Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2019  

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2019

Od 1. decembra môžu učitelia poskytnúť údaje na preukázanie bezúhonnosti elektronicky

Kategória: Aktuality

V súlade s § 90a ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. decembra 2019. Od 1. decembra 2019 tak môžu urobiť aj elektronicky.

Ministerstvo školstva neodporúča účasť žiakov na premietaní filmu „Kto je ďalší?“

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súvislosti s premietaním filmu Kto je ďalší? Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odoslalo riaditeľom základných a stredných škôl usmernenie.

Stáž pre učiteľov ruského jazyka

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR a MPC vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2020/2021.

Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategória: Aktuality

Zákon č. 395/2019 Z. z.  o občianských preukazoch vyšiel v Zbierke zákonov a nadobudne účinnosť 1. decembra 2019. Zákon sa týka vydania občianskeho preukazu bez podoby tváre pre občanov mladších ako 15 rokov (aj pre občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti).

Výchova detí znižuje dôchodkový vek prednostne ženám

Kategória: Aktuality

Od začiatku januára budúceho roka bude dôchodkový vek známy pre všetkých poistencov Sociálnej poisťovne. Zmena doteraz platnej právnej úpravy veku odchodu do dôchodku súvisí s prijatím ústavného zákona o tzv. dôchodkovom strope.

Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. I. a II. zväzok

Kategória: Aktuality

Autori: Marek ŠvecJozef Toman a kol.

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní predstavuje najdetailnejší právny výklad, aký bol v československom pracovnoprávnom priestore spracovaný k predmetným právnym predpisom.

Manažment školy v praxi č. 11

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Komunikácia a spolupráca – dve kľúčové slová, ktoré pomáhajú ľuďom nachádzať cestu k sebe, otvárajú dvere aj ku komplikovaným vzťahom. Vedieť sprostredkovať informácie kolegom tak, aby rezonovali v hlavách a stali sa zdrojom motivácie a inšpirácie, si žiada okrem pedagogickej múdrosti aj spoľahlivé informácie a odporúčania.

Zverejnenie mien pedagógov, ktorí si nesplnili pracovné povinnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Vyberáme z časti Riadenie školy

Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade v priebehu školského roka oznamovať konkrétne mená pedagógov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti?

Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Dům zahraniční spolupráce vyhlasujú Výzvu pre zapojenie samospráv do EGL 2020.

MATURITA 2020 - nahlasovanie zmien v databáze prihlásených žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Zmenu/aktualizáciu údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS 2020 bude možné vykonať prostredníctvom IS EČ a PFIČ MS. Modul aktualizácie údajov je prístupný od 18. 11. 2019.

Novela školského zákona - systém podpory žiakov zo SZP

Kategória: Aktuality

Zákon č. 381/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyšiel v Zbierke zákonov.  Upravuje a dopĺňa systém podpory výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len "SZP").

Testovanie 5 2019

Kategória: Aktuality

20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5 2019). 

Zárobok v roku, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek sa nehodnotí

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Zárobok v roku, v ktorom poistenec dovŕšil dôchodkový vek sa nehodnotí pre výpočet dôchodku, a to ani v takom prípade, že poistenec zotrvá v zamestnaní až do konca roka a o dôchodok požiada až od 1. januára nasledujúceho roka.

Novela Zákonníka práce

Kategória: Aktuality

V Zbierke zákonov vyšiel zákon č. 380/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Týka sa navýšenia dĺžky základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa.

Sieťovanie a monitoring vzdelávacích potrieb sociálnych pedagógov z praxe

Kategória: Aktuality

Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB, Asociácia sociálnych pedagógov a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici pozývajú na odborný seminár sociálnych pedagógov zo stredoslovenského kraja Sieťovanie a monitoring vzdelávacích potrieb sociálnych pedagógov z praxe.  

Materiálno - spotrebné normy a receptúry

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Materiálno - spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie v kontexte Flexi zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR určilo podľa § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach na stredné školy pre školský rok 2020/2021.

Rok 1989 a bratislavské fakulty – študentské hnutie (výskum)

Kategória: Aktuality Autor/i: Adam Bielesz

Vyberáme z časti Metodika výučby

Spojenie termínov „rok 1989“ a „študenti“ sa spravidla viaže k revolučným udalostiam novembra či decembra. Študenti činní v kľúčových okamihoch našej histórie sa však neobjavili v novembri náhodne. Predchádzajúce mesiace či roky sa formovali ich názory a postoje a rovnako sa menili aj formy odolávania vtedajšiemu režimu.

17. november - Medzinárodný deň študentstva

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Adam Bielesz

14. marca 1939 vzniká Slovenská republika. Deň na to prichádzajú do Prahy nemecké vojská, vzniká Protektorát Čechy a Morava. Nacistická okupačná moc nastoľuje vlastný režim, demonštruje sa. Nacistické orgány pri pokuse o potlačenie demonštrácii striejú do davu. 

Výstava Svedectvo o revolúcii - od 6. novembra

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky všetkých  pozýva na výstavu s názvom Svedectvo o revolúcii - november ´89 v archívnych dokumentoch slovenských štátnych archívov, ktorá je od utorka 5. novembra inštalovaná v priestoroch Múzea mesta Bratislavy.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk