Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2018  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2018

INEKO aktualizoval rebríček slovenských škôl

Kategória: Aktuality

Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. 

Neurózy - ich prejavy a rozmanitosti u učiteľov a žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Neurózy predstavujú poruchy vyššej nervovej činnosti, ktoré sa prejavujú najrozmanitejšími problémami telesného a duševného rázu. Sú pociťované subjektívne a nevyplývajú z poškodenia orgánu. Sú prežívané veľmi bolestivo a vedú k funkčným poruchám. K príčinám neuróz patria rôzne podnety v psychickom svete jedinca (od najjednoduchších foriem interakcie v školskom prostredí medzi žiakmi aj pedagógmi až po najkomplikovanejšie životné situácie, ktoré prináša školská prax či multikauzálne opakujúce sa konflikty).

Ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala najvyššie rezortné ocenenia svätého Gorazda

Kategória: Aktuality

Pri príležitosti Dňa učiteľov si šesťdesiat pedagógov a osobností z oblasti školstva z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prevzalo Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy.

Nové vedenie rezortu bilancuje svoju činnosť

Kategória: Aktuality

Zásadné opatrenia v oblasti čerpania eurofondov, príprava Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, významné legislatívne zmeny v oblasti regionálneho, predovšetkým odborného školstva, navýšenie prostriedkov na učebnice a asistentov učiteľa, dofinancovanie Agentúry na podporu výskumu a vývoja – to sú len niektoré z úloh, ktoré sa podarilo naplniť ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej po nástupe do funkcie.

Rozhovor s Janou Grossmanovou, zriaďovateľkou detských jaslí

Kategória: Aktuality

Jana Grossmanová je zriaďovateľkou súkromných detských Jaslí u žirafy Žofie. Detské jasle poskytujú starostlivosť deťom vo veku od 6 mesiacov do 3,5 roka. Opýtali sme sa, čo bolo motívom založiť ich, čím sa odlišujú od materskej školy, aké sú najčastejšie dôvody, pre ktoré rodičia vyhľadávajú pre svoje deti detské jasle. Zaujímalo nás aj to, kto sa deťom počas dňa venuje a ako vníma rovesnícke vzťahy detí v tak útlom veku. 

Diagnostikovanie školskej pripravenosti dieťaťa zo strany základnej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Vstupnou bránou do prvého ročníka základnej školy je pre dieťa zápis. Zápis do školy je legislatívnym aktom. Zákonný zástupca dieťaťa si tak plní svoju zákonom danú povinnosť prihlásiť dieťa na povinnú školskú dochádzku. Musí tak urobiť každý zákonný zástupca, bez ohľadu na to, či bude mať dieťa odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ako budú rásť platy učiteľov a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality

Učitelia a odborní zamestnanci regionálneho a vysokého školstva si zrejme od septembra prilepšia. Školskí odborári koncom minulého týždňa vyzvali vládu, aby do konca apríla schválila zvýšenie platov o šesť percent. Ministerstvo školstva požiadavku podporuje. Premiér je pripravený o tom rokovať.

Vyhláška o bezpečnosti hračiek v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek. Ide o transpozíciu EÚ smerníc, medzné hodnoty migrácie z hračiek a častí hračiek pre olovo, osobitné limitné hodnoty pre chemické látky použité v hračkách (bisfenol A a fenol).

Rada OZ PŠaV privítala ministerku školstva a expertov na vzdelávanie z Fínska

Kategória: Aktuality

22. marca 2018 sa uskutočnilo rokovanie rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 

Environmentálna výchova vo vyučovacích predmetoch ŠVP

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav ponúka prehľadne spracované zastúpenie tém environmentálnej výchovy vo vzdelávacích štandardoch povinných vyučovacích predmetov v základných školách, gymnáziách a stredných odborných školách.

Študentov na odbornej praxi netreba prihlasovať na sociálne poistenie

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, ktorí poskytujú žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy praktické vyučovanie, odbornú prax alebo praktickú výučbu, že nemajú v tejto súvislosti žiadne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

Svetový deň Downovho syndrómu

Kategória: Aktuality

21. marca 2018 si pripomíname 13. výročie Svetového dňa Downovho syndrómu. Tento rok sa kampaň #WDSD18 nesie v znamení „Môj prínos spoločnosti“ a je zameraná na to, aby aj ľudia s Downovým syndrómom mali rovnakú možnosť zaradiť sa do spoločnosti ako všetci ostatní. 

Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

Kategória: Aktuality

V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a následne nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., ktorý nahrádza pôvodný zákon č. 122/2013 Z. z., stojí pred každou organizáciou úloha zosúladenia súčasného stavu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch s požiadavkami, ktoré im v tejto oblasti predpisujú vyššie spomínané záväzné právne normy. 

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks rokoval na pôde ministerstva školstva o inkluzívnom vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Za účasti komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa, jeho nástupkyne vo funkcii Dunji Mijatović a štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa dnes na pôde rezortu uskutočnili rokovania venované inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku.

Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018

Kategória: Aktuality

V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania uskutoční 21. marca 2018 a náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018.

ÚVZ SR zmapujeme životný štýl stredoškolákov

Kategória: Aktuality

Základné ukazovatele zdravotného stavu, fyzickú zdatnosť, držanie tela, ale aj stravovacie návyky, pohybové aktivity a životný štýl troch tisícok prvákov z gymnázií a stredných odborných škôl na Slovensku zmapujú odborníci z 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. 

Novela Zákonníka práce - zákon č. 63/2018 Z.z.

Kategória: Aktuality

V Zbierke zákonov pod č. 63/2018 Z.z. vyšla novela Zákonníka práce, ktorá rieši zvýšenie minimálnej výšky mzdového zvýhodnenia poskytovaného za nočnú prácu na 50 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu, zvýšenie minimálnej výšky mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok na 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Účinnosť novely zákona je od 1. mája 2018. 

Informácia o kontrolách BOZP na školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality

V roku 2017 inšpektori BOZP OZ PŠaV na Slovensku vykonali 94 kontrol. Z toho 47 základných kontrol, 14 následných kontrol a 33 iných kontrol. Spolu vydali 108 opatrení, ktoré sú priebežne odstraňované. 

Vzdelávacie štandardy pre vyučovací predmet ruský jazyk a literatúra

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav na základe žiadosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracoval vzdelávacie štandardy pre vyučovací predmet ruský jazyk a literatúra ISCED 1 a ISCED 2 pre školy s vyučovaním ruského jazyka. Predmetné materiály boli dňa 27. 2. 2018 schválené aj ministerkou školstva, vedy, výskumu a šport SR.

Písomné maturity čakajú na viac ako 43 500 maturantov

Kategória: Aktuality

V utorok 13. marca 2018 sa na celom Slovensku začína týždeň písomných maturít. Na skúšku dospelosti sa v tomto školskom roku prihlásilo 43 541 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 707 stredných školách. Maturantov čaká postupne slovenčina, cudzí jazyk, matematika a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk