Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aplikácia DOTAZNÍKY

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Máte záujem o zdravú klímu v škole? Chcete posilniť prevenciu? Predchádzať konfliktom? Zistiť, čo žiakov motivuje? Hľadáte odpovede na riešenie problémov? Nie je vám ľahostajné duševné zdravie učiteľov? Máte rešpekt a dôveru zamestnancov?  

Odpovede na tieto a ďalšie otázky prinesie nová aplikácia DOTAZNÍKY na portáli direktor.sk, ktorá umožní manažmentu školy skrátiť čas venovaný príprave a vyhodnocovaniu dotazníkov. Prostredníctvom aplikácie rýchlo a jednoducho odošlete link na vopred pripravený dotazník zamestnancom. Aplikácia nezhromažďuje žiadne údaje o respondentoch, zaznamenáva len odpovede. Po vyplnení odpovedí aplikácia automaticky vytvorí prehľadné grafy. Závery pomôžu riaditeľom škôl reflektovať nálady v tíme a potrebné zmeny zapracovať do  plánov prevencií, plánov profesijného rozvoja, stratégií preventívnych programov a pod. 

Rýchlo, intuitívne a jednoducho!

Ako používať aplikáciu Dotazníky na portáli Direktor.sk?

Aplikácia DOTAZNÍKY na portáli Direktor.sk umožní manažmentu školy skrátiť čas venovaný príprave a vyhodnocovaniu dotazníkov.

Ako používať aplikáciu Dotazníky na portáli Direktor.sk? Zistite v nasledujúcom videu:

Chcem si kúpiť aplikáciu DOTAZNÍKY.

Témy v dotazníkoch

Dotazníky priebežne dopĺňame a rozširujeme o Vaše námety. Používanie aplikácie - VIDEOTémy:

KLÍMA, STRES 

PREVENCIA KONFLIKTOV

NÁZORY ŽIAKOV

TÍMOVÝ ROZVOJ

NÁZORY ŠKOLSKEJ KOMUNITY

KVALITA RIADENIA

Nový - Sociálna izolácia v pedagogickom tíme

Etické hodnoty a kultúra 

Mocenské správanie sa zamestnancov 

Konštruktívne a deštruktívne prejavy  

Stres v tíme - voľné odpovede

Stres v tíme - výber odpovedí

Mobbing v tíme – výber odpovedí a voľné odpovede 

Reflektovanie vnímania konfliktov medzi žiakmi 

Agresívne správanie sa žiakov voči učiteľom 

Negatívne javy – výber odpovedí

Negatívne javy – voľné odpovede

Rešpektovanie učiteľov žiakmi

Príznaky napätia u žiakov – výber odpovedí

Príznaky napätia u žiakov – voľné odpovede

Nový - Zvládanie stresových situácií žiakmi strednej školy

Nový - Skúsenosti študentov strednej školy so šikanou v triede

Nový - Identifikovanie rizikových oblastí v škole študentami strednej školy

Identifikovanie vkladov a potrieb zamestnancov – výber odpovedí

Identifikovanie vkladov a potrieb zamestnancov – voľné odpovede

Preferované vlastnosti

Pedagogická rada - efektivita jej fungovania 

Spokojnosť zamestnancov 

Rešpekt a dôvera v tíme – výber odpovedí

Rešpekt a dôvera v tíme - voľné odpovede

Nový -Komunikácia volených zástupcov rady školy s členmi školskej komunity

Webová stránka školy

Efektívna komunikácia s rodičom 

 

Hodnotenie kvalít riadenia 

Hodnotenie zástupcu/zástupkyne riaditeľa 

Spätná väzba ku kvalite riadenia školy

Vnímanie spravodlivosti rozhodnutí vedenia školy 

 


 Chcem si kúpiť aplikáciu DOTAZNÍKY.

Používanie dotazníka

Som riaditeľkou/riaditeľom školy. Ako mám používať aplikáciu DOTAZNÍKY?

1. Vyberiem si dotazník.

 

2. Prečítam si základné informácie a prevezmem dotazník (automaticky sa uloží medzi "Moje dotazníky").

3. Nastavím dátum uzatvorenia vypĺňania dotazníka zamestnancami, príp. si pozriem otázky s možnými odpoveďami.

4. Kliknem pre získanie URL adresy.

 • URL adresu odošlem zamestnancom do emailovej správy. 
 • Môžem/nemusím si pozrieť, ako sa dotazník zobrazí zamestnancom (kliknem na „Zobraziť“).
 • Čakám na výsledky (informácia o termíne ukončenia zberu dát mi príde na email).
 • Zobrazím si výsledky (graf, koláč, text) + môžem si ich exportovať do PDF dokumentu. 
Aplikácia nezhromažďuje žiadne údaje o respondentoch, zaznamenáva len odpovede.

Chcem si kúpiť aplikáciu DOTAZNÍKY.

Využitie dotazníkov v praxi riaditeľov škôl

Ako aplikácia dotazníky pomôže zlepšiť fungovanie školy? Závery dotazníkov pomôžu vedúcim zamestnancom v školách:

 • Otvoriť diskusie na pracovnej porade k téme vytvárania zdravej klímy v škole. Keď sa ľudia cítia v tíme dobre, sú motivovaní pracovať lepšie na spoločných cieľoch. Otvorenie diskusie pomôže identifikovať problémy a hľadať účinné riešenia.
 • Pripraviť podklady pre plány prevencie a účinnú intervenciu. Prostredníctvom identifikovania kľúčových oblastí možno navrhnúť účinnejšie opatrenia, včasne identifikovať negatívne javy, monitorovať a hodnotiť účinnosť týchto opatrení.
 • Špecifikovať aktuálne témy vzdelávania v profesijnom rozvoji. Vzdelávanie môže reflektovať reálne potreby a záujmy členov tímu, napr. môže byť zamerané na zlepšenie konkrétnych pedagogických zručností, zlepšenie komunikácie a pod.
 • Zefektívniť proces hodnotenia zamestnancov. Vedenie školy získa pohľad na kvalitu tímu z viacerých zdrojov. Informácie pomôžu zlepšiť proces hodnotenia a nastavenia výziev vo vzťahu ku kolegom a môžu byť súčasťou sebareflexie.
 • Zlepšiť kvalitu edukácie. Výhodou anonymity dotazníka je poskytovanie pravdivých a úprimných odpovedí. Vďaka nim možno reflektovať silné a slabé stránky výučby, stanoviť vhodné usmernenia.
 • Zefektívniť proces rozhodovania a identifikovať rôzne možnosti participácie na rozhodovaní. Na základe výsledkov môžu riaditelia stanoviť jasnejšie kritériá pre svoje rozhodovanie.
 • Vybrať vhodného kolegu do tímu. Prieskum reflektovania preferovaných vlastností v tíme môže byť podkladom pre výber nového kolegu do tímu v rámci pracovných pohovorov.

Chcem si kúpiť aplikáciu DOTAZNÍKY.

Ako si môžem aplikáciu Dotazníky objednať?

V zložke „Objednávka“  nájdete nákupný košík (dole). Ročné predplatné s DPH je 69 eur. Objednajte si predplatné balíčka Dotazníky na rok 2024 teraz a do konca roka 2023 budete mať prístup ZADARMO.

 

Chcem si kúpiť aplikáciu DOTAZNÍKY.

Súvisiace články a súvisiace publikácie

Ak sa ako riaditeľ zaujímam o tému hlbšie, kde nájdem ďalšie informácie?

Ak sa ako riaditeľ zaujímate o tému hlbšie, ďalšie informácie môžete nájsť v súvisiacich článkochsúvisiacich publikáciách, ktoré sa zobrazia pod textom pri výbere dotazníka. Tieto zdroje môžu poskytnúť ucelený pohľad na tému a poskytnúť ďalšie návody na riešenie rôznych situácií.

Príklad: Téma - Efektívna komunikácia s rodičom

 

Chcem si kúpiť aplikáciu DOTAZNÍKY.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov