Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Legislatívne zmeny vo vyhláškach od 1. 9. 2023

Dátum: Rubrika: Legislatíva

V príspevku sa venujeme legislatívnym zmenám vo vyhláškach, ktoré nadobudli účinnosť 1. septembra 2023. V prvej časti príspevku sa sústredíme na novelu vyhlášky o základnej škole. V ďalších častiach sa budeme venovať novelám vyhlášok o materskej škole, o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii školy, o špeciálnej škole, o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, o vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním a vyhláške o zariadeniach poradenstva a prevencie.

Dňom vyhlásenia a následne 1. septembra 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“), ktorá bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená 30. mája 2023 pod číslom 182/2023 Z. z.

Zákonodarca sledoval schválením tohto predpisu zavedenie právneho nároku (práva) na prijatie v materskej škole (v tejto súvislosti sa napĺňa úmysel uľahčiť sprístupnenie právneho nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia), zmenu definície špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby, dieťaťa a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zavedenie a vymedzenie podporných opatrení, stransparentnenie financovania materských škôl obcami.

Zákon spresňuje niektoré ustanovenia o hodnotení žiakov v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe, rozširuje možnosti experimentálneho overovania, upravuje kvalifikačné predpoklady učiteľov materských škôl.

Novelizácia školského zákona si vyžiadala aj súvisiace úpravy v zneniach vykonávacích predpisov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktorých spoločným cieľom je zosúladiť príslušné ustanovenia týchto podzákonných predpisov so zmenami, ktoré priniesol s účinnosťou od 1. 9. 2023 zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.

Novela vyhlášky o základnej škole – vyhláška č. 344/2023 Z. z.

Cieľom poslednej novely vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole bola úprava ustanovení v nadväznosti na schválenie zákona č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.

Vo vyhláške č. 223/2022 Z. z. o základnej škole sa predovšetkým:

  • upravili niektoré ustanovenia týkajúce sa organizácie základnej školy (ďalej len „ZŠ“), delenia tried a zriaďovania skupín v ZŠ s ohľadom na prispôsobenie podmienok v aplikačnej praxi,
  • vypustili niektoré ustanovenia týkajúce sa organizačného zabezpečenia športového výcviku, keďže nie je potrebná ich úprava na úrovni právneho predpisu,
  • aktualizovali sa podmienky externého testovania podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z.,
  • zosúladili podmienky organizácie externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania.

Vzhľadom na účinnosť relevantných ustanovení zákona č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z., účinnosť vyhlášky č. 344/2023 Z. z. je delená, keďže vyhláška nadobudla účinnosť 1. septembra 2023, s výnimkou čl. I § 4 ods. 2 a 4 v bode 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2025.

V nadväznosti na požiadavky ap

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály