Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Termíny a plánovanie

Prehľad dôležitých termínov v októbri N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní v mesiaci október. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovaných olympiádach aj s...

Prehľad dôležitých termínov v septembri N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní v mesiaci september. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovaných olympiádach aj...

Vzdelávacie poukazy - termíny 2023 N

Autor/i: -

Financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy sa realizuje na základe zákona č. 597/2003 Z.z. § 4ae zo 6. novembra 2003 v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 9. 2017) a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.§ 9 z 10. decembra 2008.

Štatistické výkazy - zber údajov - september 2023 N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad štatistických výkazov zberu údajov, ktoré treba spracovať v septembri. Ide o výkazy o materskej škole, základnej škole, strednej škole, materskej a základnej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, výkaz o ...

TERMÍNY - Testovanie 9 v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 13. – 30. november 2023. Informácie o Testovaní 9. Na Testovaní 9 sa podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom ...

TERMÍNY - Prijímacie pohovory na stredné školy v školskom roku 2024/2025 N

Autor/i: -

Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona č. 182/2023 Z. z. V prijímacom konaní na stredné školy sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli ...

TERMÍNY - Záverečné skúšky v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky určuje podľa § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  Pozn.: Editovatelný d...

TERMÍNY - Maturitná skúška v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Riadny, náhradný a opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určuje podľa § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zber údajov o žiakoch prihlásených na...

TERMÍNY - Absolventská skúška v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie absolventskej skúšky určuje oodľa § 79 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pozn.: Editovatelný dokument sa nachádza v časti Dokumenty pod textom

TERMÍNY - Prázdniny v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Podľa § 150 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.   Školský r...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Dokončenie základného vzdelania N

Publikované:

Doplnenie úväzku učiteľa ZŠ v špeciálnej triede A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Môže si učiteľ základnej školy II. stupňa doplniť úväzok vyučovania svojho aprobačného predmetu vyučovaním tohto predmetu v špeciálnej triede, aby spĺňal kvalifikačnú požiadavku (vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 hodín týždenne). Učiteľ nemá kvalifikáciu na vyučovanie v špeciálnej triede. Aprobačný predmet učiteľa na ZŠ je len predmet svet práce. Do akej platovej a pracovnej triedy by mal byť zaradený?

Interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva N

Publikované:

Medzi interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva patrí adresné individualizované ciele, dlhodobá pravidelná starostlivosť, odborné poradenstvo a komunikácia, spokojnosť klientov, blízkosť poskytovaných služieb a skorá pomoc.

IVP v triedach pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím A

Publikované: Aktualizované:

Potreby znevýhodnených žiakov sa odlišujú od potrieb ostatných žiakov a  je nevyhnutné zamyslieť sa  nad spôsobmi ich vzdelávania a vzdelávanie riešiť prostriedkami, ktoré sa odlišujú od štandardných. Na zabezpečenie realizácie vzdelávania slúžia individuálne vzdelávacie programy.