Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2017  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2017

Počet brigádujúcich študentov sa od januára zvýšil o takmer 10 tisíc

Kategória: Aktuality

Počet dohôd študentov-brigádnikov aj v súvislosti so začínajúcim obdobím letných brigád od začiatku roka postupne stúpa. Kým ku koncu januára 2017 Sociálna poisťovňa evidovala celkom 57 665 dohôd o brigádnickej práci študentov bez dôchodkového poistenia a 22 003 dohôd s dôchodkovým poistením, k 30. aprílu sa ich počet zvýšil o 4 555 bez dôchodkového poistenia a o 5 278 s dôchodkovým poistením.

Manažment školy v praxi č. 5/2017

Kategória: Aktuality

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme dôležitosti spätnej väzby v procese riadenia škôl, psychologickej príprave pedagógov v praxi. V prípadovej štúdii sme sa pozreli na nadčasovú prácu pedagogických zamestnancov a v rozhovore s mediátorkou sme rozoberali, v akej miere ovplyvňuje úprava rodičovských práv a povnností školskú dochádzku detí. Nechýbajú ani zaujímavé informácie k výletom na záver školského roka. 

Petícia za slobodu v písaní

Kategória: Aktuality Autor/i: tlačová správa

Rodičia a učitelia odštartovali petíciu za slobodu v písaní. Reagujú tak na zmenu štátneho vzdelávacieho programu, ktorú schválilo ministerstvo školstva. Platiť má už od septembra. Ministerstvo bez diskusie sprísňuje predpisy a vracia sa takmer k storočnému vzoru písma.

PISA 2015: Porovnanie vybraných charakteristík vzdelávacích systémov

Kategória: Aktuality

Údaje zo štúdie PISA 2015 umožňujú porovnať viaceré charakteristiky vzdelávacích systémov a identifikovať relevantné závery aj pre náš školský systém. Z nich napríklad vyplýva, že na Slovensku stúpol podiel žiakov, ktorí v priebehu posledných dvoch týždňov pred písaním testu PISA prišli neskoro do školy. V prípade učiteľov možno pozorovať pozitívny trend v ich dochádzke a príprave na vyučovanie.

Rezort školstva zabezpečil pre školy reedície 65 titulov učebníc

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nakúpilo pre základné a stredné školy nové vydania (reedície) 65 titulov učebníc v celkovej sume 2 190 620,26 eur. Ku každej získal rezort školstva bezplatne aj licenciu na jej elektronickú verziu, čím ušetril približne 400-tisíc eur.

Novela zákona o e-Governmente - rokovanie vlády

Kategória: Aktuality

Zjednotenie nástrojov, zjednodušenie služieb, mechanizmus kontroly

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je na rokovaní vlády. 

Priznanie kreditov zamestnancovi školského úradu a atestácia

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti riadenie školy

Otázka:

Kto môže udeliť 60 kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdia (ukončeného v auguste 2015) pedagogickému zamestnancovi, ktorý má prerušenú pedagogickú činnosť z dôvodu prechodu na výkon odborných činností územnej samosprávy na úseku školstva (zamestnanec školského úradu)? Kredity chce pedagogický zamestnanec použiť na vykonanie prvej atestácie.

Európska komisia zverejnila špecifické odporúčania pre členské štáty

Kategória: Aktuality

Európska komisia každoročne prostredníctvom takzvaného Európskeho semestra komplexne hodnotí hospodársku situáciu v členských štátoch (Správa o Slovensku zverejnená vo februári) a na základe tohto hodnotenia prichádza so zoznamom špecifických odporúčaní šitých na mieru každej krajine. Tieto by mali členské štáty v záujme zvyšovania vlastnej konkurencieschopnosti premietnuť do praxe v priebehu nasledujúcich 12-18 mesiacov.

Elektronický podpis si už nastavíte jednoduchšie

Kategória: Aktuality Autor/i: Lucia Maková, hovorkyňa sekcia komunikácie NASES

Občanom už pre štart elektronického podpisovania bude stačiť len niekoľko klikov. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zjednodušila inštaláciu potrebných aplikácií, dnes si už nainštalujete elektronický podpis v jednom kroku. Balík obsahuje aj niekoľko vylepšení.  

Učiace sa Slovensko bolo predmetom rokovania školského výboru

Kategória: Aktuality

Na pôde Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa diskutovalo o autorskom návrhu dokumentu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“. Niekoľkohodinovej diskusie sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, všetci autori návrhu dokumentu a členovia výboru.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018

Kategória: Aktuality

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 (ďalej len „POP“) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2017.

Dodatky k RUP a ŠVP pre ZŠ

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. vydáva dodatok č. 1, ktorým sa mení RUP pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny s účinnosťou od 1. 9. 2017 začínajúc 1. ročníkom, dodatok č. 1, ktorým sa mení ŠVP pre primárne vzdelávanie a ŠVP pre nižšie stredné vzdelávanie s účinnosťou od 1. septembra 2017, v bode č. 1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020 a dodatok č. 1, ktorým sa mení RUP pre nižšie stredné vzdelávanie s účinnosťou od 1. septembra 2017, s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2017/2018; 2018/2019.

Domáce vzdelávanie na 2. stupni ZŠ - novela školského zákona doručená do NR SR

Kategória: Aktuality

Domáce vzdelávanie žiakov aj na druhom stupni základných škôl

18. mája bol do podateľne NR SR doručený návrh poslancov NR SR Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU, Martina POLlAČIKA a Natálie BLAHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona 596/2003 Z.z. - posilnenie kompetencií rady školy neprešla 1. čítaním

Kategória: Aktuality

Posilnenie kompetencií rady školy (napr. pri odvolávaní riaditeľa)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov neprešiel 1. čítaním v NR SR.

Členovia PK ŠPÚ pre biológiu upozorňujú na absenciu tematických učebníc

Kategória: Aktuality

V súvislosti s otázkou aktualizácie existujúcich učebníc biológie pre základné školy a gymnáziá zdôraznili členovia PK ŠPÚ  potrebu tematických učebníc biológie pre žiakov gymnázií. Kľúčovou sa podľa nich stáva potreba učebnice biológie človeka, zdravého životného štýlu a poskytovania predlekárskej prvej pomoci. Členovia PK na svojom pracovnom rokovaní navrhli, aby bol pracovný názov tejto tematickej učebnice Zdravie a životný štýl človeka. Členovia PK sú presvedčení, že k prehľadnosti učebníc by prispelo aj to, žeby sa na konci učebnice povinne uvádzal vecný register. Okrem toho opäť odsúhlasili návrh na úpravu vyhlášky k ukončovaniu štúdia na stredných školách.

Mladí slovenskí vedci opäť uspeli na súťaži I-SWEEEP v USA

Kategória: Aktuality

Adrián Páleš, Filip Tomáška a Peter Škripko. Len sedemnásť až dvadsaťroční stredoškoláci a už majú za sebou svetový úspech. Ich um predčil mnohých rovesníkov a slovenská vlajka viala na počesť dvoch bronzových umiestnení na prestížnej celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEEP v americkom meste Houston. 

Exekučné konanie a zadržanie peňazí na bežnom účte školy

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Vyberáme z časti Riadenie školy

Môžu škole v rámci exekučného konania zadržať peniaze na bežnom účte?

Počas verejného pripomienkovania návrhu Učiace sa Slovensko bolo podaných takmer 4 000 podnetov

Kategória: Aktuality

Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ sa skončil 15. mája 2017. Prostredníctvom online formulára bolo podaných celkovo 3 975 pripomienok. Pripomienky pridávali fyzické osoby, učitelia, ale aj ďalší zamestnanci v oblasti školstva a vzdelávania. Podnety tak prichádzali nielen od organizácií a združení, ale aj od jednotlivých občanov, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní na Slovensku. 

Učiteľom od septembra zvýšia platy: Jedna veľká skupina pedagógov ale nemá nič isté

Kategória: Aktuality

Pedagogickí zamestnanci v materských školách, centrách voľného času, školských kluboch detí či základných umeleckých školách (ZUŠ) ešte nemajú isté zvyšovanie platov od septembra tak, ako to bude u ich kolegov na základných či stredných školách. Upozornil na to dnes predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavel Ondek.

RUP pre žiakov ZŠ s vývinovými poruchami učenia - VJ národnostnej menšiny

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 24. apríla 2017 pod číslom 2017-6170/18048:2-10I0 schválilo Rámcový učebný plán pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ako súčasť Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia ISCED1, ISCED 2 s platnosťou od 1. septembra 2017.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk