Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Termíny a plánovanie

Prehľad dôležitých termínov v júni

Autor/i: -

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci jún. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  Uvádz...

COVID-19 Prijímanie detí do materkej školy - doplnené termíny

Autor/i: -

Pri prijímaní detí do MŠ sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania, zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. Prijímajú sa spravidla deti od 3 do 6 rokov veku, deti, ktoré dovŕšili 6. rok veku a ktorému bol odložený za...

COVID-19 Rozhodnutie o prijímacích skúškach na osemročné gymnáziá - termíny

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

COVID-19 Prehľad dôležitých termínov v ZUŠ v čase mimoriadných opatrení

Autor/i: -

Prehľad dôležitých termínov v ZUŠ na základe určenia hodnotenia, organizácie záverečnej skúšky a prijímacieho konania ZUŠ ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prehľad dôležitých termínov v máji

Autor/i: redakcia

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci máj. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  Uvádz...

COVID-19 Prechod žiakov zo ZŠ na SŠ - termíny - aktualizácia

Autor/i: redakcia

Ponúkame prehľad termínov súvuisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu. Vzhľadom na súčasnú situáciu  dochádza často k zmenám termínov súvisiacich s prijímacím pokračovaním na stredné školy. Treba aktuálne sledovať stránku s...

Termíny internej časti maturitnej skúšky

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niekorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti matur...

Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - termíny

Autor/i: -

Financovanie asistentov učiteľa sa uskutočňuje podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zber údajov bude sprístupnený v máji 2020.

Prehľad dôležitých termínov v apríli

Autor/i: -

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci marec. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  Uvá...

Prehľad dôležitých termínov v marci

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci marec. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  Uvá...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk