Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Ing. Ingrid Veverková Konečná

Absolventka Fakulty ekonomiky, služieb a cestovného ruchu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. V súčasnosti pôsobí vo funkcii hlavného kontrolóra mesta Brezno. Venuje sa aj lektorskej činnosti v rámci Asociácie vzdelávania samosprávy. Je predsedníčkou sekcie Združenia hlavných kontrolórov. 

Publikácie WK: Finančná kontrola, Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie, Ekonomika školy a školského zariadenia, Riadenie školy a školského zariadenia, Základná škola - organizácia a manažment, Stredná škola - organizácia a manažment.

Čerpanie náhradného voľna pri skrátenom úväzku

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Ak má zamestnanec úväzok čiastočný, je čerpanie náhradného voľna prepočítané vo vzťahu k veľkosti úväzku?

Dotácie v školstve v roku 2015

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Problematika poskytovania dotácií v školstve je upravená v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), konkrétne v §6c cit. právneho predpisu.  

Dovolenka pri skrátenom úväzku

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka Nastúpila som na pozíciu učiteľky v základnej škole na 50 % pracovný pomer (učím dva dni v týždni po 6 hodín). Zamestnávateľ mi dal 45 dní dovolenky s tým, že za jeden deň si musím čerpať 2,5 dňa dovolenky. Je jeho postup správny? Ako má za...

Financovanie regionálneho školstva

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Financovanie regionálneho školstva je viaczdrojové. K hlavným finančným zdrojom patria prostriedky zo štátneho rozpočtu, prostriedky z rozpočtov obcí a samosprávnych krajov.

Finančná kontrola - súkromné a cirkevné školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme súkromná škola, sme financovaní aj zo štátu. V novom zákone o základnej finančnej kontrole v § 6 ods. 2 za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá orgán verejnej správy. Kto je orgánom verejnej správy sa uvádza na stránke Štatistického ...

Finančná kontrola – cirkevné školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme neštátna cirkevná škola s právnou subjektivitou, právna forma nezisková organizácia. Našim zriaďovateľom je rímskokatolícka cirkev. Naša organizácia nie je zapísaná na Štatistickom úrade SR ako subjekt verejnej správy a ani nemá pridel...

Kniha mesiaca - JÚL - Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Publikácia Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie autorky Ingrid Konečnej Veverkovej dopĺňa a kompletizuje už vydané príručky, ktoré sa všeobecne venovali problematike riadenia a ekonomiky školy a školského zariadenia či špeciálne konk...

Kompetencie Štátnej školskej inšpekcie po novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Kompetencie Štátnej školskej inšpekcie po novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Novela zákona č. 596/2003 Z. z. sa dotkla najmä oblasti pôsobenia Štátnej školskej ...

Kontrola verejných financií v súkromnej škole v rámci finančného riadenia školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme súkromná škola s právnou subjektivitou. Školu riadi štatutárny orgán, riaditeľka školy. Máme vedúcich pracovníkov v zmysle § 9 ZP. V uverejnenom článku http://www.direktor.sk/sk/aktuality/predbezna-financna-kontrola-v-skolach-a-skolsky...

Kontrola verejných financií v súkromných školách

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme súkromná škola s právnou subjektivitou, nezriadená štátom, ale sme financovaní aj zo štátu, lebo škola bola zaradená do siete škôl v zmysle platných predpisov. Nie sme orgán verejnej správy, ani subjekt verejnej správy, ale prijímame v...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk