Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Dokumentácia ŠKD

Publikované: Autor/i: -

Podrobnosti o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii školského klubu detí ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 339/2023 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii.

Pedagogickú dokumentáciu ŠKD, ktorá sa povinne vedie na formulároch podľa vzorov schválených ministerstvom školstva, tvorí:

  1. triedna kniha – vedie sa na vzore formuláru ID 042 MŠVVaŠ SR / od 01. 09. 2023,
  2. osobný spis dieťaťavedie sa na vzore formuláru ID 090 MŠVVaŠ SR / od 01. 09. 2022.

Ďalšiu dokumentáciu ŠKD, ktorá sa vedie na formulároch príslušného školského zariadenia, tvorí:

  1. rozvrh týždennej činnosti,
  2. zápisnica z rokovania metodického združenia, ak je zriadené.

Dokumentáciu školy a školského zariadenia tvorí aj organizačný poriadok a dokumentácia podľa osobitných predpisov (napr. pracovný poriadok, registratúrny poriadok, správa o hospodárení, školský poriadok).

Príloha č. 1 - Vedenie osobného spisu dieťaťa v školskom klube detí - povinne vedená pedagogická dokumentácia školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia – školského klubu detí podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 339/2023 Z. z.

Zdroj: https://www.minedu.sk/dokumentacia-skd/
Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk