Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 2/2020

2/2020

Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. Zo seriálu: Sociálny pedagóg v školách

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici patrí medzi prvé fakulty na Slovensku, ktoré začali v magisterskom štúdiu pripravovať od roku 1994/1995 sociálnych pedagógov na Katedre pedagogiky. Štúdiu...

Zvládanie konfliktov je individuálna práca na sebe samom

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. Zo seriálu: Rozhovory

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. Univerzitné vzdelanie získal v odbore pedagogika, liečebná pedagogika, PhD. v odbore pedagogická psychológia. Absolvoval výcvik v skupinovej psychoterapii, trén...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.

Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08. Ročné predplatné 77 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 6. 2. 2020

© Wolters Kluwer SR s. r. o.

Editoriál

Prehnaná potreba harmónie akejkoľvek skupine škodí. Každá úprimná a konštruktívna spätná väzba dáva príležitosť nesprávne konanie korigovať. Čím skôr si na túto myšlienku zvykneme, tým skôr predídeme sklamaniam a budeme nachádzať východiská z napätých situácií.

Aj v druhom čísle časopisu Manažment školy v praxi poskytujeme riešenia, ktoré môžu pomôcť zorientovať sa v téme tak, aby spôsobili čo najmenej problémov. V rubrikách financovanie, legislatíva, manažment, ľudské zdroje, prevencia, ale aj právny názor ponúkame opäť aktuálne témy.

Škola a školské zariadenie ako zamestnávateľ a platiteľ dane musí na začiatku roku 2020 v oblasti personálnej práce a mzdového účtovníctva vykonať veľa potrebných činností, výsledkom ktorých bude úspešné zúčtovanie miezd, daní a odvodov za rok 2019. Bližšie informácie poskytne v príspevku s názvom „Povinnosti mzdovej účtovníčky na začiatku roka 2020“ Ingrid Konečná Veverková.

Mária Takáčová v príspevku „Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov“ sa venuje zákonu č. 138/2019 Z. z., ktorý prináša zmeny v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov aj ich celoživotného vzdelávania.

Je alebo nie je potrebný súhlas oboch rodičov pri prestupe z/na inú školu? Právny názor na možnosti riešenia situácie poskytuje Dagmar Tragalová.

Pri praktickom uplatnení sociálnych pedagógov v praxi na Slovensku vzniká staronový problém, a to sociálny pedagóg verzus sociálny pracovník, v ktorom sociálny pracovník má výhodnejšie postavenie. Téme príspevku s názvom „Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce“ sa venuje Jolana Hroncová.

Pokračovanie príspevku...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk