Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2020  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2020

Novela zákona o vysokých školách

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyšiel v Zbierke zákonov.

Termíny a organizácia prijímacích skúšok na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

 

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov v ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav odporúča  prioritne sa zamerať na plnenie výkonových a obsahových štandardov v hlavných vzdelávacích oblastiach.

OZ PŠaV na Slovensku vyjadruje nesúhlas s konaním niektorých zriaďovateľov a riaditeľov ZUŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: www.ozpsav.sk

Upozorňujeme, že zníženie platu zamestnancom, ktorí pracujú na pracovisku alebo z domu je protiprávne. Taktiež nie je možné žiadať od zamestnancov škôl vrátane riaditeľov vykonávať prácu počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa za náhradu platu vo výške 80 % funkčného platu. 

Praktické vyučovanie v SOŠ v období pandémie koronavírusu

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

ŠIOV navrhuje usmernenia pre praktické vzdelávanie pre stredné odborné školy, stredné športové školy, školy umeleckého priemyslu, konzervatória, stavovské a profesijné organizácie a zamestnávateľov pre OVP vrátane SDV pre školský rok 2019/2020.

Opravný termín EČ a PFIČ MS a EČ MS z cudzích jazykov

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Na opravnú skúšku EČ MS a/alebo PFIČ MS a na EČ MS z cudzieho jazyka sa žiak prihlási riaditeľovi školy, na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku, do 30. júna 2020.

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ústne maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia v klasickej podobe. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách.

Rada školy - školská samospráva. Otázky a odpovede - Mária Stanislavová

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rada školy ako orgán školskej samosprávy vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. V súvislosti s potrebou právoplatného ustanovenia rady školy a jej dobrého fungovania vzniká v praxi veľa otázok nielen zo strany zriaďovateľov a riaditeľov, ale aj zo strany zamestnancov škôl a rodičov.

Organizačný pokyn - súťaž ENERSOL-SK v súvislosti s obmedzením fungovania škôl - dištančne

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Vedomostná odborná súťaž ENERSOL-SK využitie alternatívnych zdrojov energie, ktorej realizácia finálového kola sa mala uskutočniť prezenčne  1 – 3. apríla 2020 na Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici  pokračuje dištančnou formou.  

Zastavme násilie v čase izolácie

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.s

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom svojho Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch spolu Koordinačným metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie Inštitútu pre výskum práce a rodiny pomáhajú v tomto náročnom krízovom období chrániť tých najzraniteľnejších - deti a ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia.

Otázky a odpovede v súvislsoti s koronakrízou v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Na základe intenzívnej komunikácie s členmi vypracovali právnici Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku odpovede na najčastejšie vyskytujúce sa otázky v súvislosti s aktuálnou situáciou v školstve.

Opatrenie ÚVZ pre nosenie rúšok

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Pre všetkých ľudí platí povinnosť mať všade mimo svojho domova zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom. Táto povinnosť platí aj v prípade, že človek má respirátor, musí byť ešte prekrytý rúškom.

V Programovom vyhlásení vlády je vzdelávanie základným pilierom budúcej prosperity Slovenska

Kategória: Aktuality Autor/i: rokovania.gov.sk

Vláda SR vníma rezort školstva ako jednu z najväčších výziev nasledujúcich rokov, a to z viacerých dôvodov. Problematika školstva bola dlhodobo zanedbávaná, neriešená a podliehala nekoncepčným krokom. Vláda SR si uvedomuje, že deti a mládež sú tým najcennejším zdrojom rozvoja, aký máme, a preto bude pristupovať k problematike vzdelávania transparentne, participatívne, s rešpektom a primeranou podporou.

19 Informácia k realizácii praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR podľa školského zákona praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa (odporúčanie).

Koncepcia rozvoja školy - Anna Böhmerová, Mária Stanislavová

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Zámerom tvorcov druhého vydania príručky je na základe praktických skúseností z priebehu výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať odporúčania pre tvorbu koncepcií týchto vzdelávacích institúcií. Uchádzači o funkciu riaditeľa predkladajú rade školy či školského zariadenia takúto koncepciu prioritne na účely výberového konania, ako povinnú súčasť materiálov.

Elektronické testy na upevňovanie gramotností žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

V období od 6. apríla do 27. mája 2020 NÚCEM pripravil v systéme e-Test širokú ponuku elektronických testov pre základné a stredné školy, ktoré vzdelávajú žiakov online formou. 

Ako v čase krízy zabezpečiť prístup k vzdelávaniu všetkých detí

Kategória: Aktuality Autor/i: Inštitút vzdelávacej politiky

Inštitút vzdelávacej politiky prináša analýzu pripravenosti škôl a detí na dištančnú výučbu z hľadiska možností napĺňať právo na vzdelanie detí s rôznorodými potrebami.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - výnimka stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

S účinnosťou od 15. 4. 2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia za dodržania  podmienok.

Digitalizácia vzdelávania zaostáva, chýbajú financie, rýchly internet i kvalifikovaní ľudia

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Na udržateľné financovanie informačných technológických zariadení nie sú pripravené miestne a krajské samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi materských, základných i stredných škôl. Slovensko má prijatú národnú koncepciu informatizácie školstva do roku 2020. NKÚ SR konštatuje, že strategický dokument štátu nie je rozpracovaný do konkrétnych aktivít, chýbajú verejné financie na realizáciu nevyhnutných krokov a rezort školstva koncepciu riadne nevyhodnocuje.

COVID-19 Online súťaže cvičných firiem 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF) sa  v čase zatvorených škôl rozhodol vyhlásiť súťaže cvičných firiem online.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk