Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2022

Aktuálne - Didaktika č. 1/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ciele a prostriedky Mravná cnosť spôsobí, že si človek zvolí správny cieľ; rozumnosť, že si vyberie správne prostriedky, ktoré ho k nemu dovedú. Aristoteles Nový rok nám ponúka príležitosť stanoviť si ciele aj vo vzťahu k tímu, ktorý vedieme. Sprá...

MŠVVaŠ SR vyhodnotilo dve výzvy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhodnotilo výzvu Pomocný vychovávateľ pre materské školya výzvu Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi. 

Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

ÚVZ SR podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona vyhlášku, ...

Aplikačné informácie MŠVVaŠ k vyhláške o materskej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo aplikačné informácie k vyhláške č. 541/2021 Z. z. o materskej škole účinnej od 1. januára 2022.

Usmernenie k súhrnnému hodnoteniu žiakov základných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie k súhrnnému hodnoteniu žiakov základných škôl. 

Povinné predprimárne vzdelávanie, 2. vydanie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Autorky: Oľga Pivarníková, Lucia Pivarníková Druhé vydanie publikácie Povinné predprimárne vzdelávanie predstavuje inštitút povinného vzdelávania v intenciách noviel školského zákona, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a záko...

Usmernenie k hodnoteniu žiakov stredných škôl - január 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Usmernenie k súhrnnému hodnoteniu žiakov stredných škôl.  

VÚDPaP pripravil cyklus webinárov pre začínajúcich OZ/PZ

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ pripravil cyklus webinárov pre začínajúcich odborných zamestnancov, pedagogických zamestnancov v materských, základných, stredných školách a školských logopédov a logopédov pracujúcich v poradenských zariadeni...

Vladimír Labáth - Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Publikácia Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu autora Vladimíra Labátha ponúka 50 pôvodných a overených postupov určených na prácu s ľuďmi, ktorí majú záujem sa vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať svoj potenciál. 

MŠVVaŠ SR zverejnilo oznámenie k potvrdeniam o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa me...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk