Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

DUŠEVNÉ ZDRAVIE

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Maniodepresívna psychóza N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Maniodepresívna psychóza, označovaná aj ako bipolárna afektívna porucha, je závažné mentálne ochorenie, prejavujúce sa častými a prudkými zmenami nálad.  Pri tejto poruche dochádza k striedaniu fázy mánie a ťažkej depresie, pričom obvykle sa tieto...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Schizoidná porucha N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

 Schizofrénia predstavuje duševnú poruchu priktorej dochádza k rozpadu integrity osobnosti v zmysle narušenia jednoty medzi vnímaním a myslením, myslením a konaním a konaním a prežívaním.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Komplex menejcennosti N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Psychológovia sa zhodujú v názore, že zdravá a normálna osobnosť je autoregulovaná, má adekvátnu autopercepčnú schopnosť, sebacit, sebadôveru, zdravé sebavedomie a je schopná autonómneho riešenia väčšiny svojich problémov.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Psychologický pohľad na klamstvo N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Klamstvo klamanie, vyjadrenie nepravdy znamená tvrdiť niečo, o čom vieme, že nie je pravda, alebo neexistuje racionálny dôvod veriť, že to pravda skutočne je. Chápanie pojmu a rozsahu klamstva je rôzne a zohľadňuje vek, situáciu a kultúrne osobito...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Narcizmus, samoľúbosť a sebaobdiv ako patoprvok spôsobujúci diskomfort v školstve N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Narcizmus, patologická sebaláska, samoľúbosť, sebaobdiv predstavuje stav charakterizovaný nadmerným záujmom o vlastnú osobu. V psychoanalýze Z. Freudom je vysvetľovaný ako kontinuálny stav, pri ktorom ego sa stáva vlastnou túžbou po „vlastnej slas...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Linky a kontakty pomoci N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých kontaktov pomoci. 

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Sebakontrola a autoregulácia N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Poznanie seba samého nám umožňuje vo väčšej miere kontrolovať svoje správanie. Ak poznáme sami seba, spravidla sa vieme aj lepšie ovládať. Sebaovládanie nám pomáha vnímať reakcie okolia a adekvátne na ne reagovať. Vďaka tomu môžeme nájsť v pozícii...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Texaský strelec ako výsledok herostratizmu N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Školská trieda ako malá sociálna skupina predstavuje sekundárnu, administratívne organizovanú skupinu, v ktorej sa schádzajú deti v rovnakom veku, ktoré riadi triedny učiteľ a participujú ďalší vyučujúci. Významnú rolu zohráva  dynamika školskej t...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Racionálne a emocionálne správanie N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Ako nebrať veci osobne? Pri sebaovládaní je dôležité zamerať sa na obsah povedaného z perspektívy toho druhého a vytvoriť priestor pre porozumenie.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Špecifické vlastnosti lídrov N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Nikdy nepochybujte o tom, žeby malá skupina mysliacich, odhodlaných ľudí mohla zmeniť svet. V skutočnosti je to presne tak! Margaret Meadová Vedúci zamestnanci dobre poznajú zaslúžený potlesk, keď sa akcia podarí, plán naplní, projekt je úspešne n...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Kategórie - Riadenie školy

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ