Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2020

Nový školský rok v redizajne

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Najväčšími nepriateľmi zmien v prostredí školy je falošný pocit sebauspokojenia smerujúci k stagnácii a klamný pocit naliehavosti prejavujúci sa v množstve nezmyselných aktivít oberajúcich pedagógov o silu na potrebné zmeny (modifikované podľa Kot...

Mesačný normatív na osobné náklady asistentov učiteľa

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže minist...

Dohodovacie konanie - august 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do databázy Rozpočet_2020_V7 pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2020 boli premietnuté zmeny z dôvodu dofinancovania nedostatku normatívnych finančných prostriedkov prostredníctvom dohodovacieho konania podľa metodiky a kritérií Príloha č.1.

Školstvo v Slovenskom národnom povstaní

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Dňa 29. augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie (ďalej len "SNP"). Príslušníci povstaleckej armády a partizánskych jednotiek museli vstúpiť do ozbrojeného boja proti nemeckej armáde snažiacej sa o uchopenie moci na Slovensku. Toľko k všeo...

Sociálna poisťovňa pripomína študentom - sirotám postup pred začiatkom školského roka

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pred začiatkom školského roka Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, že voči Sociálnej poisťovni nemajú žiadne oznamovacie, ani iné povinnosti. Informáciu o tom, že naďalej pokračujú v štúdi...

Výnimky z nosenia rúšok podľa rozhodnutia ÚVZ SR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na komplexnú problematiku začiatku školského roka na území Slovenskej republiky ako aj zhoršenia epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 na území okolitých štátov vyda...

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia – aktualizovaný

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Dokumenty boli aktualizované dňa 26. augus...

COVID-19 Podpora pre školy ako zvládnuť prechod na dištančné vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva pripravilo pre školy stručný manuál na prípravu vzdelávania v školskom roku 2020/2021. 

COVID-19 Opravné termíny EČ a PFIČ MS a EČ MS z cudzích jazykov 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Opravný termín maturitnej skúšky je určený pre žiakov, ktorí konali maturitnú skúšku v rokoch 2017-2019 a boli v riadnom termíne neúspešní. 

Predmetové olympiády a postupové súťaže 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: olympiady.sk

Termínovník kôl predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2020/2021 je už zverejnený. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk