Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Prokrastinácia N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , Mgr. Soňa Koreňová

Prokrastinácia (anglicky procrastination) pochádza z latinského slovesa procrastinare – kombinácia príslovky pro, ktorá implikuje pohyb dopredu, smerom k niečomu a „crastinus“ vo význame patriaci k zajtrajšku (DeSimon, 1993, In Ferrari, Johnson, M...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Sebakontrola a autoregulácia N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Pri práci s emóciami je dôležitá sebakontrola. Ak sme schopní sebakontroly, ak si uvedomujeme signály emočnej nepohody, teda neschopnosť v daný moment ovládať negatívne emócie, máme možnosť výberu našej reakcie.  História nášho správania pri voľbe...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Komplex menejcennosti N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Komplex menejcennosti je podľa A. Adlera komplex prameniaci z vedomia závislosti od druhých ľudí a spojený so snahou tuto závislosť, menejcennosť, prekonať získaním určitej sociálnej pozície, moci, sily, statusu a pod., pričom pri zlyhaní obvykle ...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Hypochondrická porucha N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Hypochondrická porucha je charakteristická strachom o vlastné zdravie, nadmerným sebapozorovaním a zaoberaním sa telesnými funkciami.  Dospelí i deti majú tendenciu aj neškodné telesné signály považovať za symptómy ochorenia, čo u nich vyvoláva si...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Rola riadiaceho pracovníka a jej úskalia N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Od riadiaceho pracovníka na akomkoľvek úseku práce sa bude očakávať, že všetky svoje roly bude zvládať skvele a bude príkladom pre iných. Je to obrovská výzva, pretože zlyhanie v niektorej z rolí môže predstavovať „domino efekt“. Aj ten najlepší r...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Maniodepresívna psychóza N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Maniodepresívna psychóza, označovaná aj ako bipolárna afektívna porucha, je závažné mentálne ochorenie, prejavujúce sa častými a prudkými zmenami nálad.  Pri tejto poruche dochádza k striedaniu fázy mánie a ťažkej depresie, pričom obvykle sa tieto...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Schizoidná porucha N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

 Schizofrénia predstavuje duševnú poruchu priktorej dochádza k rozpadu integrity osobnosti v zmysle narušenia jednoty medzi vnímaním a myslením, myslením a konaním a konaním a prežívaním.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Komplex menejcennosti N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Psychológovia sa zhodujú v názore, že zdravá a normálna osobnosť je autoregulovaná, má adekvátnu autopercepčnú schopnosť, sebacit, sebadôveru, zdravé sebavedomie a je schopná autonómneho riešenia väčšiny svojich problémov.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Psychologický pohľad na klamstvo N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Klamstvo klamanie, vyjadrenie nepravdy znamená tvrdiť niečo, o čom vieme, že nie je pravda, alebo neexistuje racionálny dôvod veriť, že to pravda skutočne je. Chápanie pojmu a rozsahu klamstva je rôzne a zohľadňuje vek, situáciu a kultúrne osobito...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Narcizmus, samoľúbosť a sebaobdiv ako patoprvok spôsobujúci diskomfort v školstve N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Narcizmus, patologická sebaláska, samoľúbosť, sebaobdiv predstavuje stav charakterizovaný nadmerným záujmom o vlastnú osobu. V psychoanalýze Z. Freudom je vysvetľovaný ako kontinuálny stav, pri ktorom ego sa stáva vlastnou túžbou po „vlastnej slas...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Kategórie - Riadenie školy

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ