Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2018  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2018

Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

Kategória: Aktuality

V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a následne nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., stojí pred každou organizáciou úloha zosúladenia súčasného stavu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch s požiadavkami, ktoré im v tejto oblasti predpisujú vyššie spomínané záväzné právne normy. 

Duálny systém majú naštartovať zmeny v legislatíve a aktivity ŠIOV

Kategória: Aktuality

Priame platby, neskoršie termíny prihlášok, zrušenie krátenia normatívu, intenzívnejšie zapojenie zamestnávateľov a podpora firiem, škôl, ako i rodičov a žiakov pri vstupe do systému majú pomôcť vstupu 12 000 žiakov do duálu.

Právne predpisy vydané od 1. 1. 2017 - výber z POP 2018/2019

Kategória: Aktuality

Ponúkame prehľad právnych predpisov - zákonov, vyhlášok a rezortných predpisov (smerníc a pokynov) platných od 1. januára 2017, ako aj bližšie informácie k jednotlivým predpisom v skrátenej podobe článkov v časti Riadenie školy. 

Súhlas druhého rodiča pri striedavej starostlivosti

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Vyberáme z časti Riadenie školy

Chcel by som sa spýtať ohľadom zápisu dieťaťa do 1. ročníka. Rodičia sú rozvedení a majú súdom určenú striedavú starostlivosť. Bývajú v rozličných mestách a chcú zapísať dieťa do školy vo svojom meste. Je potrebný aj súhlas druhého rodiča k uvedenému zápisu? Ktorá škola bude kmeňovou školou?

ÚVZ SR: Spojte zdravé kalórie s pohybom

Kategória: Aktuality

Základom zdravého životného štýlu je správny príjem živín, ktorý uspokojí fyziologické potreby organizmu, doplnený pravidelným pohybom. 

Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov a budúcich absolventov škôl, že po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu im automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti.

Výzva MV SR na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality

Kategória: Aktuality

Ministerstvo vnútra SR dnes zverejnilo výzvu na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite podľa § 2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR. Termín uzávierky podania žiadostí je 9. 7. 2018.

Ministerka školstva predstavila východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Kategória: Aktuality

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes predstavila základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV). 

Komisionálne preskúšanie žiaka

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. Info

Vyberáme z časti Riadenie školy

Žiak vykonáva povinnú školskú dochádzku v zahraničí (s povolením riaditeľa školy) a zákonní zástupcovia požiadali o jeho preskúšanie v mesiaci jún. Sme jeho kmeňovou školou,  je v 4. ročníku. Komisionálne skúšky má vykonať zo všetkých predmetov (vzhľadom na to, že končí stupeň vzdelávania) alebo len z určených predmetov? Komisionálne preskúšaný a hodnotený by mal byť za obidva polroky?

Záujemcovia sa môžu uchádzať o pozíciu riaditeľa odboru analýz vzdelávacej politiky

Kategória: Aktuality

V zmysle prísľubu ministerky školstva Martiny Lubyovej bolo v týchto dňoch vyhlásené vonkajšie výberové konanie na pozíciu riaditeľa odboru analýz vzdelávacej politiky Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP). Prihlásiť sa do výberového konania je možné do 31. mája 2018.

Ako majú absolventi stredných a vysokých škôl postupovať voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov – budúcich absolventov stredných a vysokých škôl, že ak nie sú dobrovoľne poistení, po ukončení svojho štúdia nemajú žiadne oznamovacie či iné povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ich budúce povinnosti závisia od ich konkrétneho rozhodnutia a životnej situácie, v ktorej sa po škole ocitnú.

Zmena vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách

Kategória: Aktuality

Vyhláška 142/2018 Z.z.

V Zbierke zákonov vyšla vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách. Účinnosť vyhlášky: 1. september 2018.

Budúci týždeň začínajú ústne maturitné skúšky

Kategória: Aktuality

V čase od 21. mája do 8. júna 2018 budú prebiehať interné časti maturitnej skúšky. Jednotlivým školám určili termíny OŠ OÚ stredným školám v ich územnej pôsobnosti.  

Na Slovensku odštartoval nový medzinárodný projekt inkluzívneho vzdelávania INSCHOOL

Kategória: Aktuality

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa v pondelok 14. mája 2018 uskutočnilo v Hornom Smokovci úvodné stretnutie medzinárodného projektu Inkluzívne vzdelávanie: Prinášame zmenu pre rómske deti“ – INSCHOOL. 

Noc múzeí a galérií 2018 sa uskutoční 19. mája

Kategória: Aktuality

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Pripomienkujú Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Kategória: Aktuality

Jednotlivé ministerstvá už majú k dispozícii na pripomienkovanie Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý určí smerovanie slovenského školstva na nasledujúce roky.

ŠPÚ organizuje seminár pre učiteľov ZŠ k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc

Kategória: Aktuality

Seminár pre učiteľov z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja sa bude konať 18. júna 2018. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a kritériami hodnotenia kvality učebníc.

VÝZVA - Národní ambasádori odborného vzdelávania a prípravy

Kategória: Aktuality

Európska komisia vytvára sieť ambasádorov OVP – osobností v oblasti odborného vzdelávania, praktickej prípravy, remesiel a ich rozvoja, ktorých príbeh, profesionálna dráha a excelentnosť vo svojom odbore môže osloviť a inšpirovať mladých ľudí a pozitívne ovplyvňovať vnímanie OVP vo všeobecnosti. Uchádzači môžu prejaviť záujem o úlohu národného ambasádora OVP písomne formou prihlášky do 30. mája 2018. 

Dnes sa začali prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality

Tento týždeň sa konajú prijímacie skúšky na stredné školy. V aktuálnom školskom roku je na základných školách takmer 37 400 deviatakov, prijímacie skúšky absolvujú aj žiaci 5. ročníkov ZŠ (na 8-ročné štúdium).

Študenti zväčša nemusia oznamovať Sociálnej poisťovni brigádu v zahraničí

Kategória: Aktuality

Študenti, ktorí plánujú brigádovať v zahraničí, zväčša nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni a nemusia jej nič nahlasovať. Poistné na sociálne poistenie si budú platiť podľa legislatívy toho štátu, v ktorom budú pracovať. Oni sami žiadne povinnosti nemajú, pretože ich za nich plní ich zamestnávateľ v danej inštitúcii sociálneho zabezpečenia.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk