Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2017

Téma: Zaradenie nepedagogických zamestnancov do platových tried

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi  Nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení sa zaraďujú do platovej triedy v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujm...

Psychické násilie zažila tretina adolescentov

Kategória: Aktuality

Až tretina ôsmakov a deviatakov sa počas svojho života stretla s nejakou formou psychického násilia. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny v prvej polovici tohto roka. O psychickom násilí sa verejne nerozpráva...

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho aplikáciu v podmienkach danej školy umožnia kurzy kariérové...

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Kategória: Aktuality

Zúženie povinností zamestnávateľov pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne...

Štát sa nevie postarať o deti s hendikepom, upozorňujú odborníci, rodičia a učitelia

Kategória: Aktuality

Slovenské školstvo nie je pripravené vytvoriť priaznivé prostredie pre deti so špeciálnymi potrebami, ktoré ich odlišujú od ostatných. A to aj napriek tomu, že ústava zaručuje rovný prístup ku vzdelaniu pre všetky deti bez rozdielu. Tvrdia to rodi...

Kultúrne poukazy 2018

Kategória: Aktuality

Registrácia do programu Kultúrne poukazy 2018 prebieha v termíne od 13. 11. 2017 do 1. 12. 2017.

Ako sa v roku 2018 zvýšia maximálne nemocenské dávky

Kategória: Aktuality

V roku 2018 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne zo súčasných 58,0603 eura na 59,9672 eura.

ÚVZ SR monitoroval telocvične v školách

Kategória: Aktuality

Od septembra do novembra 2017 realizovali odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky mimoriadne cielenú kontrolu. Zmonitorovali hygienický stav priestorov určených na výučbu telesnej výchovy v základných a ...

Aktuálne z časopisu Manažment školy v praxi č. 11/2017

Kategória: Aktuality Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V novom čísle časopisu nájdeme aj príspevok k téme rozpočtu škôl a školských zariadení ako nástroja ich hospodárenia. Príspevok sa venuej problematike zostavenia rozpočtu v školách a školských zariadeniach, ktoré sú zriadené ako rozpočtové organiz...

Suma minimálnej mzdy na rok 2018

Kategória: Aktuality

Suma minimálnej mzdy na rok 2018 - 480 eur mesačne (2,759 eura za hodinu) Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018, vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 278/2017 Z. z. Účinnosť zákona je od 1. januára ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk