Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo školská dochádzka


Delenie chlapcov a dievčat na hodinách TEV - ZŠ N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Po rozdelení všetkých tried na hodinách Telesnej a športovej výchovy v 5. - 9. ročníku ZŠ na skupiny chlapcov a dievčat, nám ostala jedna trieda, v ktorej je 16 žiakov z toho 6 chlapcov a 10 dievčat. Ostatné skupiny sme vytvorili spojením niekoľký...

Delenie triedy na skupiny N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Od 1. 2. 2023 prestúpi na našu školu žiačka do 8.A triedy, čím sa navýši počet žiakov tejto triede na 18. Máme iba jednu ôsmu triedu. Musím triedu rozdeliť na skupiny pri vyučovaní cudzích jazykov, techniky a informatiky? Je nejaká výnimka, ak je ...

Delenie žiakov na skupiny N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Trieda má 18 žiakov. Z tohto počtu sa jeden žiak vzdeláva individuálne v zahraničí. Treba triedu deliť na skupiny pri vyučovaní cudzieho jazyka, informatiky, ak maximálny povolený počet žiakov v skupine je 17?

Dokončenie základného vzdelania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže riaditeľka špeciálnej základnej školy (ďalej len „ŠZŠ“) vydať rozhodnutie o predĺžení povinnej školskej dochádzky (ďalej len „PŠD“)  u žiačky vzdelávanej vo variante A, ktorá v marci 2019 dovŕši 16 rokov veku a má záujem  dokončiť si základné...

Evidovanie neprítomnosti žiaka N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Pokiaľ sa na strednej škole v určitý deň nekonalo riadne vyučovanie (z objektívnych dôvodov) a žiaci mali ako náhradný program len účasť na kultúrnom podujatí (v rovnakom meste) v trvani cca 2 hodiny, po ktorom išli domov, je možné za daný deň evi...

Hodnotenie žiaka pri vymeškaných hodinách N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Žiak v prvom polroku vymeškal 282 hodín ospravedlnených, 128 hodín neospravedlnených, v škole bol 3 dni. V druhom polroku v škole ešte nebol, má vymeškaných cez 200 neospravedlnených hodín,  o čom sme aktuálne / každý mesiac/ informovali obec a UP...

Komisionálna skúška v inej škole N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Žiak má vykonať v auguste komisionálne skúšky. Počas prázdnin ale zmení školu (odsťahuje sa). Môže vykonať komisionálne skúšky v novej škole? Vysvedčenie mu musíme vystaviť podľa výsledku komisionálnej skúšky my, takže by ich mal aj u nás vykonať,...

Komisionálne preskúšanie žiaka N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Žiak vykonáva povinnú školskú dochádzku v zahraničí (s povolením riaditeľa školy) a zákonní zástupcovia požiadali o jeho preskúšanie v mesiaci jún. Sme jeho kmeňovou školou,  je v 4. ročníku. Komisionálne skúšky má vykonať zo všetkých predmetov (v...

Legislatívne vymedzenie problematiky začiatku povinnej školskej dochádzky N

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Ústava SR v piatom oddiely článku 42 zakotvuje, že každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná a jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk