Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Štatistické výkazy

Štatistické výkazy N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad štatistických výkazov s dátumom zisťovania do 31. 12. 2023, miestom doručenia na regionálny úrad školskej správy v sídle kraja a dátumom doručenia v januári, resp. vo februári podľa druhu výkazu. Ide o: výkaz o školskej a akad...

Štatistické výkazy - zber údajov - september 2023 N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad štatistických výkazov zberu údajov, ktoré treba spracovať v septembri. Ide o výkazy o materskej škole, základnej škole, strednej škole, materskej a základnej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, výkaz o ...

Zber údajov za neštátne zariadenia poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. 1. 2023 N

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR v súlade s § 9o zákona č. 394/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. oznamuje, že v priebehu januára 2023 sa uskutoční zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2023 o počte...

Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 2022 N

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy (ďalej len „RÚŠS“) v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Výkazy s dátumom zisťovania 31.12. 2021 N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad výkazov typu Škol, ktorých dátum zisťovania je do 31. 12. 2021. Ide o: Výkaz o škole prírode Ročný výkaz o informačných technológiách v škole Výkaz o zariadení školského stravovania Výkaz o športovej škole a športovej triede Výka...

Štatistické výkazy - zber údajov - september N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad štatistických výkazov zberu údajov, ktoré treba spracovať v septembri. Ide o výkaz o: materskej škole, základnej škole, strednej škole, materskej a základnej škole pre deti so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami, prospec...

Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - termíny N

Autor/i: -

Financovanie asistentov učiteľa sa uskutočňuje podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

Výkazy s termínom zisťovania 31. 12. 2018 N

Autor/i: redakcia

Ponúkame prehľad štatistických výkazov s dátumom zisťovania 31. 12. 2018, spolu s ukazovateľmi, ktoré sa prostredníctvom výkazov zbierajú, prehľadom spravodajských jednotiek (škôl a školských zariadení), ktoré výkaz vypĺňajú, aj spôsobom vyplnenia...

Štatistické výkazy – zber údajov N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad zberu štatistických výkazov spolu so zisťovanými ukazovateľmi a spôsobom vyplnenia výkazu. Zber údajov sa uskutoční v septembri a týka sa materských škôl, základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií, špeciá...

Štatistické výkazy - zisťovanie k 31. 12. 2017 N

Autor/i: redakcia

Termíny štatistických výkazov - zisťovanie stavu a zasielanie údajov (o škole v prírode, o IKT, o zariadení školského stravovania, o športovej škole a športovej triede, o školskej a akademickej knižnici) k 31. 12. 2017. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ