Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Veverková Konečná

Publikácie vo WK: Rozpočet obcí a vyššieho územného celku, 2. vydanie, Hlavný kontrolór - otázky a odpovede, Rozpočet a záverečný účet obce a VUC. Otázky a odpovede. Ekonomika školy a školského zariadenia - 2. vydanie, Riadenie školy a školského zariadenia - 3. aktualizované vydanie, Finančná kontrola v školách a školskách zariadeniach, Záverečný účet obce a vyššieho územného celku, 2. vydanie, Ekonomické minimum hlavného kontrolóra - 3. vydanie, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - komentár, 2. vydanie, Rozpočtové pravidlá v praxi, Ako sa prirpaviť na kontrolu v samospráve, 

Počet článkov autora: 150


1. 1. 2023 - Financovanie originálnych školských kompetencií N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a...

31. 3. 2022 - Zverejňovanie zmlúv v školách a školských zariadeniach - otázky a odpovede N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

S účinnosťou od 31. marca 2022 majú školy a školské zariadenia povinnosť zverejňovať povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv - https://crz.gov.sk.

COVID-19 Novela školského zákona N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlásenie núdzového stav...

Čerpanie náhradného voľna pri skrátenom úväzku N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Ak má zamestnanec úväzok čiastočný, je čerpanie náhradného voľna prepočítané vo vzťahu k veľkosti úväzku?

Dohoda o vykonaní práce s dôchodkyňou na zastupovanie učiteľky N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Môže riaditeľka školy uzatvoriť s dôchodkyňou – učiteľkou dohodu o vykonaní práce na zastupovanie učiteľky počas materskej dovolenky a ďalšej materskej dovolenky?

Dotácie v školstve v roku 2015

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Problematika poskytovania dotácií v školstve je upravená v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), konkrétne v §6c cit. právneho predpisu.  

Dovolenka pri skrátenom úväzku

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka Nastúpila som na pozíciu učiteľky v základnej škole na 50 % pracovný pomer (učím dva dni v týždni po 6 hodín). Zamestnávateľ mi dal 45 dní dovolenky s tým, že za jeden deň si musím čerpať 2,5 dňa dovolenky. Je jeho postup správny? Ako má za...

Dôležitá zmena v povinnom zverejňovaní zmlúv pre školy a školské zariadenia N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Upozorňujeme školy a školské zariadenia, že s  účinnosťou od 31. 3. 2022 majú povinnosť zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv - https://crz.gov.sk. Táto nová povinnosť vyplýva z novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infor...

Elektronické uchovávanie účtovnej dokumentácie - otázky a odpovede N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Spôsob uchovávania účtovnej dokumentácie si má škola a školské zariadenie zvoliť sama, napr. vo vnútornom predpise. Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. sa pod elektronickým uchovávaním účtovnej dokumentácie rozumie uloženie účtovnej dokumentácie na dá...

Elektronický výkon základnej finančnej kontroly N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Je možné vykonať základnú finančnú kontrolu elektronicky v informačnom systéme školy/školského zariadenia? Pri elektronickom výkone základnej finančnej kontroly je potrebné, aby ju vykonali dvaja zamestnanci? Aké sú povinnosti zamestnanca pri elek...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Evidovanie neprítomnosti žiaka N

Publikované:

Delenie triedy na skupiny A

Publikované: Aktualizované:

Ukladanie sankcií za záškoláctvo N

Publikované:

Prestup z bilingválnej školy na gymnázium A

Publikované: Aktualizované: