Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2017  

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2017

Psychické násilie zažila tretina adolescentov

Kategória: Aktuality

Až tretina ôsmakov a deviatakov sa počas svojho života stretla s nejakou formou psychického násilia. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny v prvej polovici tohto roka. O psychickom násilí sa verejne nerozpráva tak často ako o fyzickom. Podľa odborníkov je to však chyba, pretože aj ono deťom veľmi ubližuje.

Téma: Zaradenie nepedagogických zamestnancov do platových tried

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi 

Nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení sa zaraďujú do platovej triedy v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Kategória: Aktuality

Zúženie povinností zamestnávateľov pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vyšiel v Zbierke zákonov č. 289/2017 Z.z.

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho aplikáciu v podmienkach danej školy umožnia kurzy kariérového koučingu i ďalšie školenia určené učiteľom základných a stredných škôl, kariérovým poradcom a v prípade stredných škôl aj majstrom odborného výcviku.

Štát sa nevie postarať o deti s hendikepom, upozorňujú odborníci, rodičia a učitelia

Kategória: Aktuality

Slovenské školstvo nie je pripravené vytvoriť priaznivé prostredie pre deti so špeciálnymi potrebami, ktoré ich odlišujú od ostatných. A to aj napriek tomu, že ústava zaručuje rovný prístup ku vzdelaniu pre všetky deti bez rozdielu. Tvrdia to rodičia, učitelia, aktivisti a odborníci, ktorí sa spojili do spoločnej koalície.

Kultúrne poukazy 2018

Kategória: Aktuality

Registrácia do programu Kultúrne poukazy 2018 prebieha v termíne od 13. 11. 2017 do 1. 12. 2017.

Ako sa v roku 2018 zvýšia maximálne nemocenské dávky

Kategória: Aktuality

V roku 2018 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne zo súčasných 58,0603 eura na 59,9672 eura.

ÚVZ SR monitoroval telocvične v školách

Kategória: Aktuality

Od septembra do novembra 2017 realizovali odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky mimoriadne cielenú kontrolu. Zmonitorovali hygienický stav priestorov určených na výučbu telesnej výchovy v základných a stredných školách. Súčasťou kontroly boli aj vonkajšie telovýchovné plochy.

Aktuálne z časopisu Manažment školy v praxi č. 11/2017

Kategória: Aktuality Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V novom čísle časopisu nájdeme aj príspevok k téme rozpočtu škôl a školských zariadení ako nástroja ich hospodárenia. Príspevok sa venuej problematike zostavenia rozpočtu v školách a školských zariadeniach, ktoré sú zriadené ako rozpočtové organizácie podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Suma minimálnej mzdy na rok 2018

Kategória: Aktuality

Suma minimálnej mzdy na rok 2018 - 480 eur mesačne (2,759 eura za hodinu)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018, vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 278/2017 Z. z. Účinnosť zákona je od 1. januára 2018.  

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho aplikáciu v podmienkach danej školy umožnia kurzy kariérového koučingu i ďalšie školenia určené učiteľom základných a stredných škôl, kariérovým poradcom a v prípade stredných škôl aj majstrom odborného výcviku.

Novela zákona o sociálnom poistení

Kategória: Aktuality

Minim. miera valorizácie dôchodkov v prípade nízkej inflácie, predĺženie lehoty na prihlásenie do soc. poistovne na 8 dní (evidenčný list dôchodkového poistenia, odhlásenie zamestnanca), nahradenie tzv. nebezpečnostných tried zamestnávateľov stálou sadzbou pre všetkých zamestnávateľov, osoby starajúce sa o postihnuté deti, osobní asistenti ZŤP osôb - bez povinnosti prihlasovania a odhlasovania, zmeny vo vymáhaní a splácaní dlžného poistného.

Nové organizačné poriadky predmetových olympiád

Kategória: Aktuality

Nová Smernica č. 23/2017 o súťažiach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR si vyžiadala preregistráciu všetkých organizačných poriadkov predmetových olympiád a postupových súťaží. Nové organizačné poriadky budú platiť od 1. 1. 2018. 

Prvé výsledky výskumu PISA 2015 z oblasti tímového riešenia problémov

Kategória: Aktuality

Dňa 21. novembra 2017 o 08:00 CEST boli oficiálne zverejnené Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov z oblasti tímového riešenia problémov z pohľadu Slovenska, Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015 z oblasti tímového riešenia problémov a Ukážka úlohy z oblasti tímového riešenia problémov.

Združenie základných škôl Slovenska vydalo vyhlásenie k Testovaniu 5

Kategória: Aktuality

Výbor združenia reagoval na vyhlásenie Spoločenstva učiteľov a priateľov slovenčiny k bojkotovaniu Testovania 5. Združenie dlhodobo podporuje Testovanie 5 a žiadalo MŠVVaŠ SR, aby sa našli financie na Testovanie 5 každý rok.

Testovanie 5 (T5-2017)

Kategória: Aktuality

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Na kolektívnom vyjednávaní sa nepotvrdila solidarita ostatných predsedov odborových zväzov

Kategória: Aktuality

Podľa slov predsedu Odborového zväzu (OZ) pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavla Ondeka sa na kolektívnom vyjednávaní nepotvrdila solidarita ostatných predsedov odborových zväzov (OZ) KOZ SR.

Týždeň celoživotného poradenstva 2017

Kategória: Aktuality

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pripravili spoločnú iniciatívu - Týždeň celoživotného poradenstva (TCP) v dňoch 20. – 24. 11. 2017.

Krst knihy Školská a rovesnícka mediácia a konferencia rovesníckych mediátorov

Kategória: Aktuality

16. novembra 2017 na žiackej konferencii rovesníckych mediátorov ZŠ Záhorácka (Malacky), ZŠ Alexandra Dubčeka (Bratislava), Spojenej školy (Nižná - stredoškoláci) a prostredníctvom videonahrávok aj ZŠ Park Angelinum (Košice) a ZŠ sv. Cyrila a Metoda (Košice), sa v priestoroch hostiteľskej školy v Malackách konal aj krst knihy vydavateľstva Wolters Kluwer -  Školská a rovesnícka mediácia - riešenie konfliktov v školách a školských zariadeniach.

Kolektívne vyjednávanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2018

Kategória: Aktuality

Prvé kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej správe na rok 2018 a Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018 sa uskutoční 20. novembra 2017 o 14.00 hod. na Úrade vlády SR. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk