Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2015  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2015

Na rozšírenie materských škôl pôjde ďalších 5 miliónov

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje ďalšiu výzvu na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl. Z druhého sociálneho balíčka vlády bolo na tento účel vyčlenených päť miliónov eur. Tak ako v prvom kole, aj teraz je dotácia určená na prístavbu, výstavbu a rekonštrukciu priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách.

Národné projekty prebúdzajú manuálne zručnosti detí

Kategória: Aktuality

Po skončení základnej školy je o technické odbory nízky záujem, mládež dáva prednosť gymnáziám a všeobecným smerom pred technikou. Absolventi stredných odborných škôl s technickými zručnosťami chýbajú na trhu práce. Aj tento problém chcú vyriešiť národné projekty Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

Výstupy konferencie KomPrax A KomPrax DAY

Kategória: Aktuality

V dňoch 28. a 29. mája sa konala v Banskej Bystrici Národná Konferencia a veľtrh k uznaniu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa ako vyvrcholenie Národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý realizovala IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže od roku 2011. Konferenciu KomPrax organizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Správa o výsledkoch prieskumu mapovania situácie ohľadom kompetencií zriaďovateľov škôl a školských zariadení po decentralizáciou školstva

Kategória: Aktuality

Slovenská komora učiteľov začala od marca 2015 realizovať v školách a školských zariadeniach prieskum zameraný na zmapovanie situácie ohľadom financovania cez originálne kompetencie, ako aj na zmapovanie situácie týkajúcej sa ďalších kompetencií zriaďovateľov. 

Na špeciálne materské školy pôjde pol milióna

Kategória: Aktuality

Nové spálne, triedy či dokonca jedáleň – vďaka sume 500 000 eur, vyčlenenej vládou, rozšíri svoje kapacity päť špeciálnych materských škôl. Nie len v „bežných“ škôlkach sa totiž rodičia stretávajú s odmietnutím. Nedostatočné možnosti majú aj materské školy, ktoré navštevujú autistické deti či deti so závažným telesným postihnutím.   

Stanovisko OZ PŠaV na Slovensku k voľbe a menovaniu riaditeľov škôl

Kategória: Aktuality

Dňa 17. júna 2015 rokoval parlament o návrhu novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, ktorá má stanoviť nový spôsob voľby riaditeľov verejných škôl. K návrhu novely bolo predložených množstvo pozmeňujúcich návrhov, medzi nimi aj návrh vládnej strany SMER-SD, ktorý predložil poslanec NRSR p. Ľubomír Petrák.

Rodičia zapísali do základných škôl takmer 61-tisíc detí

Kategória: Aktuality

Celkovo 60 980 detí priviedli tento rok rodičia k zápisu do prvého ročníka základnej školy, pričom 28 618 z nich bolo dievčat a 32 362 chlapcov. Začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky bol odložený spolu 5 033 deťom, ďalších 3 259 budúcich školákov zaradia do nultého ročníka ZŠ.

Andrej Kiska: Základné školstvo potrebuje dostať silný impulz v krátkom čase

Kategória: Aktuality

Prezidentova správa o stave republiky sa venuje aj školským témam. Upozorňuje na dosahovanie podpriemerných výsledkov žiakov v medzinárodnom porovnaní, na zvyšujúce sa sociálne rozdiely detí, pozornosť venuje problémom základných škôl, prihovára sa za viac investícií do školstva, kladie dôraz na osobnosť učiteľa, aj povinnú predškolskú prípravu. 

Sieň slávy eTwinning

Kategória: Aktuality

Pri príležitosti 10. výročia programu eTwinning na podporu spolupráce škôl sa v priestoroch rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline uskutoční 12. júna 2015 slávnostné podujatie. Do Siene slávy budú uvedení aj dvanásti slovenskí pedagógovia, ktorí sa na domácom aj zahraničnom poli zaslúžili o  krásne úspechy. eTwinning spája školy v takmer 40 krajinách a je súčasťou programu EK v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na roky 2014 - 2020 Erasmus +.

Malí múzejníci - jeden z programov Múzea školstva a pedagogiky

Kategória: Aktuality

Múzeum školstva a pedagogiky má vo svojej ponuke aj program s názvom Malí múzejníci. Je určený pre deti predškolského veku a prvého stupňa základných škôl. Skladá sa z dvoch návštev. Pri prvej sa deti naučia, ako sa správať v múzeu a nazrú do zákulisia. Stretnú sa s riaditeľkou múzea, dokumentátorom či reštaurátorom. Pri druhej si donesú obľúbenú hračku, s ktorou si vyskúšajú postup múzejnej práce. Hračku si "zreštaurujú", "zaevidujú" a odfotia.

Ministerstvo školstva pripravilo opatrenia proti segregácii žiakov

Kategória: Aktuality

Do balíka školských zákonov, ktorý je v parlamente už v druhom čítaní, pribudnú zmeny, ktoré sa týkajú vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Stredné školy odlíši farebný semafor

Kategória: Aktuality

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) prichádza s novinkou. Po prvý raz predstavuje pridanú hodnotu vo vzdelávaní, a to z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra. Metodiku na jej výpočet vyvinula skupina pre výskum v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, pričom využila štandardnú metódu hierarchického lineárneho modelovania. 

Na stredných odborných školách a odborných učilištiach sa začnú záverečné skúšky

Kategória: Aktuality

Takmer 10 000 žiakov na 253 stredných odborných školách a odborných učilištiach čakajú od utorka 16. júna 2015 záverečné skúšky. Budú na nich dokazovať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas prípravy na povolanie. Obdobie skúšok bude trvať až do konca školského roku.

Na PriF UK sa diskutovalo o skvalitnení prípravy budúcich učiteľov

Kategória: Aktuality

Z iniciatívy Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK) sa konal v utorok 9. 6. 2015 v Inkubátore inovatívnych učiteľov Microsoft pracovný workshop na tému „Spolupráca pre skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov na UK“, na ktorý boli pozvaní zástupcovia 7 fakúlt Univerzity Komenského, ktoré pripravujú budúcich učiteľov. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť platformu a diskusnú pôdu pre skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov na pôde Univerzity Komenského.

Rezort školstva bude klásť väčší dôraz na vyučovanie finančnej gramotnosti

Kategória: Aktuality

Implementácia finančnej gramotnosti vo vzdelávaní s dôrazom na nové programové obdobie bola cieľom pracovného stretnutia medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť. 

Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov

Kategória: Aktuality

V školskom roku 2013/2014 sa na Slovensku realizoval prieskum o zdravotnom správaní školopovinných detí, vekovej skupiny 11-, 13- a 15-ročných žiakov a žiačok základných škôl v rámci medzinárodného projektu Health Behaviour in School Aged Children (HBSC). V súčasnosti sa ho zúčastňuje 44 krajín.

Rokovanie k legislatívnym riešeniam situácie v školských kluboch detí

Kategória: Aktuality

3. júna 2015 sa na MŠVVaŠ SR stretla predsedníčka výboru sekcie zamestnancov školských klubov detí OZPŠaV Z. Vojáčková s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva M. Galanom. Stretnutia sa zúčastnili aj E. Babínová, vedúca sekcie vychovávateľov ŠKD bratislavského kraja a pracovníci sekcie regionálneho školstva MŠ: S. Tokárová - štátny radca sekcie, I. Kováčová - štátny radca, odbor MŠ, ZŠ, ZUŠ a ŠZ, Ľ. Drga - odbor pedagogických a odborných zamestnancov, siete škôl a ŠZ, kontinuálneho vzdelávania a Ž. Surmajová z odboru legislatívy a aproximácie práva.

Stredné školy by v druhom kole chceli prijať vyše 12 000 žiakov

Kategória: Aktuality

Viac ako 12 200 voľných miest nahlásilo 404 stredných škôl pre druhé kolo prijímacieho konania. Rozhodnutie o jeho konaní musel riaditeľ školy zverejniť podľa zákona do 6. júna 2015. Uchádzači si môžu podať jednu prihlášku, pričom termín dokedy tak treba urobiť, si určuje každá škola osobitne.

Rodičia aj deti sa môžu inšpirovať, ako tráviť letné prázdniny

Kategória: Aktuality

Takmer 300 letných táborov, súťaží a ďalších podujatí nájdete v publikácii „Kam počas letných prázdnin?“, ktorú ako pomoc rodičom aj v tomto roku vydalo Centrum vedecko-technických informácií SR. 

Pracovné stretnutie na MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality

3. júna 2015 sa na MŠVVaŠ SR stretla predsedníčka výboru sekcie zamestnancov školských klubov detí OZPŠaV Z. Vojáčková s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva M. Galanom. Stretnutia sa zúčastnili aj E. Babínová, vedúca krajskej sekcie vychovávateľov ŠKD bratislavského kraja a pracovníci sekcie regionálneho školstva MŠ: S. Tokárová - štátny radca sekcie, I. Kováčová - štátny radca, odbor MŠ, ZŠ, ZUŠ a ŠZ, Ľ. Drga - odbor pedagogických a odborných zamestnancov, siete škôl a ŠZ, kontinuálneho vzdelávania a Ž. Surmajová z odboru legislatívy a aproximácie práva. Predmetom ich stretnutia bolo predloženie návrhov na legislatívne riešenie situácie v školských kluboch detí.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk