Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2015  

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2015

Odborníci diskutovali o problémoch v slovenskom školstve v rámci 2. okrúhleho stola

Kategória: Aktuality

Predstavitelia profesijných organizácií z oblasti školstva, zástupcovia školských odborov, zriaďovateľov, občianskych združení, ako aj rektori a dekani vysokých škôl, analytici a predstavitelia Slovenskej akadémie vied diskutovali v Bratislave o slovenskom školstve. Okrúhly stôl zvolal minister školstva Juraj Draxler. Ide už o druhé takéto stretnutie, prvé sa uskutočnilo v marci tohto roka.

NKÚ: Rozpočet nepočíta s dostatkom peňazí na regionálne školstvo

Kategória: Aktuality

Návrh budúcoročného štátneho rozpočtu nepočíta s dostatkom peňazí na regionálne školstvo. Nedostatok zdrojov je najmä v oblasti nákupu učebných pomôcok a moderných didaktických pomôcok. Upozornil na to v parlamente predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík.

Príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Kategória: Aktuality

„Čeliť pracovnoprávnym problémom nie je možné, ak nepoznáme svoje práva a nevieme, na koho je možné sa pri ich uplatňovaní obrátiť,“ hovorí minister Juraj Draxler. Z tohto dôvodu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR praktickú príručku pre zamestnancov v školstve. Sú v nej popísané modelové príklady, ako aj konkrétne prípady z praxe, kedy došlo k porušeniu práv zamestnanca. 

Profesia days 2016 sa bude orientovať aj na odborné školstvo

Kategória: Aktuality

V dňoch 17. - 18. februára 2016 sa v INCHEBE EXPO v Bratislave uskutoční najväčší veľtrh práce Profesia days. V tomto roku sa spoločnosť Profesia rozhodla orientovať veľtrh na remeslá a odborné školstvo. Organizátori ponúkajú stredným školám možnosť prezentovať sa a zviditeľniť nielen pred žiakmi deviatych ročníkov, ktorí hľadajú pre seba tú správnu strednú školu, ale aj medzi zamestnávateľmi, ktorí sa na tomto veľtrhu budú prezentovať.

Rezort školstva bude mať v rozpočte o 266 miliónov eur menej

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva bude mať oproti tomuto roku menej peňazí zo štrukturálnych fondov EÚ, prostriedky zo štátneho rozpočtu rastú. Ministerstvo školstva bude mať budúci rok k dispozícii 1,226 miliardy eur. Prostriedky štátneho rozpočtu z toho budú tvoriť 1,089 miliardy eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu budú 137 miliónov eur.

Minister školstva zvoláva okrúhly stôl, témou bude veda a školstvo

Kategória: Aktuality

Rezortný minister Juraj Draxler zvoláva na sobotu 28. novembra okrúhly stôl. Ide už o druhé takéto podujatie. Prvé sa uskutočnilo v marci tohto roka. Témou diskusií bude regionálne a vysoké školstvo, veda a výskum.

Testovanie 5-2015

Kategória: Aktuality

Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Doručenie zásielky s testami (3. zásielka) na ZŠ sa uskutoční v termínoch 23. - 24. 11. 2015 v čase od 8:00 do 15:30 h. Zber spätnej zásielky s OH zo ZŠ sa uskutoční v termínoch 25. 11. 2015 v čase od 13:00 do 15:30 h a 26. - 27. 11. 2015 v čase od 8:00 do 15:30 h.

Iniciatíva ZA ŽIVÉ UNIVERZITY hľadá cesty k premene akademického prostredia

Kategória: Aktuality

Súčasná kríza vzdelávania naznačuje, že akademický a univerzitný život na Slovensku si vyžaduje jasné pomenovanie problémov, inteligentné nástroje ich riešení a prepracovanú dlhodobú koncepciu rozvoja. Cieľom iniciatívy je analyzovať kľúčové problémy vysokoškolského systému a navrhovať riešenia v rozhodujúcich oblastiach, ako sú financovanie, systém riadenia a koncepcia rozvoja. 

Prieskum „Samosprávy a mládež"

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR v gescii pani štátnej tajomníčky Romany Kanovskej pripravilo prieskum zameraný na zistenie stav u samosprávnej politiky voči cieľovej skupine detí a mládeže. Cieľom prieskumu je identifikovať príklady dobrej praxe a zmapovať, ktoré oblasti mládežníckej politiky miest, obcí a regiónov vyžadujú ďalší rozvoj a podporu. Termín zaslania vyplneného dotazníka je 27. novembra 2015.

Témy 11. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 11. čísle časopisu Manažment školy v praxi rozoberieme novely školských zákonov, venujeme sa prenesenému výkonu štátnej správy v školských úradoch, ponúkneme vybrané aktivity k témam dopravnej výchovy. analyzujeme príjmy VÚC, najmä z dane z príjmu fyzických osôb, výdavkov na financovanie originálnych školských kompetencií samosprávnych krajov. Pozornosť sústredíme aj na nárast sociálno-patologických javov v spoločnosti, ktorý sa prejavil aj v problémovom správaní detí a mládeže. V rukrike Osobnosti si rozoberieme životný príbeh tvorcu pragmatickej pedagogiky Johna Deweyho. Nevynecháme ano dôležité termíny pre riadenie činnosti škôl a odpovede odborníkov na vaše otázky a odpovede.

Aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl

Kategória: Aktuality

Aký je rozsah nezamestnanosti a aké je jej riziko pre absolventa strednej školy? Ako sa vyvíja situácia v uplatnení na trhu práce, kde sa zlepšuje, kde sa zhoršuje? Ako mladú populáciu zasahuje dopad ekonomickej krízy? Ktoré študijné alebo učebné odbory sú „perspektívnejšie“? Aké sú regionálne disparity z pohľadu absolventskej nezamestnanosti? 

Súčasné výzvy jazykového vzdelávania na Slovensku: ako ďalej?

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR,ŠPÚ v Bratislave, IAaA FF Prešovskej univerzity v Prešove, KLIŠ PF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, KAJL FF Katolíckej univerzity v Ružomberku a SlovakEdu, o. z. pozývajú na 2. spoločnú konferenciu riaditeľov a učiteľov MŠ, ZŠ, SŠ a jazykových škôl, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. a 29. apríla 2016 v Tatranskej Lomnici. Jej cieľom je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja v oblasti jazykového vzdelávania na Slovensku a počas konferencie sa účastníci oboznámia s najnovšími novinkami z oblasti tvorby jazykových učebníc a učebných materiálov.

Draxler zdôraznil na konferencii UNESCO univerzálnosť práva na vzdelávanie

Kategória: Aktuality

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler otvoril v sobotu ako prvý rečník ďalší deň všeobecnej politickej rozpravy na Generálnej konferencii Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v Paríži.

Štát poskytne príspevky na lyžovačky a školy v prírode

Kategória: Aktuality

Štát poskytne príspevky na pobyt žiakov v škole prírode vo výške 100 eur na žiaka a na lyžiarsky výcvik vo výške 150 eur na žiaka. O príspevky má záujem 155-tisíc žiakov. Ministerstvo školstva vyčlení na ne v budúcom roku 20 miliónov eur. 

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2016

Kategória: Aktuality

V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov na rok 2016 zástupcovia poverení vládou a reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov v súlade s § 3 písm. f) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívno vyjednávaní v znení neskorších predpisov a KOZ SR, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska aVšeobecný slobodný odborový zväz uzatvárajú podľa § 2 ods. 3 písm.d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. na rok 2016. 

Projekt KomposyT získal ocenenie na kongrese ITAPA 2015

Kategória: Aktuality

Za účasti štátnej tajomníčky ministerstva školstva Romany Kanovskej sa včera v Bratislave začal ďalší ročník kongresu ITAPA venovaný informatizácii verejnej správy. Rezort školstva na kongrese úspešne reprezentoval aj elektronický projekt s názvom Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí - KomposyT, ktorý vznikol na pôde Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Výzva Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality

Slovenská komora učiteĺov vyzýva vládu Slovenskej republiky k naplneniu požiadaviek, ktoré sformulovala vo svojej výzve. Slovenská komora učiteľov je pripravená kedykoľvek podať vysvetlenie k primeranosti a realizovateľnosti požiadaviek. 

Rada školy nepovedala obvinenej riaditeľke jasné nie

Kategória: Aktuality

Kauza obvinenej riaditeľky prešovskej základnej školy pokračuje. V pondelok večer zasadala rada školy. Jednoznačný návrh na odvolanie však nepadol. O prípad sa zaujíma aj minister školstva.

Rodinám a deťom by v školách mali pomáhať stáli sociálni pracovníci

Kategória: Aktuality

Po vytvorení stálych miest štátnych sociálnych pracovníkov, ktorí by pracovali pod hlavičkou škôl, volali na nedávnom stretnutí zástupcovia 22 subjektov, pracujúcich na území mesta Zvolen v sociálnej oblasti. Sociálny pracovník môže totiž včas odhaliť a riešiť problémy v rodinách, ktorých dôsledkom je často problémové správanie detí či evidentne zlé výsledky v škole.

Slovenský Najvyšší súd rozhodol, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

Dňa 27. 10. 2015 bol právnemu zástupcovi doručený rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým po prvý krát súd rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie tzv. primeraných úprav. V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd uviedol, že právo na inkluzívne vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má vyššiu právnu silu ako školský zákon a všetky školské orgány sú viazané týmto Dohovorom. Tento rozsudok má význam pre tisíce detí so zdravotným postihnutím, ktoré nemajú možnosť byť vzdelávané v inkluzívnom prostredí a sú segregované v špeciálnych školách či triedach, ale im segregácia hrozí.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk