Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Veverková Konečná

Absolventka Fakulty ekonomiky, služieb a cestovného ruchu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. V súčasnosti pôsobí vo funkcii hlavného kontrolóra mesta Brezno. Venuje sa aj lektorskej činnosti v rámci Asociácie vzdelávania samosprávy. Je predsedníčkou sekcie Združenia hlavných kontrolórov. 

Publikácie WK: Finančná kontrola, Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie, Ekonomika školy a školského zariadenia, Riadenie školy a školského zariadenia, Základná škola - organizácia a manažment, Stredná škola - organizácia a manažment, Materská škola - organizácia a manažment. Ekonomické minimum hlavného kontrolóra.

Počet článkov autora: 134


COVID-19 Novela školského zákona N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlásenie núdzového stav...

Čerpanie náhradného voľna pri skrátenom úväzku N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Ak má zamestnanec úväzok čiastočný, je čerpanie náhradného voľna prepočítané vo vzťahu k veľkosti úväzku?

Dotácie v školstve v roku 2015 N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Problematika poskytovania dotácií v školstve je upravená v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), konkrétne v §6c cit. právneho predpisu.  

Dovolenka pri skrátenom úväzku N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka Nastúpila som na pozíciu učiteľky v základnej škole na 50 % pracovný pomer (učím dva dni v týždni po 6 hodín). Zamestnávateľ mi dal 45 dní dovolenky s tým, že za jeden deň si musím čerpať 2,5 dňa dovolenky. Je jeho postup správny? Ako má za...

Dôležitá zmena v povinnom zverejňovaní zmlúv pre školy a školské zariadenia N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Upozorňujeme školy a školské zariadenia, že s  účinnosťou od 31. 3. 2022 majú povinnosť zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv - https://crz.gov.sk. Táto nová povinnosť vyplýva z novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infor...

Elektronické uchovávanie účtovnej dokumentácie - otázky a odpovede N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Spôsob uchovávania účtovnej dokumentácie si má škola a školské zariadenie zvoliť sama, napr. vo vnútornom predpise. Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. sa pod elektronickým uchovávaním účtovnej dokumentácie rozumie uloženie účtovnej dokumentácie na dá...

Elektronický výkon základnej finančnej kontroly N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Je možné vykonať základnú finančnú kontrolu elektronicky v informačnom systéme školy/školského zariadenia? Pri elektronickom výkone základnej finančnej kontroly je potrebné, aby ju vykonali dvaja zamestnanci? Aké sú povinnosti zamestnanca pri elek...

Financovanie regionálneho školstva N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Financovanie regionálneho školstva je viaczdrojové. K hlavným finančným zdrojom patria prostriedky zo štátneho rozpočtu, prostriedky z rozpočtov obcí a samosprávnych krajov.

Finančná kontrola - súkromné a cirkevné školy N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme súkromná škola, sme financovaní aj zo štátu. V novom zákone o základnej finančnej kontrole v § 6 ods. 2 za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá orgán verejnej správy. Kto je orgánom verejnej správy sa uvádza na stránke Štatistického ...

Finančná kontrola – cirkevné školy N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme neštátna cirkevná škola s právnou subjektivitou, právna forma nezisková organizácia. Našim zriaďovateľom je rímskokatolícka cirkev. Naša organizácia nie je zapísaná na Štatistickom úrade SR ako subjekt verejnej správy a ani nemá pridel...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

VZOR - Dohoda o vykonaní prace A

Publikované: Aktualizované:

Práca nadčas a náhradné voľno A

Publikované: Aktualizované:

Započítanie pracovného času A

Publikované: Aktualizované: