Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2019  

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2019

Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Dům zahraniční spolupráce vyhlasujú Výzvu pre zapojenie samospráv do EGL 2020.

MATURITA 2020 - nahlasovanie zmien v databáze prihlásených žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Zmenu/aktualizáciu údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS 2020 bude možné vykonať prostredníctvom IS EČ a PFIČ MS. Modul aktualizácie údajov je prístupný od 18. 11. 2019.

Novela školského zákona - systém podpory žiakov zo SZP

Kategória: Aktuality

Zákon č. 381/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyšiel v Zbierke zákonov.  Upravuje a dopĺňa systém podpory výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len "SZP").

Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. I. a II. zväzok

Kategória: Aktuality

Autori: Marek ŠvecJozef Toman a kol.

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní predstavuje najdetailnejší právny výklad, aký bol v československom pracovnoprávnom priestore spracovaný k predmetným právnym predpisom.

Sieťovanie a monitoring vzdelávacích potrieb sociálnych pedagógov z praxe

Kategória: Aktuality

Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB, Asociácia sociálnych pedagógov a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici pozývajú na odborný seminár sociálnych pedagógov zo stredoslovenského kraja Sieťovanie a monitoring vzdelávacích potrieb sociálnych pedagógov z praxe.  

Testovanie 5 2019

Kategória: Aktuality

20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5 2019). 

Zárobok v roku, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek sa nehodnotí

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Zárobok v roku, v ktorom poistenec dovŕšil dôchodkový vek sa nehodnotí pre výpočet dôchodku, a to ani v takom prípade, že poistenec zotrvá v zamestnaní až do konca roka a o dôchodok požiada až od 1. januára nasledujúceho roka.

Novela Zákonníka práce

Kategória: Aktuality

V Zbierke zákonov vyšiel zákon č. 380/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Týka sa navýšenia dĺžky základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa.

Materiálno - spotrebné normy a receptúry

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Materiálno - spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie v kontexte Flexi zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR určilo podľa § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach na stredné školy pre školský rok 2020/2021.

Rok 1989 a bratislavské fakulty – študentské hnutie (výskum)

Kategória: Aktuality Autor/i: Adam Bielesz

Vyberáme z časti Metodika výučby

Spojenie termínov „rok 1989“ a „študenti“ sa spravidla viaže k revolučným udalostiam novembra či decembra. Študenti činní v kľúčových okamihoch našej histórie sa však neobjavili v novembri náhodne. Predchádzajúce mesiace či roky sa formovali ich názory a postoje a rovnako sa menili aj formy odolávania vtedajšiemu režimu.

17. november - Medzinárodný deň študentstva

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Adam Bielesz

14. marca 1939 vzniká Slovenská republika. Deň na to prichádzajú do Prahy nemecké vojská, vzniká Protektorát Čechy a Morava. Nacistická okupačná moc nastoľuje vlastný režim, demonštruje sa. Nacistické orgány pri pokuse o potlačenie demonštrácii striejú do davu. 

Triedny učiteľ podĺa zákona č. 138/2019 Z. z.

Kategória: Aktuality Autor/i: direktor.sk

Vyberáme z Riadenia školy

Kariérová pozícia je funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo funkčné zaradenie odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti. Činnosť triedneho učiteľa patrí medzi kariérové pozície vykonávajúce špecializovanú činnosť. 

Výstava Svedectvo o revolúcii - od 6. novembra

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky všetkých  pozýva na výstavu s názvom Svedectvo o revolúcii - november ´89 v archívnych dokumentoch slovenských štátnych archívov, ktorá je od utorka 5. novembra inštalovaná v priestoroch Múzea mesta Bratislavy.

Od budúceho roka budú vyššie dávky nemocenské, materské i ošetrovné

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v budúcom roku sa zmení maximálna výška nemocenských dávok a poistenci tak po splnení zákonných podmienok môžu získať nárok na vyššie sumy troch druhov dávok: nemocenské, materské a ošetrovné.

Tatiana Soroková - Efektívna komunikácia v riaditeľni

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Túžba pochopiť fungovanie ľudského myslenia a správania je stará ako ľudstvo samo. Hnaní túžbou po pozitívnom hodnotení sa dostávame do pozícií, v ktorých sa snažíme vyniknúť, alebo aspoň zakryť svoje nedostatky. Vysoké životné tempo mení školský svet. Vnímanie pozitívnych, ale aj negatívnych vzorov spoločenského a mediálneho prostredia patria k fenoménom doby, ktorá si vyžaduje vyššiu kvalitu riadenia zameranú aj na vzťahy v školskom prostredí. 

Výročie Nežnej revolúcie - kultúrne aktivity

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

Pri príležitosti okrúhleho výročia Nežnej revolúcie sú pre verejnosť pripravené rôznorodé kultúrne podujatia. Udalostiam a odkazu Novembra ´89 sú venované aj originálne výstavné, divadelné či filmové projekty.

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých základných školách z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. 

Odborný seminár o podpore dospelých s nízkym stupňom vzdelania

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania organizuje v Banskej Bystrici dňa 20. novembra 2019 seminár - Ako vytvárať a podporovať šance dospelých s nízkym stupňom vzdelania?

Nominácie na ocenenie „Empower – no uznaj" v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

MŠVVaŠ SR a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže spustili nominácie na ocenenie „Empower – no uznaj" v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk