Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Legislatíva, organizácia

Doba platnosti preukazov „Povolenie na pobyt“ a povinnosť strednej školy žiadať predloženie preukazu N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Je stredná škola povinná sledovať vydanie, príp. dobu platnosti preukazov „povolenie na pobyt“ u žiakov – cudzincov, ktorí študujú na danej škole? Ak áno, aký zákon/predpis jej to prikazuje? Je stredná škola povinná žiadať predloženie preukazu „po...

Dokumentácia ŠKD N

Autor/i: -

Podrobnosti o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii školského klubu detí ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 339/2023 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii.

Dátum rozhodnutia o prijatí na strednú školu N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Otázka sa týka vydávania rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí na strednú školu. Podľa platnej legislatívy riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. 5. 2023...

COVID-19 a respiračné ochorenia - Kedy možno prerušiť vyučovanie? N

Autor/i: -

Podľa Úradu verejného zdravotníctva nasledujúce obdobie očakávame zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, aj hospitalizácií, najmä v období tzv. chrípkovej sezóny (október až apríl), kedy ľudí vo zvýšenej miere postihujú respiračné ochoreni...

Získanie nižšieho stredného vzdelania úspešným absolvovaním komisionálnej skúšky na SOŠ N

Autor/i: -

Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania („druhošancové vzdelávanie”) môže SOŠ realizovať v blokoch minimálne v rozsahu uvedenom v rámcovom učebnom pláne.

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2024/2025 N

Autor/i: -

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predmety, ...

Novela vyhlášky o materskej škole (účinnosť od 1. septembra 2023) N

Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

K novelizácii vyhlášky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole došlo vzhľadom na účinnosť relevantných ustanovení zákona č. 182/2023 Z. z. od septembra 2023. Cieľom úpravy bolo predovšetkým zosúladenie znenia vyhlášky č. 541/2021 Z. z. so zákonom č. 1...

Vysvetlenie vety vo vyhláške - skrátenie vyučovacej hodiny N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Sme škola so 100 % dvojzmennou prevádzkou. V budúcom školskom roku by sme chceli zmeniť dĺžku vyučovacích hodín počas dopoludňajšej zmeny na 40 minút, dôvodom tejto zmeny je vytvorenie dostatočného časového priestoru na upratanie a dezinfekciu pri...

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga - dozor a zastupovanie N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Prosil by som o odborný pohlaď na tento problém. V rámci projektu POP II mame zamestnaného školského špeciálneho pedagóga. Môže školský špeciálny pedagóg vykonávať dozor nad žiakmi počas prestávok a zastupovať počas neprítomnosti iného pedagogické...

Delenie triedy na skupiny N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Od 1. 2. 2023 prestúpi na našu školu žiačka do 8.A triedy, čím sa navýši počet žiakov tejto triede na 18. Máme iba jednu ôsmu triedu. Musím triedu rozdeliť na skupiny pri vyučovaní cudzích jazykov, techniky a informatiky? Je nejaká výnimka, ak je ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ