Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2017  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2017

Témy 1. čísla časopisu Manažment školy v praxi - 2017

Kategória: Aktuality

V 1. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme vyraďovaniu a likvidácii majetku, adaptácii začínajúceho učiteľa ako súčasti personálnej práce v škole. Rozoberáme význam klímy v kontexte adaptačného procesu žiaka ZŠ. Rozhovor nám poskytla doc. PhDr. Markéta Svamberk Šauerová, PhD, prorektorka pre pedagogickú činnosť VŠTVS Palestra v Prahe. Spustili sme novú rubriku o prvej pomoci, nechýba ani stretnutie s históriou a prehľad dôležitých termínov do 15. marca 2017.

Licenčné programy pre základné a stredné školy

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zmlúv pre licenčné programy Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) a licenčného programu Partnerin Learning – School Agreement (PiL) zakúpilo pre základné a stredné školy licencie spoločnosti Microsoft: Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Windows 10 Education (koncové zariadenie musí obsahovať podkladovú verziu OEM Windows).

V ŠPÚ sa konal workshop k príprave Národného projektu zameraného na inovácie v manažmente škôl

Kategória: Aktuality

V Štátnom pedagogickom ústave, na workshope k príprave Národného projektu, zameraného na inovácie v manažmente základných škôl  v rámci operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020, sa zišli odborníci z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Spojenej školy v Poprade, NÚCEM a Občianskeho združenia Školský network.  Cieľom projektu, ktorý má prispieť k zvyšovaniu kvality škôl v kontexte  demokratických a inkluzívnych prístupov, je podpora inovácií v manažmente a riadení základných škôl.

NRSR: Výbor dal zelenú prísnejším pravidlám na bezúhonnosť pedagógov

Kategória: Aktuality

Nové pravidlá pre posudzovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov tak, aby aj zahladenie odsúdenia za určité trestné činy znemožňovalo ich prácu, poslanci podporujú. Členovia parlamentného školského výboru dnes jednohlasne odobrili návrh novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch od Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Juraja Drobu a Natálie Blahovej (všetci SaS) a právnu normu odporučili schváliť aj v pléne.

Prevencia prejavov extrémizmu a výchova k demokratickému občianstvu na školách

Kategória: Aktuality

Pracovné stretnutie expertov na tému prevencie extrémizmu inicioval štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák. Viac ako 20 odborníkov zo školstva, politiky, kultúrneho života, historikov i predstaviteľov občianskych združení a mimovládneho sektora včera diskutovalo o tom, prečo prejavy extrémizmu silnejú, čo je ich príčinou a ako sa im dá zabrániť. Viacerí sa zhodli na tom, že jednou z príčin je aj neznalosť dejín. Žiaci nepoznajú našu históriu, najmä moderné dejiny.

Absolventi ktorých odborov si najľahšie hľadajú prácu?

Kategória: Aktuality

Absolventi niektorých stredných škôl majú problém sa uplatniť a sú nezamestnaní. Niektorí absolventi sú naopak veľmi žiadaní a prácu si nájdu veľmi ľahko. Pozrite si podrobný prehľad odborov a ich uplatnenie v praxi.

VIDEO: Vláda schválila stratégiu prevencie kriminality 2016 - 2020

Kategória: Aktuality

Pokračovať v rozvíjaní a zdokonalení systému prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti je cieľom stratégie, ktorú pre roky 2016 až 2020 vypracovala Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Dokument dnes schválila vláda. Stratégia je už piatym uceleným dokumentom vlády SR pre oblasť prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, pripomenulo ministerstvo vnútra, ktoré je jej predkladateľom. Predstavuje východisko pre preventívne programy a projekty na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Reaguje i na odporúčania medzinárodných inštitúcií pôsobiacich v tejto oblasti.

Stretnutie ministra s predstaviteľmi Slovenskej rady rodičovských združení

Kategória: Aktuality

Minister školstva, vedy, vsýkumu a športu SR Peter Plavčan prijal predstaviteľov Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ). Predsedníčka združenia Júlia Lindtnerová šéfa rezortu školstva informovala o činnosti a postavení rady. Minister sa zaujímal o fungovanie, spôsob organizácie SRRZ a možnosti rozšírenia spolupráce s rodičovskými združeniami na jednotlivých školách. Hovorilo sa aj o zvyšovaní platov nepedagogickým pracovníkom a názoroch rodičov na pripravovanú reformu školstva. 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Kategória: Aktuality

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2016) sa uskutočnilo 23. novembra 2016 na 1 485 základných školách. Z toho bolo 1 344 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 125 s vyučovacím jazykom maďarským, 15 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Nové pravidlá pre posudzovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov NR SR Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ, Juraja DROBU a Natálie BLAHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa posunul do druhého čítania. 

Ako si vybrať strednú školu?

Kategória: Aktuality

Žiakov deviatych ročníkov základných škôl čaká onedlho jedno z najväčších rozhodnutí. Budú podávať prihlášky na stredné školy. Tí, čo sa rozhodnú pre školu, ktorá vyžaduje talentové skúšky, musia podať prihlášku najneskôr 20. februára. Pri ostatných odboroch je tak potrebné urobiť do 10. apríla.

Radikálna reforma školstva a vyššie platy učiteľov. Toto sú Plavčanove priority

Kategória: Aktuality

Školská reforma, zmeny v regionálnom i vysokom školstve aj zvyšovanie platov pedagogických a odborných zamestnancov. Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) predstavil svoje priority na najbližší rok, rovnako tak zrekapituloval, čo za necelý rok vo funkcii stihol. Pokračovať bude aj boj s extrémizmom na školách. Už teraz platia pre pedagógov odporúčania, aby s žiakmi navštevovali koncentračné tábory a iné historicky významné miesta.

Plnenie povinnej školskej dochádzky

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyberáme z archívu časopisov

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 188/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej „školský zákon“), došlo k zmene aj v § 20 školského zákona (Plnenie povinnej školskej dochádzky) a v § 60 (Prijímanie na základné vzdelávanie).

Na stredných školách pribudnú nové študijné odbory

Kategória: Aktuality

Stredné školy budú od budúceho školského roka ponúkať nové študijné odbory. Žiaci sa budú môcť hlásiť aj na odbory ako agromechanik, veterinárny asistent pre ambulancie či záhradný dizajn. TASR o tom informoval Michal Kaliňák zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV).

Doplnenie člena rady školy v priebehu jej funkčného obdobia

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyberáme z časti Riadenie školy

Otázka:

Ak člen rady školy za pedagogických zamestnancov dá výpoveď, kto organizuje voľby nového člena rady školy?

Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizácia, extrémizmus, migračná kríza ako reagovať v škole na tieto naliehavé a aktuálne témy

Kategória: Aktuality

Cieľom predkladaného textového materiálu je ponúknuť školám metodické odporúčania ako by mohli pristupovať k vnímaniu týchto nielen aktuálnych, ale i citlivých tém ako je globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizácia až extrémizmus, či migračná kríza pri výchove a vzdelávaní žiakov. Na tieto témy, ktoré svojou podstatou predstavujú „spojené nádoby“ ponúkame pedagógom odborné informácie, metodické i praktické námety a tiež podnetné inšpirácie a zdroje.

UMB ponúka štúdium pre získanie pedagogickej spôsobilosti

Kategória: Aktuality

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka možnosť študovať doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na získanie pedagogickej spôsobilosti absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov so začiatkom v netradičnom februárovom termíne. Súčasne ponúka pedagogickým zamestnancom, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť, možnosť rozšíriť pedagogický profil pre ich aktuálnu kategóriu pedagogického zamestnanca. 

On-line prihlášky môžu záujemcovia zasielať najneskôr do 31. januára 2017. Výučba začína v priebehu mesiaca február 2017.

Uľahčenie vytvárania spoločných tried v SOŠ poslanci podporujú

Kategória: Aktuality

Vytvorenie spoločnej triedy v strednej odbornej škole (SOŠ) pre niekoľko príbuzných študijných alebo učebných odborov by malo byť v budúcnosti ľahšie. Uľaviť zo súčasných zákonných podmienok vypustením minimálneho počtu žiakov na takúto triedu chce podpredsedníčka SNS Eva Smolíková novelou školského zákona. Právnu normu dnes schválili členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR a odporučili ju odobriť aj v pléne.

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov na stredné školy

Kategória: Aktuality

FEBRUÁR

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2017/2018. V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

Asistent učiteľa a pedagogická realita

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Michal Gabarík

Vyberáme z časti Časopis - Manažment školy v praxi 5/2016

Asistent učiteľa nie je novým prvkom v pedagogickej praxi. Už niekoľko rokov sa s ním pomerne často stretávame nielen v špeciálnych školách, ale aj v školách bežného typu, v ktorých sú vzdelávaní žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. S narastajúcimi počtami týchto detí priamo úmerne stúpa aj potreba zamestnávania asistentov. Dotácia v zmysle ustanovenia ods. 2 § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je viazaná na odporúčanie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Spätná väzba klientov, učiteľov, ale aj riaditeľov škôl nám umožňuje identifikovať niekoľko kategórií ťažkostí, s ktorými sa v školách, kde majú asistenta učiteľa, stretávame.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk