Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika BOZP v škole

Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní

V školách a školských zariadeniach trávia deti a žiaci veľa času. Rodičia považujú za samozrejmosť to, že ich deti budú v škole v bezpečí. Aké sú povinnosti školy v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní?...

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školách a školských zariadeniach je vďaka tomu, že sa dotýka nielen zamestnancov, ale aj detí a žiakov, veľmi zložitá. Pri činnostiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom je škola povinná prihliadať...

Zabezpečenie primeraného zdravotného dohľadu pre zamestnancov

1. decembra 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „novela zákona ...

BOZP pri praktickom vyučovaní a pri príprave a povolanie

V poslednom období sa často hovorí o potrebe prepojenia odborného vzdelávania a praxe na zabezpečenie „vychovania si“ nových, odborne zdatných a zručných zamestnancov. Do popredia sa tak dostávajú aj otázky spojene so zabezpečením BOZP žiakov a št...

Bezpečnosť práce žiaka pri praktickom vyučovaní a praktickej príprave na povolanie

Žiaci a študenti sa pri získavaní praktických skúseností a overovaní si teoretických poznatkov v praxi stretávajú s rôznymi nebezpečenstvami a rizikami. Predchádzať nehodám a úrazom možno dôsledným dodržiavaním bezpečnostných predpisov a pokynov v...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci školách (2.)

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, výchove a vyučovaní je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou prípravy, realizácie a hodnotenia výchovnovzdelávacieho procesu. Spočíva predovšetkým vo vytváraní podmienok pre výkon práce v bez...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školách (1.)

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pri výchove a vyučovaní je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou prípravy, realizácie a hodnotenia výchovnovzdelávacieho procesu. Spočíva predovšetkým vo vytváraní podmienok pre výkon práce v...

Školské úrazy - registrácia, evidencia a odškodňovanie

S každým školským rokom sú spojené mnohé aktivity a činnosti, ktorými sa žiaci a študenti zaoberajú na svojich pracoviskách – v školských triedach, telocvičniach či laboratóriách. Z toho dôvodu je školské prostredie z pohľadu úrazovosti vysoko riz...

Kľúčové slová

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály