Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2020  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2020

Sprievodca školským rokom 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020/21.

O dotáciu na nájom môžete požiadať prostredníctvom portálu slovensko.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: sekcia komunikácie NASES

Podnikatelia, ktorí museli kvôli koronavírusu uzatvoriť svoje prevádzky, majú možnosť požiadať o dotáciu na nájom, a to prostredníctvom svojej elektronickej schránky na portáli slovensko.sk. 

Stáž na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlasuje výzvu na absolvovanie odbornej stáže v rámci projektu Stáž na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, podporeného z programu EÚ – Európsky zbor solidarity.

Dodatok č. 7 k ŠVP pre základné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR schválilo pod číslom 2020/13534:1–A2110 Dodatok č. 7 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s vyučovaním jazykom slovenským, základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny s platnosťou od 1. 9. 2020.

Pasce moci - Vladimír Labáth

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

MOC. Fenomén, ktorý v mnohých vyvoláva prevažne negatívne asociácie. Je túžba po moci vlastná len určitej skupine ľudí a naozaj má len negatívnu podobu? Publikácia „Pasce moci" prináša nevšedný pohľad na moc ako prejav prirodzených potrieb človeka a súčasť každej interakcie medzi ľuďmi.

Nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí zanikne 30. júna

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo zákona dňom 30. 6. 2020. 

Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlášky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl MŠVVaŠ SR určilo násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre jednotlivé samosprávne kraje pre školský rok 2021/2022 a rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2021/2022.

Výzva na mládežníckeho delegáta/mládežnícku delegátku SR pri OSN 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Asociácia krajských rád mládeže hľadajú výnimočného mladého človeka na pozíciu MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/ MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA SLOVENSKA pri OSN.

Stratégie zvládania frustrácie - obranné mechanizmy

Kategória: Aktuality Autor/i: Tatiana Soroková

Obranné mechanizmy predstavujú reakciu na nadmernú záťaž, chránia organizmus pred poškodením. Často však obrana pôsobí neadekvátne a ak jedinec v nej zotrváva dlhšie, stráca schopnosť pružného prispôsobenia sa aktuálnym okolnostiam. 

Usmernenie pre praktické školy a ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením k vysvedčeniam

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR zverejnilo Usmernenie k vysvedčeniam pre základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a praktické školy.

VÚDPaP ponúka rady rodičom, učiteĺom aj školským psychológom

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) ponúka rodičom možnosť vyjadrenia názoru na slovné hodnotenie žiakov na  1. a 2. stupni ZŠ prostredníctvom zapojenia sa do štúdie.

Letné školy - odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ vypracoval odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019/2020.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky sa Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení.

Učitelia stredných a vysokých škôl budú diskutovať o digitálnej transformácii

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Online komunikácia a kolaborácia, problematika zamestnanosti a budúcnosti vzdelávania sú hlavnými témami výročnej konferencie programu sieťových akadémií v Slovenskej a Českej republike - NetAcad 2020. Učiteľom stredných a vysokých škôl ponúka množstvo informácií o novinkách v sieťovom akademickom programe.  Podujatie sa bude konať 19. júna 2020.

Usmernenie pre základné školy k vysvedčeniam za školský rok 2019/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo dňa 18. 6. 2020. Usmernenie pre základné školy k vysvedčeniam za školský rok 2019/2020.

Zvýšenie životného minima od 1. 7. 2020 a dávky zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Od 1. júla 2020 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 210,20 eur mesačne na 214,83 eur mesačne. 

Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovacie predmety vlastiveda a hudobná výchova v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 26. mája 2020 pod číslom 2020/10884:1-C1620 Dodatok č. 6 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy „Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovacie predmety vlastiveda a hudobná výchova v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny – 1. stupeň základnej školy“ s účinnosťou od 1. septembra 2020.

Klasické a inovatívne v edukácii

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.,

Didaktika ako veda sa neustále rozvíja a využívajúc poznatky iných vied, sa neustále modernizuje a pripomína edukácii skutočne novšie a novšie možnosti. Neraz nejde o niečo celkom nové, skôr by sa dalo povedať inovované. Mnohé z toho čo dnes považujeme za nové, moderné, inovatívne a pod., pedagogika poznala už pred viacerými rokmi. Možno spomenúť, napr. problémové vyučovanie, skupinové vyučovanie, diferencované vyučovanie, projektové vyučovanie a rad ďalších koncepcií vyučovania, ktoré zvykneme označovať ako inovatívne.

Rozhodnutie ministra – MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia s účinnosťou od 22. júna 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 22. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ a  obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Nové vzory tlačív vysvedčení

Kategória: Aktuality

V súvislosti so zmenami v hodnotení žiakov predkladá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nové vzory tlačív vysvedčení, zverejnené v Knižnici vzorov pedagogických tlačív a dokumentácie pod číslami 605, 606 a 607. Vzor 605 je takmer identický s doterajším vzorom vysvedčenia, sú v ňom len rozšírené kolónky na slovné hodnotenie.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk