Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Legislatíva

Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

Dátum: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Zámerom príspevku je oboznámenie sa so základnými atribútmi profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Analyzujeme plán profesijného rozvoja a profesijných štandardov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Príspevky v diskusii: 0

Nové školské predpisy v školách a školských zariadeniach

V príspevku predstavíme legislatívne novinky, ktorých poznanie je nevyhnutným predpokladom pre zvýšenie kvality riadenia škôl a školských zariadení. Rozoberieme zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, nariadenie vlády o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, aj novelu školského zákona, ktorá priniesla zmenu aj doplnenie ďalších legislatívnych predpisov.

Príspevky v diskusii: 0

Sociálny pedagóg v kontexte legislatívnych zmien

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme významu a postaveniu sociálneho pedagóga v školskom prostredí v kontexte požiadaviek doby, legislatívnych zmien. Pomenujeme profesionálne, osobnostné predpoklady sociálneho pedagóga, opíšeme metódy, techniky práce. Rozoberieme oblasť prevencie sociálno-patologických javov, sociálno-pedagogickú diagnostiku, poradenstvo, ponúkneme riešenia sociálno-výchovného problému.

Príspevky v diskusii: 0

Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Dátum: Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

V príspevku poskytujeme prehľad najvýznamnejších zmien z obsahu nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informujeme o sprehľadnení skupín kategórií pedagogických zamestnancov, ako aj o nových kategóriách pedagogických a odborných zamestnancov. Prinášame prehľad novo koncipovaných druhov vzdelávania a uvádzame aj prechodné ustanovenia.

Príspevky v diskusii: 0

Novely školského zákona (1.)

Komentár k zákonu č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) o výchove a vzdelávaní od autorov Zdenko Krajčír – Jana Mlsnová – Žaneta Surmajová, vydavateľstvo Wolters Kluwer, s.r.o. bol vydaný v júni 2016. K januáru 2019 bol dvanásťkrát novelizovaný, má celkom 25 noviel. V článku prinášame prehľad jednotlivých noviel školského zákona a stručne informujeme o legislatívnych zmenách a ich obsahu, ktoré tieto novely priniesli do školského prostredia a školskej praxe

Príspevky v diskusii: 0

Ochrana osobných údajov (2.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Zo seriálu: Ochrana osobných údajov Vydanie: 7-8/2018 Ročník: 2018

V druhej časti príspevku sa zaoberáme súhlasom dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov detí/žiakov a spracúvaním osobných údajov na základe osobitného predpisu, ktorým je školský zákon pre potreby pedagogickej dokumentácie a centrálneho registra. Vymenúvame aj osobitné situácie zákonného spracúvania osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb.

Príspevky v diskusii: 0

Ochrana osobných údajov (1.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Zo seriálu: Ochrana osobných údajov Vydanie: 6/2018 Ročník: 2018

Cieľom prvej časti príspevku je oboznámiť širokú pedagogickú verejnosť s aktuálnym právnym rámcom ochrany osobných údajov v podmienkach SR s poukázaním na odporúčania ministerstva školstva pri vykonaní opatrení pre zabezpečenie funkčného informačného systému v podmienkach škôl a školských zariadení v systéme regionálneho školstva.

Príspevky v diskusii: 0

Novely školských zákonov

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 3/2018 Ročník: 2018

Začiatok roku 2018 nám opäť prináša novely dvoch dôležitých školských zákonov – zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V príspevku upozorníme manažment škôl a školských zariadení na podstatné zmeny týchto zákonov účinné od 15. marca 2018 a od 1. augusta 2018 a na ich aplikáciu v riadiacej praxi.

Príspevky v diskusii: 0

Novely školských zákonov - zmeny a ich aplikácia v praxi

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 10/2017 Ročník: 2017

Pred letnými prázdninami boli schválené novely dvoch dôležitých školských zákonov – zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V príspevku manažment škôl a školských zariadení upozorníme na podstatné zmeny týchto zákonov účinné od 1. septembra 2017 a na ich aplikáciu v riadiacej praxi.

Príspevky v diskusii: 0

Vzdelávanie detí nepočujúcich, nedoslýchavých, ohluchlých, so zvyškom sluchu

Dátum: Autor/i: - Vydanie: 7-8/2017 Ročník: 2017

Novela zákona č. 151/2017 Z. z. o posunkovej reči

Novela zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb vyšla v Zbierke zákonov pod č. 151/2017 Z. z. v čiastke 61/2017 s účinnosťou od 1. septembra 2017.

Príspevky v diskusii: 0

Novela školského zákona - 2017

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Vydanie: 7-8/2017 Ročník: 2017

Zákon č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v článku III. upravuje aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

Príspevky v diskusii: 0

Analýza prípadu: Ustanovenie zástupcu riaditeľa školy

Dátum: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová Vydanie: 9/2016 Ročník: 2016

Pracovno-právne vzťahy

Pracujem ako zástupca riaditeľky na strednej škole, na ktorej som odpracoval sedem rokov. Do funkcie som bol menovaný predchádzajúcim riaditeľom v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. od 1. 7. 2012 na dobu neurčitú. 23. mája 2016 som dovŕšil vek odchodu do dôchodku. Nárok na dôchodok som si zatiaľ v Sociálnej poisťovni neuplatnil. Riaditeľke som s predstihom ústne oznámil, že k 30. 6. 2016 by som chcel ukončiť pracovný pomer.

Príspevky v diskusii: 0

Téma: Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky

Školský zákon upravuje niekoľko osobitných spôsobov plnenia školskej dochádzky, ako je napríklad individuálne vzdelávanie, vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu a ďalšie.

Príspevky v diskusii: 0

Výchovné a vzdelávacie služby

Dátum: Autor/i: Ing. Dušan Dobšovič Vydanie: 3/2016 Ročník: 2016

Poskytovanie vzdelávania vo všeobecnosti školami alebo inými vzdelávacími inštitúciami je považované za dodanie služby, ktoré môže byť v niektorých prípadoch oslobodené od dane, v iných prípadoch bude podliehať zdaneniu. Výchovné a vzdelávacie služby sú oslobodené od dane pri splnení podmienok uvedených v § 31 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Príspevky v diskusii: 0

Vybavovanie petícií v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 12/2015 Ročník: 2015

V príspevku sa venujeme problematike vybavovania petícií v školách a školských zariadeniach po novele petičného zákona. Novela je účinná od 1. septembra 2015. Problematika petícií je dôležitá pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorí majú zo zákona povinnosť prijímať a vybavovať petície doručené na školu a školské zariadenie zo strany fyzických, ako aj právnických osôb.

Príspevky v diskusii: 0

Novely školských zákonov

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 11/2015 Ročník: 2015

Od 1. septembra sú účinné novely niektorých zákonov – zákonom č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré sú dôležité pre riaditeľov škôl/školských zariadení. Upozorníme na ich podstatné zmeny a na ich aplikáciu v riadiacej praxi manažmentu škôl a školských zariadení.

Príspevky v diskusii: 0

Vyhláška o stredných školách

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 10/2015 Ročník: 2015

Cieľom príspevku je upozorniť manažment škôl a školských zariadení na novú vyhlášku o stredných školách účinnú od 1.apríla 2015 a 1.septembra 2015. Nová vyhláška reaguje na novú legislatívnu úpravu upravujúcu odborné vzdelávanie na stredných školách. 

Príspevky v diskusii: 0

Novela školského zákona

Dátum: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. Vydanie: 4/2014 Ročník: 2014

Národná rada Slovenskej republik schválila 4. decembra 2013 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (ďalej "školský zákon") a o zmene a doplnení niektorých zíkonov v znení neskorších predpisov a ktorý s menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Uvedená novela zákona vyšla ako zákon č. 464/2013 Z.z. v čiastke 105/2013. zákon bol schválený 4. decembra 2013 a nadobudol účinnosť 1. januára 2014.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk