Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Legislatíva, organizácia

Povinné predprimárne vzdelávanie - príspevok na dopravu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Žiadosť o príspevok na dopravu predkladá zriaďovateľ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu prostredníctvom regionálneho úradu najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole N

Autor/i: -

Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole nadobúda účinnosť 1. júla 2022. Ruší vyhlášku č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., vyhlášku č. 157/2013 Z. z., vyhlášku č. 113/2015 Z. z. a vyhlá...

Vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole N

Autor/i: -

Vyhláška č. 223/2022 Z. z. nadobúda účinnosť 1. júla 2022. Zrušuje sa vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., vyhlášky č. 203/2015 Z. z. a vyhlášky č. 437/2020 Z. z.

Náboženská výchova pri nižšom počte detí N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Chcem sa ešte opýtať na vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy. V ďalšom školskom roku budeme mať len 5 detí na NBE. Môžeme aj s takýmto počtom otvoriť evanjelické náboženstvo?

Prerušenie štúdia a komisionálne preskúšanie N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Žiačka diaľkovej formy štúdia požiadala o prerušenie štúdia, pričom má úspešne uzavreté hodnotenie 1. polroku 1. ročníka (dospelá osoba). Ak sa rozhodne do 3 rokov pokračovať v štúdiu: musí nastúpiť od začiatku šk. roku a robiť skúšky aj za 1. pol...

Vyhláška č. 202/2022 - Kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl N

Autor/i: -

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl vyšla v Zbierke zákonov pod č. 202/2022 Z. z.

Komisionálna skúška N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Žiak (maturant) nemá z viacerých predmetov známky. Vyučujúci mu nariadili komisionálne skúšky (zo 7 predmetov). Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. výsledok komisionálnej skúšky je konečný. Je však konečný aj v prípade, ak je známka z komisionálnej skú...

Funkčné obdobie žiackej školskej rady N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Obraciame sa na Vás s otázkou ohľadom žiackej školskej rady (gymnázium). Podľa § 24 vymenované orgány školskej samosprávy majú funkčné obdobie 4 roky. Aké funkčné obdobie má žiacka školská rada – radi by sme si to nejako v štatúte upravili vzhľado...

Dokumentácia žiaka pri prestupe na inú školu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Čo podľa zákona § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. tvorí dokumentáciu žiaka? Čo musí  riaditeľ školy, z ktorej žiak prestupuje, zaslať riaditeľovi školy, na ktorú žiak prestúpil? Máme právo pri prestupe žiaka z inej školy žiadať od školy prihláš...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ