údajne vzdelávajú v zahraničí? Rodičia týchto žiakov nedoručili škole potvrdenie o škole, ktorú v zahraničí navštevujú.