Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2018  

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2018

Zvýšenie platov v školstve od 1. januára 2019

Kategória: Aktuality

OZPSAV SR oznamuje, že dochádza k zmene zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú schválila vláda SR 22. 8. 2018, následne bude tento zákon prerokovaný a schválený v NR SR.

Zmena vyhlášky o stredných školách

Kategória: Aktuality

Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách vyšla v v Zbierke zákonov pod č. 241/2018 Z.z.

Zber údajov o počte žiakov ZUŠ, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl

Kategória: Aktuality

Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. (účinnosť od 1.9.2018 ), zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní poskytnúť počty detí, žiakov, poslucháčov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam pre rok 2019 najneskôr do 30. septembra 2018. 

Dodatok k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné školy

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa menia vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné vzdelávanie, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SSR dňa 17. augusta 2018 pod číslom 2018/11398:1-10L0 s účinnosťou od 1. septembra 2018.

Zber údajov o počtoch žiakov v školskom roku 2018/2019

Kategória: Aktuality

Zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní podľa § 7 ods.4 zákona č. 597/2003 Z. z. poskytnúť do 30. septembra kalendárneho roka počty detí alebo žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov pre roky 2018 a 2019. 

Dôležité je chrániť deti a povýšiť všetko ostatné nad tento záujem (Peter Lengyel)

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Peter Lengyel ‒ po štúdiu na Trnavskej univerzite začal pôsobiť ako jeden z prvých školských sociálnych pracovníkov v základnej škole na Slovensku, kde pôsobil desať rokov. Neskôr pracoval a publikoval v regionálnych médiách a odborných časopisoch. Externe vyučoval na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a na Trnavskej univerzite. Po odchode zo školstva začal v rámci súkromného sektora realizovať cestovateľské vzdelávacie programy pre školy, neskôr aj školenia a ďalšie aktivity pre učiteľov a žiakov, ktoré realizuje dodnes. V súčasnosti tiež pracuje ako koordinátor ochrany detí pred násilím.

Zoznam schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov

Kategória: Aktuality

Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky pre školský rok 2018/2019 bol 20. 7. 2018 aktualizovaný. 

Administratívny pracovník na oddelení strediska stredoškolských štipendií

Kategória: Aktuality

Centrum vedecko-technických informácií vyhlasuje výberové konnaie na miesto administratívneho pracovníka na oddelení strediska stredoškolských štipendií. Predpokladaný termín začatia výberového konania je 28. 8. 2018. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Inštitút vzdelávacej politiky obnovuje aktivity na Facebooku

Kategória: Aktuality

1. januára 2018 bol Inštitút vzdelávacej politiky ako samostatný útvar zrušený a pod novým vedením zlúčený s Odborom celoživotného vzdelávania do spoločného odboru. O tri mesiace neskôr však opäť vznikol samostatný analytický útvar Odbor analýz vzdelávacej politiky (IVP).

Dotazník Rady Európy pre pracovníkov s mládežou

Kategória: Aktuality

Partnerstvo medzi  Európskou komisiou a Radou Európy pre oblasť mládeže uskutočňuje prieskum mapujúci vzdelávacie a profesijné cesty pracovníkov s mládežou v Európe. Cieľom prieskumu je pochopiť, aké majú vzdelanostné  zázemie a ako sa človek učí stať sa pracovníkom s mládežou (formálnymi a neformálnymi metódami). 

Knižný štvrtok

Kategória: Aktuality

Vydavateľstvo Wolters Kluwer si pre vás pripravilo akciu Knižný štvrtok. Počas Knižného štvrtka budete mať možnosť nakúpiť v našom internetovom obchode odborné publikácie s výnimočnými, časovo obmedzenými zľavami. Zľava na vybrané publikácie bude vždy platiť len jeden deň.

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Materské školy Autor/i: noveaspi.sk

Návrh zákona rieši právo na ochranu pred prejavmi sociálno-patologického správania, nový postup pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov, dve kategórie pedagogických zamestnancov, nový kariérny systémy, zmenu systému výkonu atestácií a zmeny kreditového príplatku. 

Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka základnej školy v školskom roku 2018/2019

Kategória: Aktuality

Cieľom testovania žiakov 5. ročníka je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania, pripravenosť na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Cieľom testovania žiakov 9. ročníka je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. 

O starobný dôchodok nemusíte požiadať hneď pri dovŕšení dôchodkového veku

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, že nemusia hneď požiadať o dôchodok. Ak sa po nejakom ťase rozhodnú požiadať o dôchodok, môžu tak spraviť aj spätne, alebo k aktuálnemu dátumu. 

Manažment školy v praxi č. 7-8/2018

Kategória: Aktuality

V letnom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme problematike prevádzkovania telocviční v školách a školských zariadeniach, pokračujeme v informovaní o ochrane osobných údajov, pozrieme sa na psychosomatiku a psychologické aspekty telesných ochorení, ale aj na inovácie v školskom prostredí. Rozoberieme si vplyv konfliktu v rodine na správanie žiaka v škole, aj ako predchádzať neúspešnosti žiakov. Nechýbajú ani odpovede na otázky a prehľad dôležitých termínov pre manažment škôl a školských zariadení v septembri.

Dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách

Kategória: Aktuality

Medzirezortná komisia posudzovala 37 žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré boli predložené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením - zverejnenie výzvy

Kategória: Aktuality

Na základe výzvy bolo predložených MŠVVaŠ SR  celkom 180 projektov. Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2018" navrhla ministerke  podporiť 13 projektov.

Tento august za dopravu vôbec neplatíte!

Kategória: Aktuality Autor/i: WoltersKluwer SR

 

Doprava zdarma do konca augusta!

Všetky knižné publikácie zakúpené od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018 vám pošleme bez nákladov na dopravu!

Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím - zverejnenie výsledkov

Kategória: Aktuality

V rámci výzvy bolo MŠVVaŠ SR predložených 38 projektov, z nich bolo 29 schválených. 

S eID kartou bez preukazu poistenca

Kategória: Aktuality

Slovenské zdravotné poisťovne od júla 2018 v zmysle platnej legislatívy prestali vydávať „klasické“ preukazy poistencov osobám, ktoré už majú občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk