Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2017  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2017

V základných školách sa začína mesiac zápisov

Kategória: Aktuality

Od 1. do 30. apríla 2017 sa v základných školách uskutočnia zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Týkajú sa všetkých detí, ktoré dosiahnu vek šesť rokov pred začiatkom školského roka 2017/18. V roku 2016 bolo zapísaných 62 583 detí, v tomto roku možno na základe demografického vývoja očakávať, že zapísaných bude približne o 1 500 detí viac ako vlani. 

Súčasný slovenský učiteľ

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Helena Hrubišková, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 3/2014

Pre život každého z nás je dôležité, aby sa dokázal čo najrealistickejšie pozrieť sám na seba, zhodnotiť svoje vlastnosti, schopnosti a spoločenskú pozíciu. Na zá­klade tohto poznania môžeme zvažovať svoje možnosti a perspektívy, či porozumieť správaniu sa druhých ľudí k nám. Hľadanie spätnej väzby, ktorá by nám takéto informácie poskytla, je dôležité nielen pre jednotlivca, ale aj pre sociálne skupiny. Predovšetkým tí, ktorí v týchto skupinách „udávajú smer“, teda dostávajú sa do riadiacich pozícií, by mali pri svojej práci vychádzať z dôkladného poznania rôznych okolností, ktoré môžu výsledky ich rozhodnutí ovplyvňovať. Základom je poz­nanie špecifík svojej sociálnej skupiny. Platí to samozrejme aj pre manažérov všetkých profesijných skupín.

Novela zákona o sťažnostiach

Kategória: Aktuality

V III. čítaní sa nachádza novela zákona o sťažnostiach. Ide o vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

Začína sa zápis prváčikov: Čo všetko by mal vedieť predškolák?

Kategória: Aktuality

Zápis do prvých ročníkov sa koná od prvého do tridsiateho apríla tohto roka. Pri zápise nezabudnite svoje deti prihlásiť aj do školskej družiny či jedálne. 

Témy 3. čísla časopisu Manažment školy v praxi - 2017

Kategória: Aktuality

V 3. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme poruchám detí a ich zvládaniu v pedagogickej praxi, ako aj motivácii žiaka. V oblasti financovania sme sa pozreli na finančné výkazníctvo škôl. Rozhovor nám poskytla Mgr. Renáta Brédová, riaditeľka ZŠ Park Angelinum v Košiciach. Nechýba ani téma individuálneho vzdelávania, dôlezité termíny pre manažment, niečo z histórie školstva a pokračujeme aj v rubrike Prvá pomoc. 

Učiace sa Slovensko - verejné pripomienkovanie

Kategória: Aktuality

Preložený autorský návrh dokumentu sa bude v najbližšom období dopracovávať na základe pripomienok a podnetov odbornej a širokej verejnosti. Tie je možné posielať od 15. marca 2017 prostredníctvom online formulára, ktorý je prístupný na http://uciacesaslovensko.minedu.sk/. Stránka bude aktívna po dobu šiestich týždňov.

Školy nevyužívajú možnosti, aby usmerňovali pohľady žiakov na svet, tvrdí inšpektorka

Kategória: Aktuality

Predbežné výsledky prieskumu podľa inšpektorky ukazujú, že neexistuje silná väzba medzi poznatkami a postojmi. 

Zasadnutie celoslovenského výboru sekcie pedagogických zamestnancov CVČ

Kategória: Aktuality

Dňa 16.3.2017 zasadal celoslovenský výbor sekcie CVČ. Členovia sekcie sa zaoberali pripomienkami k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Medzi najzásadnejšie pripomienky patrí pripomienkovanie poskytnutia finančných prostriedkov vo forme vzdelávacích poukazov – čo diskriminuje deti, ktoré záujmové vzdelávanie absolvujú mimo školy a značne zníži rozpočty CVČ.

Pozvánka na seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

Kategória: Aktuality

ŠPÚ pozýva učiteľov cudzích jazykov na seminár zameraný na autonómne učenie sa a sebahodnotenie žiakov vo veku 7 až 10 rokov. Seminár sa bude konať dňa 4. 5. 2017 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Počas seminára sa učitelia oboznámia s modelom Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov, jeho funkciami,  spôsobom jeho využitia v pedagogickej praxi a jeho prepojením na vzdelávacie štandardy z cudzích jazykov v inovovanom ŠVP.

Čerpanie voľna na predatestačné vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Vyberáme z časti Riadenie školy

Učiteľka 2. stupňa absolvovala predatestačné vzdelávanie, následne spracovala prácu, ktorú úspešne obhájila. Nebola zahrnutá v pláne kontinuálneho vzdelávania. Na základe ústnej informácie od riaditeľky školy súhlasila s čerpaním dovolenky, resp. náhradného voľna na dni, kedy sa zúčastnila predatestačného vzdelávania, resp. skúšky. Mohla učiteľka čerpať náhradné voľno, resp. dovolenku na predatestačné vzdelávanie? Bola som upozornená, že atestácie nie sú kontinuálnym vzdelávaním, z tohto dôvodu nemusia byť v pláne kontinuálneho vzdelávania, t. j. zamestnanec má nárok na úhradu nákladov od zamestnávateľa aj 5 dní pracovného voľna na prípravu a vykonanie atestácie. Je to pravda?

Odborná publikácia – výstup projektu Prihraničná spolupráca ČŠI a ŠŠI

Kategória: Aktuality

V roku 2016 Štátna školská inšpekcia pokračovala v rozvíjaní spolupráce s partnerskou inštitúciou v ČR v rámci projektu prihraničnej spolupráce. Na záverečnom seminári zástupcovia oboch partnerských inšpektorátov vyhodnotili nielen výsledky projektu, ale prerokovali aj možnosti ďalšej spolupráce. Výstupom projektu je odborná publikácia Porovnanie nástrojov inšpekčnej činnosti. 

Rezort školstva predstavuje Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva dnes zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ktorý sa stáva východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva. Na jeho príprave sa podieľal tím expertov v zložení Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik,  Ivan Juráš, Juraj Vantuch, Emil Višňovský a Libor Vozár.

Informácia z rokovania pracovnej skupiny pre novelu zákona č. 61/2015 Z.z.

Kategória: Aktuality

Pod vedením generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva pána Mariana Galana sa v utorok 14. 3. 2017 uskutočnilo na MŠVVaŠ SR prvé stretnutie pracovnej skupiny pre novelu zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V ŠPÚ sa rokovalo o podmienkach experimentálneho overovania programu Teach for Slovakia

Kategória: Aktuality

V Štátnom pedagogickom ústave rokovali zástupcovia programu Teach for Slovakia v podmienkach experimentálneho overovania projektu v prostredí škôl na Slovensku. Cieľom overovania by malo byť potvrdenie úrovne kvality vzdelávacieho programu, ktorého zámerom je dosiahnuť na Slovensku systémové a štrukturálne zmeny podporujúce reálnu rovnosť detí a mladých ľudí v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu bez ohľadu na sociálne a ekonomické zázemie.

Pripravujeme - Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a rozvíjať, s cieľom nakladať s verejnými financiami hospodárne, efektívne, účinne a účelne. Jeho súčasťou je aj finančná kontrola ako dôležitý nástroj riaditeľa školy pre efektívne riadenie jej prevádzky a zabezpečenie a ochranu verejných financií, s ktorými hospodári.

Zasadnutie sekcie pedagogických zamestnancov ŠKD

Kategória: Aktuality

Dňa 28. februára 2017 zasadal celoslovenský výbor sekcie pedagogických zamestnancov školských klubov detí pod vedením jej predsedníčky p. Zuzany Vojáčkovej. Vedúca celoslovenského výboru sekcie ŠKD oboznámila prítomných s najzávažnejšími problémami ŠKD, a to s financovaním v rámci originálnych kompetencií, nereálnym úväzkom priamej výchovnej činnosti vychovávateľov, problémami s dopĺňaním úväzku, neumožnením dopĺňania úväzku učením výchovných predmetov, počtom detí v oddeleniach ŠKD, nevyhovujúcim priestorovým a materiálnym vybavením pre činnosť ŠKD, neexistujúcou metodikou. 

V Zbierke zákonov vyšiel zákon č. 57/2017 Z.z. - postavenie majstrov odbornej výchovy, učiteľov praktického vyučovania

Kategória: Aktuality

V Zbierke zákonov vyšiel zákon č. 57/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Maturita 2017

Kategória: Aktuality

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 14. - 17. marca 2017. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 4. až 7. apríla 2017. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2017.

Ministerstvo školstva má novú hovorkyňu

Kategória: Aktuality

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má novú hovorkyňu. Od 13. marca 2017 zastáva tento post Ivana Skokanová.

Obžalovaný pedagogický zamestnanec

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Vyberáme z časti Riadenie školy

Ako mám postupovať ako riaditeľ základnej školy, ak bola moja zamestnankyňa obžalovaná. § 9 ods.2 zákona 317/2009 hovorí: "Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu podanie obžaloby na jeho osobu vo veci spáchania úmyselného trestného činu alebo trestného činu spáchaného z nedbanlivosti podľa odseku 1." Zamestnankyňa si svoju povinnosť splnila a oznámila mi, že bola voči nej vznesená obžaloba. Momentálne je práceneschopná, preto neviem, či jej môžem pozastaviť pedagogickú činnosť už teraz, alebo až keď sa jej skončí PN-ka.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk