Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Legislatíva, organizácia

Dokumentácia žiaka pri prestupe na inú školu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Čo podľa zákona § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. tvorí dokumentáciu žiaka? Čo musí  riaditeľ školy, z ktorej žiak prestupuje, zaslať riaditeľovi školy, na ktorú žiak prestúpil? Máme právo pri prestupe žiaka z inej školy žiadať od školy prihláš...

Príklady odôvodnenia v rozhodnutí o správnom konaní N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Keď vydávame rozhodnutie v správnom konaní  o neprijatí žiaka na vzdelávanie do príslušnej školy, aké odôvodnenia  máme napísať okrem nedostatku voľných kapacít? Potrebovali by sme  aj iné príklady nielen ako naplnenosť tried, teda nedostatok miesta.

Deň ukončenia pracovného pomeru N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Mám otázku ohľadom ukončenia pracovného pomeru v takomto prípade: PP bol uzatvorený so zamestnankyňou (A) na dobu určitú od 7. 1. 2019 do 31.  7. 2019. PP pomer bol 28. 6. 2019 predĺžený na dobu určitú na zastupovanie kolegyne (B) počas jej maters...

Vrátenie sa na strednú školu po neúspešnom ukončení štúdia N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Chceli by sme Vás požiadať o informácie k dokončeniu štúdia na strednej škole. Žiak  neúspešne ukončil posledný ročník strednej školy (učebný a študijný odbor). Do koľkých rokov sa môže žiak vrátiť do príslušného ročníka na dokončenie štúdia? V § ...

Vydanie výučného listu k maturitnému vysvedčeniu N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Sme SOŠ technická, do 3. ročníka prestúpil k nám žiak z priemyselnej školy strojníckej. Ako je to s vydaním výučného listu, keď odborný výcvik bude mať len 2 roky miesto 4 rokov. Sme ako škola oprávnení mu vydať k maturitnému vysvedčeniu aj výučný...

Vyhotovanie odpisov vysvedčení po zrušení vyhlášky N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Radi by sme požiadali o radu ohľadom vydávania odpisov vysvedčení. Vzhľadom na fakt, že vyhláška č. 326/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôso...

Upresnenie individuálneho učebného plánu N

Autor/i: PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD.

Obraciam sa na Vás so  žiadosťou o upresnenie  novely školského zákona, § 26 odsek 2, kde sa vypúšťa veta: „Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom“. Aké dôvody sa považujú za prípustné na povolenie vzdelávania formou  ...

Individuálny učebný plán – „z iných dôvodov“ po novele školského zákona N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako je to v novom školskom zákone myslené s individuálnym učebným plánom? V § 26 ods. 2 sa píše: Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním alebo zo závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstv...

Zrušenie rozhodnutia v súkromnej strednej škole N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Sme súkromná stredná škola a vznikol nám problém ohľadom rozporu v rozhodnutí. V júni riaditeľ vypísal aj druhé kolo prijímacieho konania na nadstavbové štúdium. Prihlášky podali 11 žiaci. Na základe prihlášok boli vydané rozhodnutia o prijatí na ...

Prerušenie štúdia bez ukončenia povinnej školskej dochádzky N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Máme na osemročnom gymnáziu žiačku kvinty (1. ročník strednej školy), ktorá si ešte plní posledný rok povinnej školskej dochádzky. Má veľké zdravotné problémy a rodičia žiadajú prerušenie štúdia na jeden školský rok. V zákone č. 245/2008 Z. z. v §...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ