Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Termíny a plánovanie

Prehľad dôležitých termínov v októbri N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s výkazmi, odoslaním údajov do Centrálneho registra za príslušný mesiac.  Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných akt...

Zber údajov pre financovanie z podielových daní - termíny

Autor/i: -

Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40 - 01 o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. 9. 2019 - prehľad termínov.

Maturita 2020 - termíny

Autor/i: -

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znen...

Prehľad dôležitých termínov v septembri

Autor/i: -

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu. Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci s...

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre základné školy

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre základné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020).

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre stredné školy

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre stredné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020).

Vzdelávacie poukazy - termíny

Autor/i: -

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra prísluš...

Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka v školskom roku 2019/2020

Autor/i: -

Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ.

Prehľad dôležitých termínov v júli a v auguste

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu. Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci j...

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre základné umelecké školy

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020) pre základné umelecké školy.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk