Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2015

Harmonogram opravných termínov maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 22. 5. 2015 vydalo vyhlášku č. 113/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška  č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

Dotazník monitorovania využívania a vhodnosti učebníc v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav v rámci zisťovania stavu využívania učebníc so schvaľovacou doložkou od roku 2008 žiada o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zhodnotiť kvalitu „reformných“ učebníc a zistiť mieru ich používania. Dotazník je anonymný. Z...

Žiaci dostanú od štátu príspevok 150 eur na lyžiarsky výcvik

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva bude poskytovať príspevok na lyžiarske výcviky, snowboardové výcviky a tiež na školy v prírode. Celkovo bude na tento účel vyhradených približne 20 miliónov eur ročne. Dôvodom podpory zo strany štátu je, že klesá počet detí, ...

Viac ako 4000 pomôcok pre malých školákov

Kategória: Aktuality

Metodicko-pedagogické centrum počas letných mesiacov zorganizovalo materiálnu charitatívnu zbierku Školská aktovka pre deti z viacpočetných rodín. Začiatok školského roka bude finančne menej náročný pre štrnásť rodín, ktoré v týchto dňoch dostávaj...

Školy potrebujú rýchlejšie pripojenie na internet a bezpečnejšie spojenie s dátovým centrom

Kategória: Aktuality

Základné a stredné školy, ale aj materské školy by mali dostať takmer 10x rýchlejšie pripojenie na internet. Aj toto je v pláne v rámci nového projektu EDUNET, ktorý pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci neho by chce...

Zmeny vo vyhláške o základnej škole

Kategória: Aktuality

Novela vyhlášky o základnej škole (vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky 224/2011 Z. z.) nadobúda účinnosť 1. septembra 2015. V zbierke zákonov vyšla pod číslom 203/2015 Z. z..

Komisionálky pre Slovákov žijúcich v zahraničí budú po novom

Kategória: Aktuality

Začiatok nového školského roka prinesie novinku v rozdielových skúškach. Po novom už rodičia a ich deti nebudú musieť cestovať zo zahraničia na každoročné komisionálne skúšky – bude stačiť ak ich žiak absolvuje po ukončení deviateho ročníka základ...

Rodina má na dieťa pri voľbe povolania najväčší vplyv

Kategória: Aktuality

Potvrdil to prieskum v rámci Národného projektu KomposyT, ktorý realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Až 63 % deviatakov v dotazníkoch potvrdilo, že najviac ich pri...

Požiadavky a očakávania OZ PŠaV na Slovensku v školskom roku 2015/2016

Kategória: Aktuality

Novelizovať: Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení Zákon o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve

Na školách štartuje od septembra systém duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

Prepojenie škôl s firmami, kde sa žiaci začnú pripravovať na povolanie podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. To prináša so sebou systém duálneho vzdelávania, ktorý štartuje na stredných odborných školách od septembra. Žiakov tak ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov