Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Legislatíva, organizácia

Vysvetlenie vety vo vyhláške - skrátenie vyučovacej hodiny N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Sme škola so 100 % dvojzmennou prevádzkou. V budúcom školskom roku by sme chceli zmeniť dĺžku vyučovacích hodín počas dopoludňajšej zmeny na 40 minút, dôvodom tejto zmeny je vytvorenie dostatočného časového priestoru na upratanie a dezinfekciu pri...

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga - dozor a zastupovanie N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Prosil by som o odborný pohlaď na tento problém. V rámci projektu POP II mame zamestnaného školského špeciálneho pedagóga. Môže školský špeciálny pedagóg vykonávať dozor nad žiakmi počas prestávok a zastupovať počas neprítomnosti iného pedagogické...

Delenie triedy na skupiny N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Od 1. 2. 2023 prestúpi na našu školu žiačka do 8.A triedy, čím sa navýši počet žiakov tejto triede na 18. Máme iba jednu ôsmu triedu. Musím triedu rozdeliť na skupiny pri vyučovaní cudzích jazykov, techniky a informatiky? Je nejaká výnimka, ak je ...

Dátum rozhodnutia o prijatí na strednú školu N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Otázka sa týka vydávania rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí na strednú školu. Podľa platnej legislatívy riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. 5. 2023...

Vyplácanie štipendií a minimálnej mzdy študentov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Ako treba postupovať v nasledovnom prípade? Žiaci idú na odbornú prax k zamestnávateľovi, ktorý má zmluvu so strednou školou. Zaujíma nás spôsob vyplácania štipendia 50 eur a polovicu minimálnej mzdy na hodinu práce. Žiak odpracuje 6,5 hodiny denn...

Delenie žiakov na skupiny na TŠV na strednej škole N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Sme stredná škola, v triede máme 28 žiakov, z toho 6 chlapcov. Triedu budeme deliť na TSV na dve skupiny. Je niekde dané, či máme triedu deliť na dievčatá a chlapcov (skupinu 6 chlapcov a skupinu 22 dievčat), alebo máme triedu deliť podľa počtu ži...

Spájanie ročníkov v záujme udržania odboru N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Plánujem kvôli efektivite vyučovania spojiť 1. a 2. ročník skupiny murárov, ktorí by mali OVY spoločne pod vedením jedného kvalifikovaného majstra OVY. Problém nastal v nízkom počte žiakov, ktoré stanovuje zriaďovateľ, ale aj v zanechaní štúdia ni...

Štipendium pre absolventov stredných škôl so záujmom pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR N

Autor/i: -

Štipendium je určené pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR v dennej forme štúdia. Maturanti sa už môžu hlásiť o štipendium. Registrácia pre ročník 2023 je spustená.

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2023/2024 N

Autor/i: -

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predmety, ...

Príklady odôvodnenia v rozhodnutí o správnom konaní N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Keď vydávame rozhodnutie v správnom konaní  o neprijatí žiaka na vzdelávanie do príslušnej školy, aké odôvodnenia  máme napísať okrem nedostatku voľných kapacít? Potrebovali by sme  aj iné príklady nielen ako naplnenosť tried, teda nedostatok miesta.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Dokončenie základného vzdelania N

Publikované:

Doplnenie úväzku učiteľa ZŠ v špeciálnej triede A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Môže si učiteľ základnej školy II. stupňa doplniť úväzok vyučovania svojho aprobačného predmetu vyučovaním tohto predmetu v špeciálnej triede, aby spĺňal kvalifikačnú požiadavku (vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 hodín týždenne). Učiteľ nemá kvalifikáciu na vyučovanie v špeciálnej triede. Aprobačný predmet učiteľa na ZŠ je len predmet svet práce. Do akej platovej a pracovnej triedy by mal byť zaradený?

Interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva N

Publikované:

Medzi interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva patrí adresné individualizované ciele, dlhodobá pravidelná starostlivosť, odborné poradenstvo a komunikácia, spokojnosť klientov, blízkosť poskytovaných služieb a skorá pomoc.

IVP v triedach pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím A

Publikované: Aktualizované:

Potreby znevýhodnených žiakov sa odlišujú od potrieb ostatných žiakov a  je nevyhnutné zamyslieť sa  nad spôsobmi ich vzdelávania a vzdelávanie riešiť prostriedkami, ktoré sa odlišujú od štandardných. Na zabezpečenie realizácie vzdelávania slúžia individuálne vzdelávacie programy.