Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Duševné zdravie

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Psychologický pohľad na klamstvo N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Klamstvo klamanie, vyjadrenie nepravdy znamená tvrdiť niečo, o čom vieme, že nie je pravda, alebo neexistuje racionálny dôvod veriť, že to pravda skutočne je. Chápanie pojmu a rozsahu klamstva je rôzne a zohľadňuje vek, situáciu a kultúrne osobito...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Komplex menejcennosti N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Komplex menejcennosti je podľa A. Adlera komplex prameniaci z vedomia závislosti od druhých ľudí a spojený so snahou tuto závislosť, menejcennosť, prekonať získaním určitej sociálnej pozície, moci, sily, statusu a pod., pričom pri zlyhaní obvykle ...

Národná linka na podporu duševného zdravia pokračuje do septembra 2023 N

Autor/i: -

Národná linka na podporu duševného zdravia, ktorá bola spustená v júli 2021, bude naďalej k dispozícii pre každého, kto potrebuje pomoc odborníkov so svojimi psychickými problémami. 

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Linky a kontakty pomoci N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých kontaktov pomoci. 

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Prokrastinácia N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , Mgr. Soňa Koreňová

Prokrastinácia (anglicky procrastination) pochádza z latinského slovesa procrastinare – kombinácia príslovky pro, ktorá implikuje pohyb dopredu, smerom k niečomu a „crastinus“ vo význame patriaci k zajtrajšku (DeSimon, 1993, In Ferrari, Johnson, M...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Sebakontrola a autoregulácia N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Pri práci s emóciami je dôležitá sebakontrola. Ak sme schopní sebakontroly, ak si uvedomujeme signály emočnej nepohody, teda neschopnosť v daný moment ovládať negatívne emócie, máme možnosť výberu našej reakcie.  História nášho správania pri voľbe...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Hypochondrická porucha N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Hypochondrická porucha je charakteristická strachom o vlastné zdravie, nadmerným sebapozorovaním a zaoberaním sa telesnými funkciami.  Dospelí i deti majú tendenciu aj neškodné telesné signály považovať za symptómy ochorenia, čo u nich vyvoláva si...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Rola riadiaceho pracovníka a jej úskalia N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Od riadiaceho pracovníka na akomkoľvek úseku práce sa bude očakávať, že všetky svoje roly bude zvládať skvele a bude príkladom pre iných. Je to obrovská výzva, pretože zlyhanie v niektorej z rolí môže predstavovať „domino efekt“. Aj ten najlepší r...

Príručka - Prevencia a riešenie šikanovania - sprievodca pre školské prostredie N

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR zverejnilo príručku Prevencia a riešenie šikanovania – sprievodca pre školské prostredie, ktorú vypracoval VÚDPaP v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Maniodepresívna psychóza N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Maniodepresívna psychóza, označovaná aj ako bipolárna afektívna porucha, je závažné mentálne ochorenie, prejavujúce sa častými a prudkými zmenami nálad.  Pri tejto poruche dochádza k striedaniu fázy mánie a ťažkej depresie, pričom obvykle sa tieto...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Kategórie - Riadenie školy

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Dokončenie základného vzdelania N

Publikované:

Doplnenie úväzku učiteľa ZŠ v špeciálnej triede A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Môže si učiteľ základnej školy II. stupňa doplniť úväzok vyučovania svojho aprobačného predmetu vyučovaním tohto predmetu v špeciálnej triede, aby spĺňal kvalifikačnú požiadavku (vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 hodín týždenne). Učiteľ nemá kvalifikáciu na vyučovanie v špeciálnej triede. Aprobačný predmet učiteľa na ZŠ je len predmet svet práce. Do akej platovej a pracovnej triedy by mal byť zaradený?

Interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva N

Publikované:

Medzi interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva patrí adresné individualizované ciele, dlhodobá pravidelná starostlivosť, odborné poradenstvo a komunikácia, spokojnosť klientov, blízkosť poskytovaných služieb a skorá pomoc.

IVP v triedach pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím A

Publikované: Aktualizované:

Potreby znevýhodnených žiakov sa odlišujú od potrieb ostatných žiakov a  je nevyhnutné zamyslieť sa  nad spôsobmi ich vzdelávania a vzdelávanie riešiť prostriedkami, ktoré sa odlišujú od štandardných. Na zabezpečenie realizácie vzdelávania slúžia individuálne vzdelávacie programy.