Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 6/2024

6/2024

Učiteľ/ka materskej školy – kvalifikačné požiadavky

Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

V príspevku priblížime pozíciu učiteľa materskej školy so zameraním na kvalifikačné požiadavky. Pozrieme sa na zmeny, ktoré nastali prijatím zákona č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon ...

Sebapoškodzovanie v adolescencii

doc.PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Sebapoškodzovanie je negatívnou maladaptívnou stratégiou zvládania psychickej záťaže, ktorá sa opakovane vyskytuje takmer u polovice adolescentov na Slovensku. Okrem priamych fyzických foriem, využ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk
Zodpovedný redaktor: PaedDr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X
EV 2265/08
Ročné predplatné 99 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 8,25 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 10. 6. 2024
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
ISSN 1336-9849

Editoriál

Odvaha experimentovať

Hľadanie vychodených ciest nám často poskytuje komfort, zdanlivý pokoj a istotu overených postupov. Nemusíme sa vystavovať neistote a riziku, ktoré zvyknú byť spojené s experimentovaním. V niektorých situáciách môžu byť vychodené cesty skutočne užitočné. Avšak v rýchlo sa meniacom školskom prostredí, kde s každou novou generáciou detí prichádzajú výzvy, ktoré nemožno ignorovať, sa čoraz viac dostáva do popredia iný spôsob nazerania na úlohu lídra v transformovanom prostredí. Tým je experimentovanie. Nové aktivity, prístupy, riešenia, skúšanie rôznych vecí nám umožňuje lepšie spoznať svoje schopnosti aj obmedzenia, je spojené s túžbou po pokroku, zmene, s chápaním vecí v širších súvislostiach. Spúšťa kritické myslenie. Odvaha experimentovať nám otvára príležitosť scitlivovať vnímanie súvislostí, a to aj vďaka minulým skúsenostiam, ktoré sa stali našou súčasťou. Odvaha experimentovať s témami, ktoré oslovia, nechýba ani autorom 6. čísla časopisu Manažment školy v praxi.

Zdenka Matulová Juríková v príspevku zameranom na kvalifikačné požiadavky učiteľa, resp. učiteľky materskej školy upozorňuje, že od 1. septembra 2029 nadobudne účinnosť ustanovenie, ktoré ukladá, aby v materskej škole pôsobil najmenej jeden pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Ľudia sa majú na pracovisku cítiť dobre a bezpečne. Píše v príspevku s týmto názvom Jana Pružinská. Pripomína, že koncept celkovej pohody na pracovisku (wellbeing) súvisí s vnútornou motiváciou ľudí, keď sú títo ochotní podávať stabilne dobré pracovné výsledky. 

Slávka Démuthová v príspevku s názvom „Sebapoškodzovanie v adolescencii“ upozorňuje, že sebapoškodzovanie je negatívnou maladaptívnou stratégiou zvládania psychickej záťaže, ktorá sa opakovanie vyskytuje takmer u polovice adolescentov na Slovensku. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk