Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

BOZP v škole

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov

Dátum: Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školách a školských zariadeniach je vďaka tomu, že sa dotýka nielen zamestnancov, ale aj detí a žiakov, veľmi zložitá. Pri činnostiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom je škola povinná prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov, vytvárať podmienky na ich zdravý vývin, zaistiť im bezpečnosť a ochranu zdravia, poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, viesť evidenciu školských úrazov.

Príspevky v diskusii: 0

Zabezpečenie primeraného zdravotného dohľadu pre zamestnancov

Dátum: Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Vydanie: 1/2018 Ročník: 2018

1. decembra 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „novela zákona č. 355/2007 Z. z.“). Ministerstvo zdravotníctva SR touto novelou zákona č. 355/2007 Z. z. reaguje na požiadavku zamestnávateľov na úpravu súčasného systému pracovnej zdravotnej služby.

Príspevky v diskusii: 0

BOZP pri praktickom vyučovaní a pri príprave a povolanie

Dátum: Autor/i: RNDr. Miroslava Kordošová Vydanie: 12/2015 Ročník: 2015

V poslednom období sa často hovorí o potrebe prepojenia odborného vzdelávania a praxe na zabezpečenie „vychovania si“ nových, odborne zdatných a zručných zamestnancov. Do popredia sa tak dostávajú aj otázky spojene so zabezpečením BOZP žiakov a študentov, ktorí sa prakticky pripravujú na svoje budúce povolanie a zároveň spojené s povinnosťami zamestnávateľov, u ktorých sa odborná prax a odborné vzdelávanie uskutočňuje. Novinkou je aj zákon o odbornom vzdelávaní a príprave (duálnom vzdelávaní), ktorý prináša možnosť zamestnávateľom zabezpečovať praktické vzdelávanie.

Príspevky v diskusii: 0

Bezpečnosť práce žiaka pri praktickom vyučovaní a praktickej príprave na povolanie

Žiaci a študenti sa pri získavaní praktických skúseností a overovaní si teoretických poznatkov v praxi stretávajú s rôznymi nebezpečenstvami a rizikami. Predchádzať nehodám a úrazom možno dôsledným dodržiavaním bezpečnostných predpisov a pokynov vedenia a učiteľov pri praktickom vyučovaní a výchovou a vzdelávaním v oblasti BOZP primerane veku a zručnostiam žiakov a študentov. Pravidlá bezpečnosti práce predstavujú skrátený návod na predchádzanie nebezpečným situáciám a návod na bezpečné správanie sa na pracovisku zamestnávateľa alebo v školských dielňach.

Príspevky v diskusii: 0

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci školách (2.)

Dátum: Zo seriálu: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školách Vydanie: 7-8/2015 Ročník: 2015

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, výchove a vyučovaní je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou prípravy, realizácie a hodnotenia výchovnovzdelávacieho procesu. Spočíva predovšetkým vo vytváraní podmienok pre výkon práce v bezpečnom a zdravom prostredí. V rezorte školstva sú stanovené povinnosti v oblasti BOZP ťažšie ako v iných odvetviach, pretože vedľa zamestnancov sa v školách a školských zariadeniach pohybuje hlavný objekt vzdelávacieho procesu – deti, žiaci a študenti.

Príspevky v diskusii: 0

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školách (1.)

Dátum: Autor/i: Ing. Jozef Mikula, PhD. Vydanie: 6/2015 Ročník: 2015

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pri výchove a vyučovaní je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou prípravy, realizácie a hodnotenia výchovnovzdelávacieho procesu. Spočíva predovšetkým vo vytváraní podmienok pre výkon práce v bezpečnom a zdravom prostredí. V rezorte školstva sú stanovené povinnosti v oblasti BOZP ťažšie ako v iných odvetviach, pretože vedľa zamestnancov sa v školách a školských zariadeniach pohybuje hlavný objekt vzdelávacieho procesu – deti, žiaci a študenti.

Príspevky v diskusii: 0

Školské úrazy - registrácia, evidencia a odškodňovanie

Dátum: Autor/i: RNDr. Miroslava Kordošová Vydanie: 2/2014 Ročník: 2014

S každým školským rokom sú spojené mnohé aktivity a činnosti, ktorými sa žiaci a študenti zaoberajú na svojich pracoviskách – v školských triedach, telocvičniach či laboratóriách. Z toho dôvodu je školské prostredie z pohľadu úrazovosti vysoko rizikové. Aj podľa štatistík miestom, kde dochádza k najväčšiemu počtu úrazov, je škola 25,6 % a domácnosť 22,6 % (Samuel Hruškovic, rescue.sk team). Medzi najčastejšie príčiny úrazov detí a študentov v školách patria ohrozenie inými osobami, nedostatok osobných predpokladov a nezistené príčiny.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk