Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Legislatíva

Druhy právnych predpisov v školstve a ich záväznosť

Vykonávať funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia je nepochybne náročné. Platí to zvlášť v prípadoch, keď riaditeľ chce vykonávať svoju funkciu riadne a dobre. Riaditeľ je v prvom rade pedagogickým, resp. odborným zamestnancom, no zároveň j...

Schvaľovanie dokumentov školy zriaďovateľom

Riaditeľ základnej školy, ktorý riadi školu, predkladá zriaďovateľovi dokumenty školy na schválenie. Zákonodarca ich taxatívne vymenováva v zákone o štátnej správe v školstve. Na základe kompetencií orgánov obce podľa zákona o obecnom zriadení v s...

Preukazovanie bezúhonnosti u pedagogických a odborných zamestnancov

Predmetom článku je úprava bezúhonnosti, ako aj následky nesplnenia podmienky bezúhonnosti zo strany pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov. Priblížili sme niektoré situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v praxi, ako aj návrhy ich rieš...

Povinné predprimárne vzdelávanie

Právna úprava povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ukladá povinnosť pre deti od 5. roku veku povinne sa vzdelávať v podmienkach materskej školy. Tento stav nadobudne účinnosť novelou školského zákona od 1. januára 2021.  V príspe...

Povinné predprimárne vzdelávanie - vzdelávanie v materskej škole

Vzdelávanie detí v materskej škole je uskutočňované s cieľom dosiahnuť osobnostný rozvoj každého dieťaťa. Prevádzka materskej školy je odpoveďou na miestne podmienky a požiadavky zákonných zástupcov. V príspevku sa venujeme téme zriadenia a prevád...

Novela zákona o mládeži

Príspevok rozoberá zákon č. 360/2019 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi...

Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

Zámerom príspevku je oboznámenie sa so základnými atribútmi profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Analyzujeme plán profesijného rozvoja a profesijných štandardov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických za...

Nové školské predpisy v školách a školských zariadeniach

V príspevku predstavíme legislatívne novinky, ktorých poznanie je nevyhnutným predpokladom pre zvýšenie kvality riadenia škôl a školských zariadení. Rozoberieme zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, nariadenie vlády o priamej výchovno-v...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály