Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2018

Zvýšenie platov v školstve od 1. januára 2019

Kategória: Aktuality

OZPSAV SR oznamuje, že dochádza k zmene zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú schválila vláda SR 22. 8. 2018, ná...

Zmena vyhlášky o stredných školách

Kategória: Aktuality

Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách vyšla v v Zbierke zákonov pod č. 241/2018 Z.z.

Zber údajov o počte žiakov ZUŠ, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl

Kategória: Aktuality

Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. (účinnosť od 1.9.2018 ), zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní poskytnúť počty detí, žiakov, poslucháčov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potre...

Dodatok k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné školy

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa menia vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné v...

Zber údajov o počtoch žiakov v školskom roku 2018/2019

Kategória: Aktuality

Zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní podľa § 7 ods.4 zákona č. 597/2003 Z. z. poskytnúť do 30. septembra kalendárneho roka počty detí alebo žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potr...

Dôležité je chrániť deti a povýšiť všetko ostatné nad tento záujem (Peter Lengyel)

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Peter Lengyel ‒ po štúdiu na Trnavskej univerzite začal pôsobiť ako jeden z prvých školských sociálnych pracovníkov v základnej škole na Slovensku, kde pôsobil desať rokov. Neskôr pracoval a publikoval v regionálnych médiách a odborných časopisoch...

Zoznam schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov

Kategória: Aktuality

Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky pre školský rok 2018/2019 bol 20. 7. 2018 aktualizovaný. 

Administratívny pracovník na oddelení strediska stredoškolských štipendií

Kategória: Aktuality

Centrum vedecko-technických informácií vyhlasuje výberové konnaie na miesto administratívneho pracovníka na oddelení strediska stredoškolských štipendií. Predpokladaný termín začatia výberového konania je 28. 8. 2018. Vybraní uchádzači budú pozvan...

Inštitút vzdelávacej politiky obnovuje aktivity na Facebooku

Kategória: Aktuality

1. januára 2018 bol Inštitút vzdelávacej politiky ako samostatný útvar zrušený a pod novým vedením zlúčený s Odborom celoživotného vzdelávania do spoločného odboru. O tri mesiace neskôr však opäť vznikol samostatný analytický útvar Odbor analýz vz...

Dotazník Rady Európy pre pracovníkov s mládežou

Kategória: Aktuality

Partnerstvo medzi  Európskou komisiou a Radou Európy pre oblasť mládeže uskutočňuje prieskum mapujúci vzdelávacie a profesijné cesty pracovníkov s mládežou v Európe. Cieľom prieskumu je pochopiť, aké majú vzdelanostné  zázemie a ako sa človek učí ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk