Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 10/2018

10/2018

Autoregulatívne učenie (1.)

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. Zo seriálu: Autoregulatívne učenie

Veľa pozornosti sa v odbornej literatúre venuje tomu, ako možno zlepšiť žiakovo učenie, ako by si mal žiak zadeliť čas na školské povinnosti a aktivity vo voľnom čase, ako by sa dalo zlepšiť jeho s...

Závislosť na videohrách - hrozba vs. mediálna hystéria

Mgr. Michal Božík Zo seriálu: Autoregulatívne učenie

Nedávne pokusy o zaradenie závislosti na hrách do nového vydania Diagnostického a štatistického manuálu (DSM-5) Americkej psychiatrickej asociácie, ako aj do Medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktor...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČ O: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: PhDr. E rich Rabel, tel.: (02) 58 10 20 39, e-mail: E rich.Rabel@wolterskluwer.com.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: marketing@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08.

Ročné predplatné 75 E UR vrátane DPH, poštovného a balného.

Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 12. 10. 2018

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2018, ISSN 1336-9849

Editoriál

Riadenie školy ‒ beh na dlhé trate

V podmienkach slovenského školstva sa riaditeľom školy stáva pedagóg, v ktorom dozrela potreba zmeny. Získané pedagogické skúsenosti ho vedú k presvedčeniu, že disponuje životnými zručnosťami a odbornými spôsobilosťami dôležitými pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja školy. Nezanedbateľnou výhodou je, ak má skúsenosti z nižších stupňov riadenia, napr. z pozície zástupcu riaditeľa školy. Na začiatku si zodpovedne pripraví koncepčný plán rozvoja školy, ktorý vychádza z analýzy jej aktuálneho stavu a vlastných predstáv o jej efektívnom riadení a s nadšením sa pustí do jeho plnenia. Počiatočnú eufóriu z úspešného profesijného postupu po prvom strete s realitou každodenného riaditeľského života vystrieda pochybnosť o správnosti tohto rozhodnutia. Riaditeľ prechádza procesom zosúladenia pracovných povinností tak, aby neboli 24 hodinovou službou škole. Každý deň prináša nové nečakané životné skúsenosti a výzvy. Tie sú neraz tvrdou skúškou odvahy, flexibility a schopnosti nájsť vhodné riešenia problémov. Toto náročné obdobie preverí riaditeľovu sebadôveru a silu počiatočného odhodlania niečo zmeniť. Po hodinách absolvovaných školení z aktuálne platnej legislatívy sa usiluje zorientovať v spleti rôznych zákonov, ktoré ovplyvňujú život školy. Nároky a očakávania nadriadených, podriadených, žiakov a ich rodičov v kontexte aktuálnych podmienok v našom školstve vytvárajú z jeho práce náročný beh na dlhé trate.

Pokračovanie

Mgr. Renáta Brédová, riaditeľka ZŠ Park Angelinum, Košice

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk